Změny týkající se předávaných údajů do IS VaV v roce 2009 oproti roku 2008

 

Změny vyplývají:

 • z opatření uložených usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
 • z Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 schválené Radou pro výzkum a vývoje dne 20. června 2008, 
 • z usnesení vlády ze dne 10. září 2008 č. 1145 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny jsou dále vyvolány požadavky poskytovatelů a příjemců podpory, které byly vzneseny v průběhu roku 2008 a které byly shledány jako požadavky vedoucí ke zjednodušení kontrol a zpřesnění údajů předávaných do IS VaV a které výrazně omezují možnost předávat vědomě chybné či nesprávné údaje, na což bylo ze strany některých poskytovatelů poukazováno v předchozích letech.

Odstraněny jsou ty údaje, jejichž existence již není možná nebo je nadbytečná.

Změny schválila Rada pro výzkum a vývoj na svém 236. zasedání konaném dne 10. října 2008.

Změny:

 


CEP – Centrální evidence projektů 

Přidáno upozornění, že v případě oprav dodávek dat za předešlá období sběru (D03 < aktuální rok sběru dat), obsahujících údaje o již ukončených projektech (D19=U) nelze měnit údaje o financování (FC1, FC2, FC4, FC5, FR2, FR3, GFC, GFD, GF1, GF2), neboť nelze měnit údaje, které již byly zpracovány na základě vypořádání dotací se státním rozpočtem podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

odstraněné údaje:

 • FC3 * Účelová podpora – půjčka v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) PP
 • GF3 * Účelová podpora – půjčka v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) PP
 • D04 * Druh poskytovatele (znakový, délka 1) P
 • D22 * Typ dodávky dat podle kódu důvěrnosti údajů uvedených v dodávce (znakový, délka 1) P

 


CEZ – Centrální evidence výzkumných záměrů

Přidáno upozornění, že v případě oprav dodávek dat za předešlá období sběru (D03 < aktuální rok sběru dat), obsahujících údaje o již ukončených výzkumných záměrech (D19=U) nelze měnit údaje o financování (FC1, FC2, FC4, FC5, FR2, FR3, GFC, GFD, GF1, GF2), neboť nelze měnit údaje, které již byly zpracovány na základě vypořádání dotací se státním rozpočtem podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

odstraněné údaje:

 • D04 * Druh poskytovatele (znakový, délka 1) P
 • D22 * Typ dodávky dat podle kódu důvěrnosti údajů uvedených v dodávce (znakový, délka 1) P

 


RIV – Rejstřík informací o výsledcích

průvodky dat

 • povinnost zaslání podepsané průvodky dat v listinné podobě předkladatelem příslušnému poskytovateli, který si tuto průvodku ponechá (nejsou předávány Radě pro výzkum a vývoje) 
 • poskytovatel zasílá Radě pro výzkum a vývoj pouze vlastní (poskytovatelem vytvořenou) průvodku dat

změna v číselnících údajů

 • R05* - Druh výsledku – kód (změna u výsledku III. kategorie – aplikované výstupy )
  • III. Kategorie – Aplikované výstupy
   • Z = poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup
   • F = výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
   • G = technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
   • H = poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
   • L = specializované mapy s odborným obsahem
   • N = certifikované metodiky
   • R = software
   • V = výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U)

přidané údaje:

 • Údaje pro druh výsledku J (článek v odborném periodiku)
  • R67 * Kód UT ISI článku podle Web of Science (číselný, délka 15) PP
   Uvede se v případě, že je článek evidován v databázi Web of Science společnosti Thomson Reuters a má přidělen kód UT ISI.
 • Údaje pro druh výsledku F (užitný vzor, průmyslový vzor)
  • R68 * Druh vzoru (znakový, délka 1) PP
   Pro druh výsledku F se uvede kód z následujícího číselníku:
   U = užitný vzor
   P = průmyslový vzor
 • Údaje pro druh výsledku B (odborná kniha), C (kapitola v knize), D (článek ve sborníku), V (výzkumná zpráva obsahující utajované informace), A (prezentace v oblasti VaV)
  • R82 * Kód ISSN (znakový, max. délka 9) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku D. Vyplnit kód ISSN sborníku ve tvaru XXXX-XXXX, pokud existuje.
  • R69 * Počet stran knihy (číselný, max. délka 4) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku C.
  • R70 * Počet výtisků knihy (číselný, max. délka 6) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku B a C.
  • R71 * Kód UT ISI příspěvku ve sborníku podle Web of Science (číselný, délka 15) PP
   Vyplňuje se pro druh výsledku D. Uvede se v případě, že je příspěvek ve sborníku evidován v databázi Web of Science – ISI Proceedings společnosti Thomson Reuters a má přidělen kód UT ISI.
    
 • Údaje pro druh výsledku Z (poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, léčebný postup), G (technicky realizované výsledky – prototyp a funkční vzorek), H (poskytovatelem realizované výsledky – promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic a předpisů nelegislativní povahy), L (specializované mapy s odborným obsahem), N (certifikované metodiky) a R (software)
  • R72 * Poddruh výsledku druhu Z (znakový, délka 1) PP
   Bližší upřesnění výsledku druhu Z. Pro druh výsledku Z se uvede kód z následujícího číselníku:
   A = poloprovoz
   B = ověřená technologie
   C = odrůda
   D = plemeno
   E = léčebný postup
  • R73 * Poddruh výsledku druhu G (znakový, délka 1) PP
   Bližší upřesnění výsledku druhu G. Pro druh výsledku G se uvede kód z následujícího číselníku:
   A = prototyp
   B = funkční vzorek
  • R74 * Poddruh výsledku druhu H (znakový, délka 1) PP
   Bližší upřesnění výsledku druhu H. Pro druh výsledku H se uvede kód z následujícího číselníku:
   A = výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
   B = výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
  • R75 * Číslo předpisu (znakový, délka max. 254) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku H. Uvede se přesné číselné označení zákona, normy, směrnice či předpisu (např. 868/2007 Sb., ISO 9000, ČSN 290 apod.).
  • R76 * Označení kompetenčně příslušného orgánu (znakový, max. délka 1000) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku H. Uvede se název a sídlo (případně i stát) příslušného orgánu, který zákon, normu, směrnici nebo nelegislativní předpis vydal nebo (v případě legislativních předpisů) připravil.
  • R77 * Územní platnost výsledku (znakový, délka 1) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku H. Uvede se kód z následujícího číselníku:
   A = platnost pro Českou republiku (národní legislativní nebo nelegislativní předpis, národní norma)
   B = platnost evropská či mezinárodní (předpisy EU, evropské či jiné nadnárodní normy)
  • R78 * Způsoby využití výsledku (znakový, délka 1) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku L. Uvede se kód z následujícího číselníku:
   A = výsledek využívá pouze poskytovatel
   B = výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy
   C = výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů
  • R79 * Označení certifikačního orgánu (znakový, délka max. 254) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku N. Uvede se úplný název a sídlo (případně stát) orgánu, který metodiku certifikoval (akreditoval).
  • R80 * Datum certifikace výsledku (znakový, délka 8) PP
   Vyplňuje se u druhu výsledku N. Uvede se datum ve tvaru RRRRMMDD dne, kdy bylo příslušným certifikačním (akreditačním) orgánem vydáno rozhodnutí (osvědčení) o certifikaci (akreditaci).

odstraněné údaje:

 • Údaje pro druh výsledku J (článek v odborném periodiku)
  • R15 * Kód existence ISSN periodika (znakový, délka 1) PP
  • R20 * Strana od-do (znakový, max. délka 20) PP
 • Údaje pro druh výsledku B (odborná kniha), C (kapitola v knize), D (článek ve sborníku), V (výzkumná zpráva obsahující utajované informace), A (prezentace v oblasti VaV)
  • R28 * Kód existence ISBN (znakový, délka 1) PP
  • R32 * Strana od-do (znakový, max. délka 20) PP
  • D22 * Typ dodávky podle kódu důvěrnosti údajů uvedených v dodávce (znakový, délka 1) P

důležité změny (upozornění) v popisech údajů:

 • R16 * Oficiální název periodika (znakový, max. délka 254) PP
  Je bezpodmínečně nutné zcela přesně uvést úplný oficiální název periodika a to z důvodu správné identifikace tohoto periodika v případě, kdy periodikum nemá přidělen kód ISSN. V případě periodik vydávaných v ČR musí údaj souhlasit s údaji v evidenci Ministerstva kultury, které vede Evidenci periodického tisku podle zákona č. 46/2000 Sb.
 • R23 * Číslo patentu nebo vzoru (znakový, max. délka 32) PP
  Číslo platného dokumentu – uděleného patentu (patentového spisu) nebo číslo osvědčení zapsaného vzoru, nikoliv číslo přihlášky nebo vzoru, nebo zveřejněné přihlášky patentu nebo vzoru.
 • R51 * Stát vydání patentu nebo vzoru (znakový, délka 2) PP
  Uvádí se kód státu, ve kterém sídlí vydavatel patentu nebo vzoru (R24), podle číselníku států zveřejněného na www.vyzkum.cz. Nejedná se o vymezení územní platnosti patentu nebo vzoru.
 • R37 * Technické parametry výsledku (znakový, max. délka 254) PP
  Vyplňuje se u druhu výsledku Z, G, L, N, R. Uvést technické aj. parametry charakterizující výstup. V případě odrůdy a plemene uvést registr nebo plemennou knihu, kde jsou odrůda či plemeno registrovány (evidovány), v případě léčebného postupu (humánního) uvést číslo Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ve kterém byla metoda zveřejněna, nebo která kompetenčně příslušná autorita (název a sídlo) metodu schválila (veterinární postupy). V případě výsledku N se uvede číslo nebo jiné označení udělené certifikace (osvědčení o certifikaci / akreditaci metodiky)

 


VES – Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji 

odstraněný údaj:

 • D04 * Druh poskytovatele (znakový, délka 1) P

 

 Zveřejněno: 14.11.2008

Sdílejte na: