Usnesení k jednotlivým bodům programu 239. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 16. ledna 2009

Schválení programu
Rada schvaluje program 239. zasedání.

1. Zápis z 238. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 238. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 16. prosince 2008 č. 1585 k návrhu Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015
     b) ze dne 16. prosince 2008 č. 1587 k návrhu Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 16. prosince 2008 č. 1585 k návrhu Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015;
     2. ze dne 16. prosince 2008 č. 1587 k návrhu Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015.

A2) Návrh koncepce zdravotnického VaV do roku 2015 podporovaného až do výše 100% ze státního rozpočtu
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí Návrh koncepce zdravotnického VaV do roku 2015 podporovaného až do výše 100% ze státního rozpočtu.

A3) Informace o plánovaném průběhu předsednictví ČR v Radě EU pro oblasti VaV
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí informaci o plánovaném průběhu předsednictví ČR v Radě EU pro oblasti VaV.

A4) Zápis
     a) z jednání KHV dne 17. 12. 2008
     b) z jednání OK SHV dne 17. 12. 2008
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí zápis
     1. z jednání KHV dne 17. 12. 2008;
     2. z jednání OK SHV dne 17. 12. 2008.

A5) European Inventor of the Year 2009
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci k European Inventor of the Year 2009.

A6) Informace o došlých návrzích na nového člena Rady – lékařský VaV
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí informaci o došlých návrzích na nového člena Rady – lékařský VaV.

A7) Záznam z jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu VVŠ
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí Záznam z jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu VVŠ.

A8) Závěry z jednání předsednictva Rady mezi 238. a 239. zasedáním Rady
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva Rady mezi 238. a 239. zasedáním Rady.

B1) Volby nových členů Komise pro hodnocení výsledků VaV
Usnesení:
B1. Rada
     1. zvolila za členy Komise pro hodnocení výsledků VaV nadpoloviční většinou hlasů - za technické vědy Doc. RNDr. Františka Ježka, CSc., za humanitní vědy PhDr. Pavla Barana, CSc.;
     2. žádá svého předsedu, aby jmenovaným členům zaslal jmenovací listiny;
     3. ukládá předsedovi Komise pro hodnocení výsledků VaV, aby nově jmenovaným členům zajistil přístup k materiálům Komise pro hodnocení výsledků VaV.

B2) Příprava hodnocení výzkumných organizací na rok 2009
     a) Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení v roce 2009
     b) Tvorba Seznamu nakladatelství působících v ČR s vědeckou redakcí
     c) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení výsledků VaV v roce 2009;
     2. ukládá členům Rady zaslat své připomínky k Seznamu nakladatelství působících v ČR s vědeckou redakcí do 23. ledna 2009 do 12,00 hod. a předsednictvu Rady tyto připomínky projednat a vypořádat na svém jednání 30. ledna 2009 a schválit konečné znění tohoto návrhu;
     3. schvaluje postup aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR;
     4. ukládá sekretáři Rady zveřejnit Kritéria na www.vyzkum.cz nejpozději do 30. 1. 2009;
     5. ukládá předsedovi Komise pro hodnocení výsledků VaV zapracovat Kritéria do Metodiky hodnocení výsledky VaV v roce 2009;
     6. ukládá sekretáři Rady realizovat tvorbu Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí a aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik podle schválených materiálů.

B3) Výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2008
     a) Vypořádání připomínek
     b) Vlastní výsledky hodnocení
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2008;
     2. ukládá je zveřejnit na www.vyzkum.cz do 31. ledna 2009, po prošetření konkrétních případů a po vyrozuměni předkladatelů připomínek o výsledku zpracování jejich připomínky.


Sdílejte na: