Zápis z jednání Komise dne 13. 2. 2009

Jednání se konalo od 13:00 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 14 ze 14 členů. Z jednání se nikdo neomluvil. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Odborná hudebnina jako výsledek VaV
3. Hodnocení článků v impaktovaných časopisech
4. Hodnocení knih
5. Hodnocení příspěvků ve sbornících
6. Návrh na změnu definice druhu výsledku H
7. Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2009
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 9. 2. 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.
Předseda přivítal nové členy – PhDr. Pavla Barana, CSc. a doc. RNDr. Františka Ježka, CSc.
Předseda navrhnul, aby s ohledem na potíže s dodržováním termínů pro předávání podkladů pro jednání Komise došlo k úpravě tohoto Jednacím řádem stanoveného termínu. Návrh na změnu statutu předloží na příští jednání Komise.

ad 2) Odborná hudebnina jako výsledek VaV
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [16-2], který na základě úkolu z jednání Komise ze dne 16. 1. 2009 připravil doc. Ráb a Ing. Hanke.
Doc. Ráb svým materiálem navrhuje nový typ výsledku – Odborná hudebnina.
V následné diskusi bylo předneseno:
- předseda – s odvoláním na zásady pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 (viz materiál [15-3]) a s ohledem na výsledek vyhodnocení počtu a charakteru takových výsledků navrhnul, aby nový druh výsledku nebyl zaveden;
- prof. Zrzavý – navrhuje definici pro druh výsledku B (knihy) doplnit pole pro ISMN a v tom smyslu upravit definici tak, aby zahrnovala i případné odborné hudebniny;
- PhDr. Baran – navrhuje ověřit, zda je takový výsledek relevantní jako výsledek výzkumu a vývoje;
- Ing. Hanke – u hudebních výsledků na AMU produkují jako výsledky knihy s ISBN, navrhuje zařadit hudebniny do definice pro druh výsledku B.

Závěr
: Komise
     - neschvaluje samostatný výsledek Odborná hudebnina, jak byl předložen doc. Rábem;
     - schvaluje provedení úpravy definice druhu výsledku B (odborná kniha) tak, aby zahrnovala i možné hudební výsledky jako výsledky výzkumu a vývoje;
     - ukládá prof. Zrzavému předložit návrh na změnu definice druhu výsledku B (odborná kniha) se zohledněním hudebních výsledků výzkumu a vývoje.

ad 3) Hodnocení článků v impaktovaných časopisech
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [16-3], který na základě úkolu z jednání Komise ze dne 16. 1. 2009 připravil prof. Gaš jako závěr z uskutečněné e-mailové diskuse.
V následné diskusi bylo předneseno:
- předseda s odvoláním na zásady pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 (viz materiál [15-3]) nedoporučuje nesystémové změny; dále připomenul, že konečné rozhodnutí nelze odkládat na pozdější období s ohledem na tzv. přechodné období;
- prof. Gaš – poukázal na změnu přístupu ze strany Thomson Reuters, která se ovšem jeví jako pozitivní, protože se snadno oddělí WoS a ISI Proceedings; přednesl nový závěr, který vznikl až po uzávěrce: když je časopis v několika kategoriích, pořadí se vezme jako průměr normovaných pořadí a podle toho se počítá bodové ohodnocení body (normované pořadí).
- tajemník upozornil na fixaci bodového ohodnocení podle roku uplatnění do 2007 (dle Metodiky 2008) a od 2008 (dle Metodiky 2009) (viz materiál [15-3]);
- byl předložen požadavek na posílení excelence – zvýšení konvexivity současného vztahu pro výpočet bodové hodnocení výsledků druhu Jimp;
- doc. Münich – poukázal na to, že přirozená publikační intenzita (průměrný počet článků na autora za rok) je v experimentálních oborech výrazně vyšší než v řadě jiných neexperimentálních oborů (10x a více). Ačkoliv vysoká publikační intenzita nevyjadřuje vyšší vědeckou kvalitu ani produktivitu experimentálních oborů, vede k výrazně vyššímu bodovému ohodnocení experimentálních oborů na úkor oborů neexperimentálních. Tento nedostatek stávající metodiky je žádoucí řešit, například zohledněním průměrné publikační intenzity v oborových skupinách;
- prof. Zrzavý – předložil návrh na mimořádné ohodnocení (500 bodů) výsledků publikovaných v multioborových časopisech Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075) a Proceedings of the National Academy of Science of the USA (ISSN 0027-8424); o návrhu bylo hlasováno PRO 10 členů, PROTI 2 členové (doc. Münich, doc. Ráb), ZDRŽELI SE 2 členové (prof. Matějů, PhDr. Baran) – návrh byl přijat.

Závěr
: Komise
     - schvaluje návrh na mimořádné ohodnocení ve výši 500 bodů u výsledků publikovaných v multioborových časopisech Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075) a Proceedings of the National Academy of Science of the USA (ISSN 0027-8424);
     - schvaluje úpravu konvexity funkce pro výpočet bodového ohodnocení výsledků druhu Jimp;
     - ukládá prof. Gašovi
          - dopracovat nový návrh konvexity funkce pro výpočet bodového ohodnocení výsledků druhu Jimp (článek v impaktovaném časopise);
          - předložit nový návrh na bodové ohodnocení výsledků druhu Jimp (článek v impaktovaném časopise) pro text do Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 včetně upřesnění pro hodnocení výsled v časopisech zařazených do několika kategorií.

ad 4) Hodnocení knih
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [16-4], který na základě úkolu z jednání Komise ze dne 16. 1. 2009 připravil prof. Zrzavý jako závěr z uskutečněné e-mailové diskuse.
V rámci diskuse bylo předneseno:
- předseda – na 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj bylo rozhodnuto, že s ohledem na odložení tvorby seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí byla tato podmínka odstraněna z Kritérií pro vyřazení výsledků z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009; z usnesení Rady pro výzkum a vývoj dále vyplývá úkol prof. Haaszovi jako odpovědnému místopředsedovi Rady, prof. Matějů jako zpravodaji Rady, dr. Blažkovi jako předsedovi Komise, doc. Münichovi jako předsedovi OK SHV a prof. Zrzavému jako zpravodaji Komise, aby společně na 241. zasedání Rady připravili aktualizovaný materiál, který bude upravovat postup pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha pro Hodnocení 2009 a pro Hodnocení 2010 a dále;
- prof. Zrzavý – jsou dvě fáze, seznam nakladatelství je o rok odložen, návrh na úpravu definice výsledku druhu B je v předloženém materiálu;
- prof. Matějů – upozornil na extrémně vysoký počet uplatňovaných výsledků druhu B (zejména v sociálních a humanitních oborech), který svědčí o tom, že se v mnoha případech nejedná o knihy odpovídající definici tohoto druhu výsledku. Namátkové fyzické kontroly knih realizované v létě 2008 OK SHV nad rámec kontroly informací uvedených v RIV prokázaly, že za do hodnocení vstupuje vysoký počet publikací typu B, které formálně projdou elektronickou kontrolou informací v RIV, ale ve skutečnosti nesplňují definici výsledku typu B (učební texty, populárně vědecké a přehledové texty, slovníky, apod.). Detaily viz. zpráva OK SHV o kontrolách sumarizující tuto problematiku. Protože vše nasvědčuji „inflaci“ tohoto typu výsledku, doporučil co nejdříve připravit novou definici pro další roky;
- PhDr. Baran – souhlasí s návrhem upřesnit definici; navrhuje hledat diferenciaci mezi knihami; uvedl, že tato problematika bude diskutována další týden na jednání OK SHV, žádný konkrétní návrh ale nepředkládá;
- prof. Matějů – vyjádřil souhlas s tím, že jako druhý krok musí být v rámci tohoto druhu výsledku zavedena diferenciace podle více kritérií (rozsah, vydavatel) a to minimálně v duchu návrhu předloženého prof. Zrzavým. Rovněž vyjádřil podporu návrhu na zavedení kategorie „vynikající knihy“ s vysokým bodovým bonusem;
- prof. Zrzavý – Metodika 2009 pouze upraví definici výsledku druhu B a další postup bude v Komisi dořešen až po jednání OK SHV;
- doc. Ježek – apeloval na vytvoření alespoň systému fyzické kontroly knih z pohledu dodržování stanovené definice; odmítá jako nesystémové postup, jaký byl zvolen v roce 2008, kdy kontrolu prováděli členové OK s odkazem na problémy a návrhy obsažené ve zprávě OK SHV o kontrolách;
- doc. Münich – uvedl, že v roce 2009 je třeba realizovat alespoň fyzickou (ne vědecky obsahovou) kontrolu všech výsledků typu B (ve všech oborech) uplatněných po roce 2007, a že tato kontrola musí být provedena materiálně a technicky zajištěným mechanismem bez konfliktu zájmů;
- předseda – upozornil na skutečnost, že Rada pro výzkum a vývoj ani Komise nemohou tento mechanismus zajistit ani financovat, neboť je prostředky, kapacity a zákonné kompetence k němu mají poskytovatelé;
- úprava definice výsledku druhu B bude mít dopad až na výsledky předávané do RIV od roku 2010;
- konečná definice druhu výsledku B bude zpracována prof. Zrzavým ve vztahu k závěrům k bodu 2 jednání Komise.

Závěr
: Komise
     - schvaluje postup, kdy bude pro tvorbu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 pouze upřesněna definice druhu výsledku B (odborná kniha);
     - ukládá doc. Münichovi předložit závěry z jednání OK SHV ve vztahu k definici druh výsledku B (odborná kniha) na další jednání Komise;
     - ukládá prof. Zrzavému zapracovat závěry jednání OK SHV do definice druhu výsledku B (odborná kniha) při současném respektování závěrů k bodu 2 jednání Komise.

ad 5) Hodnocení příspěvků ve sbornících
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [16-5], který na základě úkolu z jednání Komise ze dne 16. 1. 2009 připravil doc. Münich jako závěr z uskutečněné e-mailové diskuse (předloženo k 6. 2. 2009), následně upřesnil a zaslal dne 10. 2. 2009 (materiál [16-5/B]).
V rámci diskuse bylo předneseno:
- PhDr. Baran – pro jeho obory jsou sborníky velmi kontroverzní výsledky, ale stávající stav hodnocení pouze sborníků registrovaných v ISI Proceedings vylučuje jejich obory; navrhuje zpřísnit a jasně definovat tj. pouze sborníky ve světových jazycích, a sborníky vydané v mezinárodních konferencích (tedy nezařazovat české sborníky akcí na úrovni ČR);
- prof. Zrzavý – navrhuje sborníky (resp. články ve sbornících) zatím ponechat a v dalším období řešit společně s knihami;
- prof. Haasz – upozornil, že jako mezinárodní konference se dá označit jakákoliv akce i na národní úrovni a proto se domnívá, že navržené řešení PhDr. Barana není použitelné;
- prof. Gaš – upozornil, že do budoucna i ISI Proceedings bude sborníkům přidělovat IF;
- doc. Ráb – připomenul, že pro zařazení do ISI Proceedings jsou jasně stanovena kritéria;
- tajemník – konstatoval, že jsou již SW ošetřeny případy elektronické a tištěné podoby sborníku, kdy obě verze mají různý ISSN kód.

Závěr
: Komise schvaluje postup, kdy pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 bude u výsledků druhu D (příspěvek ve sborníku) zachován stav z roku 2008.

ad 6) Návrh na změnu definice druhu výsledku H
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [16-6], který připravil a předložil RNDr. Albrecht.
K návrhu na rozšíření uvedeného druhu výsledku (nově Výsledky promítnuté do strategických a koncepčních dokumentů orgánů veřejné správy) předseda uvedl, že se musí jednat o takové materiály, které jsou projednány a schváleny vládou (nikoliv jen jako informace pro členy vlády) a musí mít bezprostřední vztah k výzkumu a vývoji.
Doc. Münich připomněl, že výsledek typu H by měl zahrnout i takové výsledky aplikovaného výzkumu, který se stane významným podkladem či vstupem pro zpracování RIA. Takové druhy aplikovaného výsledku lze předpokládat především v oblasti společenských věd, které jsou zaměřeny na hodnocení ekonomických, sociálních, demografických apod. dopadů veřejných politik.
V následné diskusi se členové Komise shodli na tom, že dojde k obecnému zpřísnění definice pro druh výsledku H (poskytovatelem realizované výsledky). Do tohoto výsledku bude zapracován i návrh RNDr. Albrechta.

Závěr: Komise
     - schvaluje rozšíření druhu výsledku H (poskytovatelem realizované výsledky) podle návrhu RNDr. Albrechta a s respektováním podmínek definovaných předsedou;
     - ukládá předsedovi upravit definici výsledku druhu H (poskytovatelem realizované výsledky) a zapracovat definici do návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.

ad 7) Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2009
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [16-7].
Materiál je připraven podle zásad, které Komise schválila a přijala na svém jednání dne 16. 1. 2009, tedy že:
- Metodika 2009 bude stanovovat podmínky a pravidla pro hodnocení výsledků s rokem uplatnění (tj. rok kdy byl výsledek realizován, nikoliv předán do RIV) 2008 a později, výsledky uplatněné dříve budou hodnoceny podle Metodiky 2008;
- definice druhů výsledků lze pouze zpřesňovat, nikoliv zásadním způsobem měnit (neboť definice platné od roku sběru 2009, které byly součástí Metodiky 2008, byly zpracovány po dlouhých diskusích);
- rozšiřování druhů výsledků lze povolit pouze výjimečně, pokud není možné využít druhy stávající;
- bodové hodnocení druhů výsledků pro Metodiku 2009 by mělo korespondovat s bodovým ohodnocením podle Metodiky 2008.
Do návrh metodiky 2009 budou zapracovány výsledky z projednávání bodů č. 2 až 9 jednání Komise dne 13. 2. 2009.
Návrhy na změnu přímo do textu ze strany zpravodajů k jednotlivým projednávaným subdodávkám – prof. Gaš (výsledky Jimp), předseda Komise (výsledky) H, Ing. Janeček (výsledky aplikované), prof. Zrzavý (výsledky B).
Doc.Münich - poukázal, že výsledky aplikovaného výzkumu které neprocházejí solidní externí nezávislou kontrolní autoritou by měly podléhat minimálně stejné fyzické kontrole na jejímž zavedení se komise shodla v případě výsledků typu B-knihy.
Diskutována byla rovněž kontrola aplikovaných výsledků, jenže její provedení je neproveditelné automatizovaným způsobem zpracování (je třeba kontrolovat individuálně).

Závěr: Komise
     - ukládá jednotlivým zpravodajům Komise do materiálu [16-7] zapracovat závěry k bodům 2 až 6 z jednání Komise dne 13. 2. 2009 a zaslat tajemníkovi Komise nejpozději do 5. 3. 2009;
     - ukládá tajemníkovi připravit na jednání Komise dne 13. 3. 2009 návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 ve smyslu schválených změn.

ad 8) Různé
Doc. Ráb informoval o semináři Web of Knowledge, který se bude konat 27. 2. 2009 od 10 hod. v budově AV ČR. Pozvánku zašle v elektronické podobě všem členům Komise.

ad 9) Závěr
K bodu 1: Komise ukládá předsedovi předložit na jednání Komise dne 13. 3. 2009 návrh na změnu Jednacího řádu Komise a materiálu [3-1/B], kterými Komise schválila principy pro vedení a moderování e-mailových diskusí a zpracování jejich závěrů.
K bodu 2: Komise
     - neschvaluje samostatný výsledek Odborná hudebnina, jak byl předložen doc. Rábem;
     - schvaluje provedení úpravy definice druhu výsledku B (odborná kniha) tak, aby zahrnovala i možné hudební výsledky jako výsledky výzkumu a vývoje;
     - ukládá prof. Zrzavému předložit návrh na změnu definice druhu výsledku B (odborná kniha) se zohledněním hudebních výsledků výzkumu a vývoje.
K bodu 3: Komise
     - schvaluje návrh na mimořádné ohodnocení ve výši 500 bodů u výsledků publikovaných v multioborových časopisech Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075) a Proceedings of the National Academy of Science of the USA (ISSN 0027-8424);
     - schvaluje úpravu konvexity funkce pro výpočet bodového ohodnocení výsledků druhu Jimp;
     - ukládá prof. Gašovi
          - dopracovat nový návrh konvexity funkce pro výpočet bodového ohodnocení výsledků druhu Jimp (článek v impaktovaném časopise);
          - předložit nový návrh na bodové ohodnocení výsledků druhu Jimp (článek v impaktovaném časopise) pro text do Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 včetně upřesnění pro hodnocení výsled v časopisech zařazených do několika kategorií.
K bodu 4: Komise
     - schvaluje postup, kdy bude pro tvorbu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 pouze upřesněna definice druhu výsledku B (odborná kniha);
     - ukládá doc. Münichovi předložit závěry z jednání OK SHV ve vztahu k definici druh výsledku B (odborná kniha) na další jednání Komise;
     - ukládá prof. Zrzavému zapracovat závěry jednání OK SHV do definice druhu výsledku B (odborná kniha) při současném respektování závěrů k bodu 2 jednání Komise.
K bodu 5: Komise schvaluje postup, kdy pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 bude u výsledků druhu D (příspěvek ve sborníku) zachován stav z roku 2008.
K bodu 6: Komise
     - schvaluje rozšíření druhu výsledku H (poskytovatelem realizované výsledky) podle návrhu RNDr. Albrechta a s respektováním podmínek definovaných předsedou;
     - ukládá předsedovi upravit definici výsledku druhu H (poskytovatelem realizované výsledky) a zapracovat definici do návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.
K bodu 7: Komise
     - ukládá jednotlivým zpravodajům Komise do materiálu [16-7] zapracovat závěry k bodům 2 až 6 z jednání Komise dne 13. 2. 2009 a zaslat tajemníkovi Komise nejpozději do 5. 3. 2009;
     - ukládá tajemníkovi připravit na jednání Komise dne 13. 3. 2009 návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 ve smyslu schválených změn.


Jednání skončilo v 16:15.
Příští jednání Komise bude konat 13. 3. 2009 od 13:00 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 18. 2. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: