Zápis z jednání Komise dne 10. 4. 2009

Jednání se konalo od 13:00 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 12 ze 14 členů. Z jednání se omluvil Ing. Holl a Ing. Janeček. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Aktualizovaný Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
3. Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2009
4. Výzva k zamyšlení nad současným systémem hodnocení vědecké práce
5. Revize a redukce číselníku vědních oborů
6. Indikátorová analýza institucí s institucionálním financováním v ČR společností Thomson Reuters
7. Různé
8. Závěr


ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 8. 4. 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.
Předseda informoval o výsledcích zasedání Rady ze dne 10. 4. 2009, ze kterého vyplynul úkol pro Komisi předložit návrh Metodiky 2009 na květnové zasedání Rady, tj. do 28. dubna 2009. Komise rovněž nemá mandát zásadně měnit poměry mezi různými druhy výsledků, resp. jejich ohodnocení (týká se zejména poměru mezi výsledky základního a výsledky aplikovaného VaV); další informace jsou zapracovány k bodu 3 programu jednání Komise.
Předseda dále informoval, že vzhledem k tomu, že pro jednání Komise nebyly příslušnými zpravodaji doručeny závěry z e-mailových diskusí ve stanovených termínech (viz závěry z jednání Komise dne 13. 3. 2009), jsou materiály zařazeny v rozpracovaném stavu, tj. v takovém, jak byly předloženy členům Komise do e-mailové diskuse.


ad 2) Aktualizovaný Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [18-2].
Výsledky aktualizace v roce 2009 byly Komisí projednány a schváleny na jednání dne 13. 3. 2009, následně byly předloženy Radě pro výzkum a vývoj, která je projednala a schválila na svém 242. zasedání dne 10. 4. 2009.
V termínu do 30. 4. 2009 bude na www.vyzkum.cz zveřejněn aktuální Seznam.
V následné diskusi bylo předneseno:
Doc. Ráb – uvedl, že Thomson Reuters (pozn.: správce Web of Science) bude v dalším období rozšiřovat časopisy z oblasti společenských věd, a to i z ČR.
PhDr. Baran – domnívá se, že v úrovni časopisů jsou významné rozdíly.
Prof. Matějů – dle jeho názoru spějeme k tomu, že se použije především ERIH (společenské vědy), čímž dojde následně k celkové revizi Seznamu.

Závěr:
Komise bere na vědomí materiál schválený Radou pro výzkum a vývoj.


ad 3) Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2009
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [18-3a] až [18-3j].
Jednotlivé materiály předkládá předseda ([18-3a], [18-3b], [18-3e] a [18-3h]), tajemník Komise ([18-3c], PhDr. Baran a doc. Ráb ([18-3d]), doc. Münich ([18-3f]), prof. Gaš ([18-3g]), prof. Zrzavý ([18-3i] a doc. Ježek ([18-3h]).
Předseda informoval o závěrech z 242. zasedání Rady pro výzkum a vývoj – návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 (dále jen „Metodika 2009“) má být Radě předložen do 27. 4. 2009.
Ze zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 10. 4. 209 rovněž vyplývá, že Komise nemá mandát měnit poměry mezi různými druhy výsledků, resp. jejich ohodnocení.
V následné diskusi bylo k jednotlivým materiálům předneseno:

K materiálům [18-3a] a [18-3i] – fixace nárůstu počtu výsledků
Prof. Zrzavý – přednesl obsah materiálu, s ohledem na problémové řešení tento materiál stahuje z jednání o Metodice 2009.
Předseda – připojuje se, materiály budou využity v dalším období.
Materiál nebyl projednán.

K materiálu [18-3b]
Předseda – přednesl obsah materiálu a uvedl:
(1) jedná se o požadavek MK, předsednictvo doporučuje (zaměřeno na hodnocení programů v otázce specifických výsledků, definice a struktura RIV se nemění);
(2) sloučení těch druhů výsledků, které jsou obtížně verifikovatelné, jedná se především o léčebný postup, metodiky, památkový postup (nově navrhovaný poddruh výsledku), mapy, software – vznikne jeden společný druh výsledku (certifikované metodiky a postupy), software zůstane jako samostatný druh výsledku;
(3) domácí tvůrci vs. ostatní tvůrci, zda je vymezovat, nelze totiž posoudit úvazky u jednotlivých zaměstnavatelů (uvádění a posuzování takových údajů by bylo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a se zákonem č. 130/2002 Sb.).
Prof. Gaš – je pro omezení, tedy že za domácího autora bude považován ten, jehož pracovní úvazek bude minimálně 50%.
Prof. Zrzavý – je pro zavedení omezení menších úvazků.
Předseda – nejsme schopni ověřit výši úvazků, IS VaV takové údaje neobsahuje a obsahovat ani nemůže.
Doc. Ráb – upozornil na možné rozpory s platnými právními předpisy ve vztahu k ochraně osobních údajů.
Dr. Sychra – upozornil, že pro účely hodnocení a kontroly údajů v IS VaV (resp. RIV) lze používat pouze takové osobní údaje, které smí IS VaV podle zákona č. 130/2002 Sb. obsahovat, což je jméno, příjmení, rodné číslo a případně akademické tituly a vědecké hodnosti, osoby bez rodného čísla do RIV poskytují informaci o státní příslušnosti (viz § 32 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.); použití jiných údajů o zaměstnání, které např. jednotlivé členové Komise získávají z pozice zaměstnavatele, by bylo v rozporu s právními předpisy. Rada pro výzkum a vývoj, která hodnocení provádí, není oprávněna po tvůrcích výsledků takové údaje o zaměstnání vyžadovat. Případné „dobrovolné“ poskytování takových údajů by bylo třeba aplikovat plošně na celou ČR, poskytnutí takových údajů jen pro omezený okruh tvůrců by bylo pro hodnocení irelevantní. Správnost předávaných údajů (např. opodstatněné označení tvůrce jako domácího autora předkladatele) má ovšem předkladatel stanovenu jako povinnost (pouze při této interní kontrole může předkladatel využívat znalostí konkrétního vztahu zaměstnavatele a zaměstnance).
Předseda – přednesl závěr k otázce „domácích autorů“. Domácí tvůrce je tvůrce, který výsledku dosáhnul při řešení aktivit výzkumu a vývoje v rámci pracovněprávního vztahu k předkladateli výsledku a s uplatněním výsledků předkladatelem souhlasil. Tuto upravenou definici Komise odsouhlasila.

K materiálu [18-3c] a [18-3g] – úprava výpočtu ohodnocení Jimp
Prof. Gaš – přednesl obsah materiálu.
Prof. Matějů – porovnává body IF a seznam NRRE, navrhuje časopisy v seznamu NRRE na 4 a min. Jimp na 10 – 15 (nechat Scopus, diferencovat ERIH).
Předseda – do tabulky bodového ohodnocení jednotlivých druhů výsledků v Metodice 2009 pro Jimp uvést možné bodové rozpětí.
Prof. Zrzavý – souhlas s předloženým návrhem vyjma aditivní složky.
Prof. Zrzavý – odkázal na závěry posledního jednání Komise, kde bylo rozhodnuto o bodovém ohodnocení 500 bodů za články ve třech multioborových časopisech Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075) a Proceedings of the National Academy of Science of the USA (ISSN 0027-8424).
Nový vztah pro Jimp: 10 + 295 × Faktor, kde Faktor = (1-N)/(1+(N/0,057)), kde N = (P - 1) / (Pmax - 1), kde P = pořadí časopisu v daném oboru podle Web of Science v řadě seřazené sestupně podle IF a kde Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Web of Science s tím, že pokud je časopis v několika Categories, vypočítává se mu průměrné normalizované pořadí.

K materiálu [18-3d] – normování Jimp v mezinárodní spolupráci
Doc. Ráb – přednesl obsah materiálu.
Předseda – uvedl, že elektronicky zaslal vlastní alternativu předloženého návrhu se dvěma faktory a přednesl připomínky k předloženému materiálu – podle čeho se pozná že jde o výsledek mezinárodní spolupráce? Podle čeho se pozná, že i když je autor cizinec, že není pracovníkem české výzkumné organizace? Takové údaje v IS VaV nejsou a původní návrh podle materiálu [18-3d] není realizovatelný. Proto navrhuje zavedení nejen na mezinárodní spolupráci ale pro všechny výsledky, kdy by se bodová hodnota výsledků počítala pouze pro domácí autory z výzkumných organizací.
Prof. Haasz a prof Ludwig – vyslovili nesouhlas. Prof. Gaš – souhlasí.
Doc. Ráb – upozornil, že takových multiautorských článků je jen málo.
PhDr. Baran – připomněl, že původní návrh řešil i rozsah („a to v případech, je-li výsledek vytvořen autorským kolektivem 2 a více autorů, kdy alespoň polovina autorů je pracovníky zahraniční instituce“), současný systém nemotivuje.
Zahájeno hlasování o tom, zda se některým z předložených návrhů na podporu spolupráce zabývat – PRO návrh 4, PROTI 4 = návrh nebyl schválen. Byl vysloven souhlas s tím, že se tímto tématem bude Komise zabývat v dalším období.

K materiálu [18-3f] – další význam NRRE
NRRE – bude zachováno i pro Metodiku 2009.

K materiálu [18-3j] – aplikované výsledky
Předseda – seznámil s obsahem materiálu a uvedl, že nejsou známy výsledky diskuse, do návrhu Metodiky 2009 nebude promítnuto. Předkladatel materiálu (doc. Ježek) souhlasí.
PhDr. Baran – souhlasí s dopracováním v dalším období, připomenul předchozí náměty doc. Münicha na upřesnění aplikovaných výsledků pro společenské a humanitní vědy.

K materiálu [18-3e] – Metodika 2009
Diskuse byla zaměřena na bodové ohodnocení výsledků, k jiným částem Metodiky 2009 se nikdo ze členů Komise nevyjadřoval.
Doc. Münich – přednesl dotaz, co mají vyjádřit body? PhDr. Baran – domnívá se, že jsou to body krát finanční koeficient jako podklad pro výpočet institucionální podpory. Předseda takový výklad potvrdil.
U druhu výsledků B bude hodnocení rozděleno na tři úrovně – 50 až 149 stran, 150 až 399 stran, nad 400 stran s tím, že se bude jednat o spojitou funkci, kde minimální hodnota bude 10 bodů (pro 50 stran), střední hodnota (pro rozmezí 150 až 399 stran) bude 40 bodů a maximální hodnota (pro 400 a více stran) bude 70 bodů.
Komise má 14 dnů na dokončení úprav (tj. do 24. 4. 2009), definice budou jen ke schválení.
Komise se shodla na návrhu na bodové hodnocení výsledků s tím, že k druhu výsledku B-knihy bude bodové ohodnocení sekretářem a místopředsedou Komise spočteno tak, aby se poměr výsledků základního výzkumu a aplikovaného VaV nezměnil.
K případným dalším návrhům formulovaným jako úpravy textu návrhu Metodiky 2009 se musí kladně vyslovit nadpoloviční většina členů Komise, tzn. předkladatel dalšího návrhu na změnu musí získat podporu alespoň 8 členů Komise – návrh na změnu Metodiky 2009, který nebude mít per rollam podporu minimálně 8 členů Komise nebude přijat a nebude tedy realizován. Všechny návrhy musí být doručeny (včetně vyslovení souhlasu či nesouhlasu Komise) nejpozději do 24. 4. 2009.

Závěr: Komise
     - schvaluje
          o postup ve vztahu k požadavku Ministerstva kultury podle materiálu [18-3b];
          o zařazení výsledků Léčebné postupy a Památkové postupy do nového druhu výsledku „N – Certifikované metodiky a postupy“, kam budou patřit stávající výsledky druhu „Léčený postup“, L – Specializované mapy s obsahem, N – certifikované metodiky a nově i „Památkový postup“;
          o doplnění Metodiky 2009 o definování pojmu domácí autor;
          o nový vztah pro výpočet bodové hodnoty výsledku Jimp;
          o zachování diferenciace bodového ohodnocení výsledků Jneimp pro obory NRRE;
          o Metodiku 2009 ve znění změn schválených na jednání Komise;
     - neschvaluje materiál [18-3d];
     - ukládá
          o doc. Ježkovi pokračovat v moderování diskuse o aplikovaných výsledcích pro využití v dalším období;
          o tajemníkovi Komise zapracovat schválené dílčí změny do textu Metodiky 2009 a tento návrh postoupit členům Komise do 17. 4. 2009 k případným návrhů do 24. 4.2009.


ad 4) Výzva k zamyšlení nad současným systémem hodnocení vědecké práce

K uvedenému bodu byly členům Komise postoupen materiály [18-4].
Na dopis, zaslaný Radě pro výzkum a vývoj, bude reagovat předsednictvo Rady. Návrh odpovědi je obsahem materiálu.

Závěr
: Komise bere na vědomí výzvu i odpověď předsednictva Rady.


ad 5) Revize a redukce číselníku vědních oborů
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupen materiály [18-5].
Úkol na provedení revize a redukce číselníku vědních oborů pro IS VaV je jedním z opatření Koncepce IS VaV na léta 2009-2012, která byla schválena usnesením vlády ze dne 3. 11. 2009 č. 1335. Realizace opatření má být provedena do konce roku 2009.
Ve schválené Koncepci IS VaV je stanovena zásada pro tuto revizi a redukci: „Nová podoba číselníku oborů, jejíž zpracování a zavedení se předpokládá v roce 2009, musí vyhovovat těmto požadavkům: stávající údaje musí být snadno převoditelné, nově bude číselník smysluplný a účelově vyvážený (zastoupení výzkumnými aktivitami musí být vyvážené, není možné pro několik málo specificky zaměřených projektů vytvářet novou položku číselníku), limit je cca 100 oborů. Třídění číselníku musí rovněž respektovat mezinárodně používané třídění (např. podle Frascati manuálu).“ Tato zásada musí být při realizaci opatření respektována.
Zpravodajem Komise pro tento úkol byl schválen prof. Zrzavý.
Diskuse bude probíhat do konce května 2009, závěry z této diskuse budou předloženy na jednání Komise dne 12. června 2009.

Závěr: Komise
     - pověřuje prof. Zrzavého řízením e-mailové diskuse k revizi a redukci číselníku vědních oborů pro IS VaV,
     - ukládá prof. Zrzavému zpracovat a předložit závěry z e-mailové diskuse na jednání Komise konané dne 12. června.


ad 6) Indikátorová analýza institucí s institucionálním financováním v ČR společností Thomson Reuters
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupen materiály [18-6]. Materiál předkládá doc. Ráb.
V následné diskusi bylo předneseno:
Doc. Ráb – uvedl, že smlouva na provedení Indikátorové analýzy bude uzavřena v nejbližších dnech, náklady hradí AV ČR.
Prof. Zrzavý – vyjádřil se pro provedení kontroly, zda na dodaném seznamu jsou ty výzkumné organizace, kterých se analýza týká.
Předseda – děkuje za přípravu, upozornil ale, že se jedná jen o analýzu výsledků ve WoS a navrhnul doplnění analýzy o údaj, do jaké míry výsledky korelují s citačními údaji.
Doc. Münich – doporučuje analýzu doplnit o srovnání s dalšími zeměmi (Rakousko, Nizozemí, Maďarsko, Finsko, Dánsko)
Doc. Ježek – upozornil na možné následné ovlivnění práv k výsledkům analýzy: Kdo bude moci využít výsledky? Kdo bude jejich vlastníkem? Co se může z analýzy zveřejnit?
Doc. Ráb – bude se jednat o „veřejný statek“, tedy že výsledky budou zveřejnitelné bez omezení.

Závěr
: Komise bere informaci na vědomí.


ad 7) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.


ad 8) Závěr
K bodu 2: Komise bere na vědomí materiál schválený Radou pro výzkum a vývoj.
K bodu 3: Komise
     - schvaluje
          o postup ve vztahu k požadavku Ministerstva kultury podle materiálu [18-3b];
          o zařazení výsledků Léčebné postupy a Památkové postupy do nového druhu výsledku „N – Certifikované metodiky a postupy“, kam budou patřit stávající výsledky druhu „Léčený postup“, L – Specializované mapy s obsahem, N – certifikované metodiky a nově i „Památkový postup“;
          o doplnění Metodiky 2009 o definování pojmu domácí autor;
          o nový vztah pro výpočet bodové hodnoty výsledku Jimp;
          o zachování diferenciace bodového ohodnocení výsledků Jneimp pro obory NRRE;
          o Metodiku 2009 ve znění změn schválených na jednání Komise;
     - neschvaluje materiál [18-3d];
     - ukládá
          o doc. Ježkovi pokračovat v moderování diskuse o aplikovaných výsledcích pro využití v dalším období;
          o tajemníkovi Komise zapracovat schválené dílčí změny do textu Metodiky 2009 a tento návrh postoupit členům Komise do 17. 4. 2009 k případným návrhů do 24. 4.2009.
K bodu 4: Komise bere na vědomí výzvu i odpověď předsednictva Rady.
K bodu 5: Komise
     - pověřuje prof. Zrzavého řízením e-mailové diskuse k revizi a redukci číselníku vědních oborů pro IS VaV,
     - ukládá prof. Zrzavému zpracovat a předložit závěry z e-mailové diskuse na jednání Komise konané dne 12. června.
K bodu 6: Komise bere informaci na vědomí.

Příští jednání Komise bude konat 15. 5. 2009 od 13:00 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 14. 4. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka

Sdílejte na: