Usnesení k jednotlivým bodům programu 246. zasedání

0. Schválení programu
Rada schvaluje program 246. zasedání.

1. Zápis z 245. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje
1. Zápis z 245. zasedání;

2. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
2. Rada schvaluje vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady.

A1) Usnesení vlády
a) ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012
b) ze dne 21. září 2009 č. 1216 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 31. srpna 2009
c) ze dne 29. září 2009 č. 1233 k návrhu Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
d) ze dne 29. září 2009 č. 1234 k návrhu na změnu Statutu GA ČR
e) ze dne 5. října 2009 č. 1252 k návrhu na jmenování členů předsednictva a předsedy TA ČR
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
1. ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012;
2. ze dne 21. září 2009 č. 1216 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 31. srpna 2009;
3. ze dne 29. září 2009 č. 1233 k návrhu Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
4. ze dne 29. září 2009 č. 1234 k návrhu na změnu Statutu GA ČR;
5. ze dne 5. října 2009 č. 1252 k návrhu na jmenování členů předsednictva a předsedy TA ČR.

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 245. a 246. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 245. a 246. zasedáním Rady.

A3) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVEVI za rok 2009 – součást materiálu do vlády
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVEVI za rok 2009 – součást materiálu do vlády.

A4) Usnesení 102. zasedání Pléna ČKR ze dne 10. září 2009 a Prohlášení ze zasedání Fóra průmyslu a vysokých škol
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí Usnesení 102. zasedání Pléna ČKR ze dne 10. září 2009 a Prohlášení ze zasedání Fóra průmyslu a vysokých škol.

A5) Závěrečná informace o sběru dat RIV v roce 2009
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí závěrečnou informaci o sběru dat RIV v roce 2009.

A6) Zápis z jednání
a) OK SHV dne 3. 9. 2009
b) KHV dne 17. 9. 2009
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí zápisy z jednání
1. OK SHV dne 3. 9. 2009;
2. KHV dne 17. 9. 2009.

A7) Návrhy zainteresovaných orgánů a institucí k institucionálnímu financování a hodnocení výsledků VaV
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí
1. návrhy zainteresovaných orgánů a institucí k institucionálnímu financování a hodnocení výsledků VaV;
2. úkol pro sekretariát Rady do 31. října 2009 uvedené náměty a připomínky zpracovat a roztřídit dle obsahu a oblastí, ke kterým se vztahují;
3. úkol pro předsednictvo návazně navrhnout Radě další postup.

A8) Zpráva ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost, Brusel 24. – 25. 9. 2009
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí zprávu ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost.

A9) Informace o založení Akademického konsorcia ČR
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí informaci o International Council of Academies and Engineering and Technological Sciences a o založení Akademického konsorcia ČR.

A10) Prohlášení k rozpočtu AV ČR – záznam z jednání vlády dne 5. 10. 2009
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí prohlášení k rozpočtu AV ČR – záznam z jednání vlády dne 5. 10. 2009.
A11) Informace o postupu jednání při získání sídla projektu mezinárodní výzkumné a technologické infrastruktury ELI
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí informaci o postupu jednání při získání sídla projektu mezinárodní výzkumné a technologické infrastruktury ELI.

A12) Dopis předsedy vlády ČR ing. Fischera předsedovi AV ČR ke Kulatému stolu o financování vědy
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí dopis předsedy vlády ČR ing. Fischera předsedovi AV ČR ke Kulatému stolu o financování vědy.

B1) Návrh Statutu TA ČR
Usnesení:
B1. Rada souhlasí s předložením návrhu Statutu TA ČR do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejích srovnání se zahraničím v roce 2009
Usnesení:
B2. Rada
1. schvaluje materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím 2009;
2. ukládá sekretariátu Rady, aby zaslal materiál do meziresortního připomínkového řízení s termínem připomínek do 26. 10. 2008;
3. ukládá sekretariátu Rady, aby po vypořádání mezirezortních připomínek předložil kompletní materiál na 247. zasedání Rady.

B3) Zpráva o činnosti RVVI za rok 2009
Usnesení:
B3. Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti RVVI za rok 2009;
2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad 246/A3, B3-B5) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B4) Zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2009
Usnesení:
B4. Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2009;
2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad 246/A3, B3-B5) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B5) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2009
Usnesení:
B5. Rada
1. schvaluje zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2009;
2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad 246/A3, B3-B5) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B6) Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010
a) Postup při dokončení hlasování o variantách
b) Postup k projednávání materiálu
c) Pozměňovací návrh
Usnesení:
B6. Rada
1. schvaluje předložený materiál s názvem „Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010“ ve variantách - D.1., E.1. a F.2. ve znění pozměňovacího návrhu;
2. ukládá KHV postupovat při přípravě Metodiky 2010 podle schváleného projektu;
3. ukládá KHV předložit Radě do 15. prosince 2009 souhrnný materiál k problematice ověřitelnosti vykazovaných výsledků.

B7) Návrh Statutu Rady – meziresortní připomínkové řízení
a) Připomínka AV ČR k názvu Rady
b) Přehled připomínek z meziresortního připomínkového řízení k Návrhu Statutu Rady
Usnesení:
B7. Rada bere na vědomí, že LRV byla požádána o stanovisko k zásadní připomínce AV ČR a podle této odpovědi bude vypořádáno meziresortní připomínkové řízení.

B8) Rozvoj Evropského výzkumného prostoru - příprava závěrů Rady pro konkurenceschopnost
Usnesení:
B8. Rada
1. ukládá svým členům, aby na uvedených pět otázek zaslali do 23. října 2009 svůj názor;
2. ukládá sekretariátu Rady tyto podněty zpracovat a předložit na 247. zasedání Rady.


Sdílejte na: