Informace z 247. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 13. listopadu 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Stanovisko Rady k materiálu ředitele sekretariátu RVVI RNDr. M. Blažky „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací – a jak dále?“
Předsednictvo Rady se rozhodlo zveřejnit na webu článek sekretáře Rady s názvem "Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací - a jak dále?", který navazuje na předchozí články, věnované tomuto tématu. Na článek reagovalo několik osobností a institucí, které požádali o projednání stanoviska k tomuto článku v Radě. AV ČR navrhla tedy zařadit na 247. zasedání RVVI nový bod programu - Stanovisko Rady k materiálu ředitele sekretariátu RVVI RNDr. M. Blažky „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací – a jak dále?“.
Rada po dlouhé diskusi uložila předsednictvu Rady článek projednat se zástupci AV ČR a předložit ho s případnými úpravami na 248. zasedání Rady dne 11. prosince 2009. Článek byl stažen z webových stránek Rady až do projednání na 248. zasedání Rady.

Principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 a střednědobého výhledu na léta 2012 a 2013
Jednomyslné prohlášení vlády ze dne 5. 10. 2009 o rozpočtovém limitu AV ČR pro roky 2011 a 2012 („Rozpočtový limit pro kapitolu Akademie věd pro roky 2011 a 2012 bude upřesněn s cílem nesnižovat podíl finančních prostředků pro Akademii věd a její ústavy za předpokladu přijetí odpovídajících celkových transformačních opatření v oblasti vědy a výzkumu v ČR.“) se dotýká dvou úkolů Rady stanovené zákonem, a to návrhu výdajů SR VaVaI na rok 2011-13 a aktualizace Národní politiky VaVaI ČR. Zásadní problém pro přípravu rozpočtu je v přístupu k interpretaci údajů, zejména k prostředkům ze strukturálních fondů. Variantně jsou zpracovány oba přístupy, a to:
1. ve var. A jsou prostředky uvedené v zákoně o státním rozpočtu ČR jako výdaje kryté příjmy z EU výdaji státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace a jako takové budou uvedeny v souladu s novelizovaným zákonem č. 130/2002 Sb. v návrhu předkládanému v květnu 2010 Radou vládě
2. ve var B nejsou prostředky uvedené v zákoně o státním rozpočtu ČR jako výdaje kryté příjmy z EU považovány za výdaje státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Tento přístup, pokud by byl právně i věcně potvrzen, by ve svém důsledku znamenal v principu tři zcela zásadní změny popsané v materiálu B5.
Rada uložila předsednictvu Rady rozhodnout o variantě A nebo B Principů podle odpovědi ministra financí na dopis 1. místopředsedkyně Rady ministryně dr. Kopicové ze dne 6. listopadu 2009, v kterém žádá ministra ing. Janotu o vysvětlení problematiky financování AV ČR v dalších letech. Rozhodnutí předsednictva Rady bude předloženo na prosincovém zasedání Rady jako „Směrnice pro přípravu rozpočtu na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“.

Výzva k podávání návrhů na členy Vědecké rady Grantové agentury České republiky a Výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Předseda GA ČR požádal Radu o zahájení nominace a výběru členů Vědecké rady GA ČR, která je koncepčním orgánem GA ČR, který podle zákona č. 130/2002 Sb. zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Má mít dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady. Každý z pěti základních oborů základního výzkumu bude zastoupen dvěma členy. Dvěma členy budou předseda a místopředseda, kteří nesmí být ze stejného oboru.
Předseda TA ČR požádal obdobně Radu o zahájení nominace a výběru členů Výzkumné rady TA ČR, která je koncepčním orgánem TA ČR, který podle zákona č. 130/2002 Sb. zejména navrhuje předsednictvu Technologické agentury ČR ustavení a zaměření oborových komisí, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň Technologické agentury ČR a navrhuje potřebná opatření.
Má mít dvanáct členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady. Každá z šesti priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací spadajících do působnosti TA ČR bude zastoupena nejméně jedním členem. Dvěma členy Výzkumné rady TA ČR budou předseda a místopředseda, kteří nesmí být ze stejného oboru.
Rada odsouhlasila text obou předložených výzev a uložila sekretariátu jejich zveřejnění na www.vyzkum.cz.

Rozvoj Evropského výzkumného prostoru – vyjádření RVVI pro přípravu závěrů Rady pro konkurenceschopnost
Na 246. zasedání Rady byli členové Rady vyzváni, aby do 23. 10. 2009 zaslali své náměty k materiálu MŠMT, který se skládal ze tří dokumentů, které zásadním způsobem ovlivní rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Materiál zpracoval zpravodaj Ing. Nekvasil a předložil ho na jednání předsednictva Rady dne 30. 10. 2009, kde byl předsednictvem schválen a následně předložen na 247. zasedání Rady, kde Rada schválila předložený materiál a uložila sekretariátu Rady jej zaslat MŠMT.

Analýza VaVaI 2009 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem dodání připomínek do 26. 10. 2009.
K materiálu bylo zasláno 5 zásadních připomínek (AV ČR – připomínka akceptována částečně, MZe – jedna připomínka akceptována, druhá neakceptována, MŽP - obě připomínky neakceptovány). S oběma resorty proběhlo dne 5. 11. 2009 dohadovací řízení, na kterém byly ve všech případech neakceptované připomínky vysvětleny a předmětné texty po vzájemné dohodě upraveny. Další připomínky charakteru grafických úprav či upřesnění textů a doporučení byly akceptovány a vysvětleny a text Analýzy 2009 byl upraven.
Analýza 2009 byla schválena Radou a je předkládána vládě ČR bez rozporu.

Návrh na zmírnění kritérií pro vyřazení výsledků z Hodnocení 2009
V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. provedl provozovatel Informačního systému VaVaI kontrolu předaných údajů o výsledcích podle § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a v návaznosti na Metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 (definice v příloze č. 2) navrhl variantní seznam výsledků nezařazených do Hodnocení 2009 z důvodu nedodržování zákona a stanovených pravidel.
Na základě informace týkající se dodržování pravidel pro předávání údajů podle § 31 zákona č. 130/2002 Sb. a přehledu možného počtu jednotlivých druhů výsledků z výše uvedeného seznamu rozhodla Rada o vyřazení všech těchto výsledků z Hodnocení 2009.

Sdílejte na: