Usnesení k jednotlivým bodům programu 248. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 11. prosince 2008


1. Schválení programu
u Usnesení:
1. Rada schvaluje program 248. zasedání.

2. Zápis z 247. zasedání
Usnesení:
2. Rada schvaluje Zápis z 247. zasedání.

3. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
3. Rada bere na vědomí, že v rámci vnitřního připomínkového řízení Rady nebyly vzneseny žádné připomínky.

A1) Usnesení vlády
a) ze dne 16. 11. 2009 č. 1401 o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVVI, členů předsednictva GA ČR a členů poradních orgánů RVVI za rok 2009
b) ze dne 23. 11. 2009 č. 1447 o změně usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2009 č. 1401 o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVVI, členů předsednictva GA ČR a členů poradních orgánů RVVI za rok 2009
c) ze dne 30. 11. 2009 č. 1457 o Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
d) ze dne 30. 11. 2009 č. 1458 o změně usnesení vlády ze dne 29. 9. 2009 č. 1233 o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
e) ze dne 7. 12. 2009 č. 1530 o Statutu TA ČR
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
1. ze dne 16. 11. 2009 č. 1401 o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVVI, členů předsednictva GA ČR a členů poradních orgánů RVVI za rok 2009;
2. ze dne 23. 11. 2009 č. 1447 o změně usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2009 č. 1401, o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVVI, členů předsednictva GA ČR a členů poradních orgánů RVVI za rok 2009;
3. ze dne 30. 11. 2009 č. 1457 o Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace;
4. ze dne 30. 11. 2009 č. 1458 o změně usnesení vlády ze dne 29. 9. 2009 č. 1233 o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
5. ze dne 7. 12. 2009 č. 1530 o Statutu TA ČR.

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 247. a 248. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 247. a 248. zasedáním Rady.

A3) Tisková zpráva – Inovace 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí Tiskovou zprávu – Inovace 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

A4) Informace o plnění úkolu 247/B7
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolu 247/B7.

A5) Souhrnné výsledky I. etapy Hodnocení 2009 – bod pRVVI 27. 11. 09/B3
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí Souhrnné výsledky I. etapy Hodnocení 2009 – bod pRVVI 27. 11. 09/B3.

A6) Usnesení 103. zasedání Pléna České konference rektorů – 3. 12. 2009
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí Usnesení 103. zasedání Pléna České konference rektorů – 3. 12. 2009 a dopis ČKR předsedovi vlády ze dne 8. 12. 2009.

A7) Závěry INOVACE 2009 a CIR 2009
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí závěry INOVACE 2009 a CIR 2009.

B1) Směrnice Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013
a) Dopis dr. Kopicové MF a odpověď ministra financí ing. Janoty
b) Směrnice Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013
Usnesení:
B1. Rada
1. bere na vědomí odpověď ministra financí ing. Janoty a ukládá sekretariátu zveřejnit dopis dr. Kopicové a odpověď ing. Janoty na www.vyzkum.cz;
2. schvaluje Směrnici k přípravě návrhu výdajů na VaVaI na rok 2011, s tím, že v částech týkajících se výdajů ústavů AV ČR bude doplněna o výdaje ostatních výzkumných organizací, tj. vysokých škol, resortních výzkumných ústavů a ostatních výzkumných organizací;
3. ukládá 1. místopředsedkyni Rady zaslání Směrnice poskytovatelům.

B2) Návrh programu TA ČR – ALFA
a) Návrh programu TA ČR – ALFA
b) Návrh stanoviska Rady
c) Připomínka a memorandum OK SHV k programu TA ČR
Usnesení:
B2. Rada
1. schvaluje stanovisko Rady k návrhu programu Technologické agentury ČR ALFA;
2. ukládá sekretáři Rady zaslat stanovisko předsedovi Technologické agentury ČR.

B3) Žádost MŠMT o doporučení Rady ke jmenování členů Akreditační komise od 1. září 2010
Usnesení:
B3. Rada se seznámila s žádostí MŠMT a vyzvala všechny své členy k zaslání návrhu
na jmenování členů Akreditační komise formou odborných životopisů s krátkým odůvodněním jejich navržení do 17. prosince 2009 do 12,00 hod. na adresu bartova.milada@vlada.cz (sekretariát RVVI).

B4) Návrh revokace usnesení Rady z 247. zasedání RVVI k bodu B6
a) Pozměňovací návrh prof. Málka a prof. Fialy
Usnesení:
B4. Rada
1. ruší usnesení z 247. zasedání RVVI k bodu B6
2. rozhodla o vyřazení pouze těch výsledků z Hodnocení 2009, které nelze spolehlivě verifikovat na základě mezinárodně a národně uznávaných databází určených Metodikou hodnocení 2009;
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit informaci o změně svého rozhodnutí na www.vyzkum.cz;
4. ukládá sekretariátu Rady změny promítnout do Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 v průběhu Třetí etapy hodnocení výsledků.

B5) Centrální evidence aktivit VaVaI – návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B5. Rada
1. souhlasí s navrženým vypořádáním meziresortního připomínkového řízení;
2. ukládá sekretariátu RVVI, aby byla připomínková místa o vypořádání jejich připomínek informována.

B6) Zpráva o podrobnějším hodnocení výsledků VaV ústavů AV ČR za léta 2003 až 2007, použité metodice a rozdělení institucionální podpory výzkumným organizacím
a) Zpráva
b) Vlastní informace pro vládu - Informace o podrobnějším hodnocení výsledků VaV ústavů AV ČR
Usnesení:
B6. Rada
1. neschvaluje zprávu Akademie věd ČR;
2. žádá předsedu Rady o předložení zprávy dle bodu III.3 a) usnesení ze dne 29. června 2009 č. 838 vládě k projednání.

B7) Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV
Usnesení:
B7. Rada
1. schvaluje předložený materiál;
2. ukládá Komisi pro hodnocení výsledků materiál zapracovat do Metodiky rozdělování institucionálních prostředků výzkumným organizacím podle dosažených výsledků a hodnocení výsledků ukončených programů v roce 2010;
3. ukládá sekretariátu Rady promítnout odsouhlasené změny do kontrol údajů předávaných do IS VaVaI v roce 2010 včetně upřesnění definice druhu
výsledku Z.

Sdílejte na: