Usnesení k jednotlivým bodům programu 249. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. ledna 2010

1. Schválení programu
Usnesení:
1. Rada schvaluje program 249. zasedání.

2. Zápis z 248. zasedání
Usnesení:
2. Rada schvaluje zápis z 248. zasedání.

3. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
3. Rada bere na vědomí vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 21. 12. 2009 č. 1580 k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009
     b) ze dne 4. 1. 2010 č. 7 k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 991)
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 21. 12. 2009 č. 1580 k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009;
     2. ze dne 4. 1. 2010 č. 7 k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 991).

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 248. a 249. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 248. a 249. zasedáním Rady.

A3) Zápis z Rady pro konkurenceschopnost, Brusel 3. 12. 2009 a informace ke společnému programování v oblasti výzkumu v Evropě
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí zápis z Rady pro konkurenceschopnost, Brusel 3. 12. 2009 a informaci ke společnému programování v oblasti výzkumu v Evropě.

A4) Prezentace programu španělského předsednictví v Radě EU
Usnesení.
A4. Rada bere na vědomí prezentaci programu španělského předsednictví v Radě EU.

A5) Zápis z jednání OK SHV 16. 12. 2009
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí zápis z jednání OK SHV 16. 12. 2009.

B1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 podle § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 podle § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ s úpravou podle výsledku zasedání Rady;
     2. ukládá zaslat schválený návrh podle bodu 1. správcům rozpočtových kapitol ze kterých je výzkum, vývoj a inovace podporován do 22. ledna 2010.

B2) Seznam kandidátů navržených na členství
     a) Výzkumné rady TA ČR
     b) Vědecké rady GA ČR
Usnesení:
B2. Rada
     1. bere na vědomí zaslané návrhy kandidátů na členy ve výzkumné radě TA ČR;
     2. bere na vědomí zaslané návrhy kandidátů na členy ve vědecké radě GA ČR.

B3) Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009
     a) Tabulka 1
     b) Tabulka 2
     c) Tabulka 3
     d) Tabulka 4
     e) Tabulka 5
     f) Návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009;
     2. schvaluje Vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení k výstupům z První etapy Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009;
     3. ukládá sekretariátu Rady aby o vypořádání připomínek byli poskytovatelé informováni prostřednictvím jim vyhrazené části portálu www.vyzkum.cz;
     4. ukládá sekretariátu Rady projednat s poskytovateli vyjádření výzkumných organizací v jejich působnosti k cca 12.000 výsledkům a o výsledku ji informovat na 250. zasedání Rady;
     5. ukládá sekretariátu Rady zveřejnění výsledků Hodnocení 2009 na www.vyzkum.cz.

B4) Návrh programu MO „Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace”
     a) Návrh programu MO „Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace”
     b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje návrh stanoviska k návrhu programu;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

B5) Návrh na uplatnění sankcí dle ustanovení § 14 zákona
Usnesení:
B5. Rada žádá provozovatele, aby na 250. zasedání Rady dne 12. února 2010 předložil návrh na uplatnění sankcí tak, aby poskytovatelé mohli podle § 14 odst. 5 zákona snížit podporu příjemci, který mu nepravdivé údaje předal.

B6) Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE
a) Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE
b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B6. Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k návrhu na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE;
2. žádá MŠMT, aby Radě poskytlo indikativní seznam projektů velkých infrastruktur, které jsou uvedeny v návrhu výdajů na rok 2011, včetně termínů jejich předložení Radě;
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Sdílejte na: