Zápis z 25. jednání Komise konaného dne 21.01. 2010

Zápis z 25. jednání Komise konaného dne 21.01. 2010

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 10 ze 14 členů. Z jednání se omluvil RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., Ing. Milan Holl, CSc. a prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o výsledcích 249. zasedání Rady ze dne 15. ledna 2010
3. Srovnávací studie dopadů výzkumu
4. Termíny jednání Komise pro rok 2010
5. Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – 2010
6. Informace o indikátoroví analýze institucí VaV v ČR společností Thomson
7. Různé
- Cena Scopusu pro rok 2009
- Metodika Hodnocení 2010
8. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. M. Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 19. ledna 2010. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Informace o výsledcích 249. zasedání Rady ze dne 15. ledna 2010
K uvedenému bodu podal předseda podrobnější ústní informaci o:
- Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje za rok 2009,
- Návrhu státního rozpočtu pro oblast VaVaI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 až 2013.
Předseda upozornil členy Komise, že veškeré výsledky Hodnocení 2009 jsou jim zpřístupněny na portálu www.vyzkum.cz, ve vyhrazené části po přihlášení. Současně předseda informovat o připravované změně Rady a navazujících změnách odborných poradních orgánů Rady vč. KHV.
Závěr: Komise
- bere na vědomí přednesenou informaci o závěrech jednání Rady.

ad 3) Srovnávací studie dopadů výzkumu
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [24-3].
Materiál předložil doc. Ježek pro informaci.

ad 4) Termíny jednání Komise pro rok 2010
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [24-4].
Materiál předložil Komisi její předseda.
Závěr: Komise
- odsouhlasila předložený návrh termínů zasedání v roce 2010.

ad 5) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – 2010
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiály [25-5]. Dále k tomuto bodu byly navrženy dílčí opravy a doplnění kritérií pro kontrolu již zařazených periodik na Seznam prof. Zrzavým, materiál [25-5-A], předložených podle usnesení z 24. zápisu jednáni Komise k bodu 7). Předseda informoval Komisi o třech bodech obsažených v materiálu, určených k rozhodnutí:
- 1. str. 7/10 – budou požadovány 3 nebo jiný počet titulů
- 2. str. 7/10 - Informace o vyřazení periodika ze Seznamu bude zveřejněna na webových stránkách Rady nebo bude zachována loňská praxe, kdy periodika nebyla uvedena na aktualizovaném Seznamu a byla obeslána dopisem, přičemž na webu byla zveřejněna pouze informace o počtu vyřazených periodik.
- 3. str. 7/10 – budou periodika vyřazovány zpětně (hodnotí se 5 období?) – ANO X NE
Závěr: Komise
- rozhodla v bodě:
1. o počtu 3 titulů periodik, pokud periodikum vychází pouze 1x či 2x ročně, vyžadovaný počet se vztahuje vždy na 3 poslední vydané tituly,
2. informace o vyřazení periodika nebude samostatně zveřejněna na www.vyzkum.cz, bude zachována stejná praxe jako v roce 2009
3. periodika budou vyřazeny od roku 2010, tj. články v nich uvedené budou hodnoceny do roku 2009,
- prof. Ráb na 26. zasedání Komise předloží informaci o možnosti využití asociace českých knihoven,
- doporučuje materiál předložit k schválení na 250. zasedání Rady dne 12.2.2010, v předloženém znění,
- se zavazuje k provedení fyzické kontroly vybraných periodik podle kap. 4.3. materiálu, v termínu do 15.4.2010,
- předloží v rámci schvalování aktualizovaného Seznamu, výsledek provedené fyzické kontroly vybraných periodik, s návrhem na vyřazení či ponechání kontrolovaných titulů periodik na / z Seznamu,
- provede porovnání zařazených periodik na Seznamu, přihlášených do oborů NRRE, z hlediska oprávněnosti jejich zařazení do NRRE.

ad 6) Informace o indikátoroví analýze institucí VaV v ČR společností Thomson
Materiál předložil prof. Ráb pro informaci. V informaci k materiálu uvedl, že indikátorová analýza má sloužit k porovnání publikačních výsledků mezi jednotlivými organizacemi. Dále upřesnil, že došlo k sjednocení názvů organizací a jejich organizačních složek, kdy tato struktura složení bude nadále využívána při zařazování publikačních výstupů společností Thomson. K sjednocení názvosloví organizací bude použit princip přidělených kódů organizacím, organizačním jednotkám.

ad 7) Různé
- [25-7] Cena Scopusu pro rok 2009 - Materiál předložil prof. Ráb pro informaci. V informaci dále uvedl, že se jedná o vyhlášení veřejné soutěže, která má za cíl stimulovat zapojení mladé generace výzkumných pracovníků do některých vybraných vědních oborů.
Závěr: Komise
- doporučuje materiál předložit pro informaci na jednání pRady návazně na 250. zasedání Rady
- Ústní informace k Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2010 – Předseda Komise v úvodu upozornil na nutnost zapracování nových kapitol do Metodiky 2010 a udržení kontinuity prací na ní (vzhledem k předpokládaným změnám ve složení Rady a návazně jejích odborných orgánů vč. KHV) tak, aby byl dodržen termín jejího předložení vládě ČR.
rozšíření obsahu o metodiku přepočtu hodnocení-bodů na finance dle zadání, zejm. nutnost zohlednit zachování poměru rozdělení finančních prostředků 85 : 15 (základní aplikovaný výzkum), poměrů jednotlivých skupin oborů (viz prosincové jednání KHV) a omezení nepřiměřeného nárůstu těch druhů výsledků, které nejsou nezávisle (externě) hodnoceny jako jsou publikace ve WoS,
řešení problematiky zjištěných rozporů, kdy dochází k poškození některých poskytovatelů resp. příjemců na základě rozhodnutí Rady podle návrhu provozovatele,
rozšíření obsahu o metodiku kontroly hodnověrnosti výsledků Radou,
schválení platnosti Metodiky 2010 do konce roku 2012,
upravený harmonogram vlastního hodnocení na základě zněm zákona č. 130/2002 Sb. (předání výsledků pro hodnocení VO do 150 dnů a navazující kroky).
Závěr: Komise
- uložila sekretáři KHV předložit první pracovní návrh Metodiky 2010 členům KHV do 7 února 2010 a svým členům se k němu do 14. února 2010 vyjádřit tak, aby mohla výt projednána na únorovém zasedání KHV.

ad 8) Závěr
Příští jednání Komise bude konat 18.2.2010 od 13:30 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.
Zapsal: Ing. Martin Matějka
V Praze dne 26. 12. 2009
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: