RIS3 strategie

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“ z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je národní strategický dokument zajišťující efektivní zacílení podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI).

Aktualizace Národní RIS3 strategie byla vládou ČR schválena dne 11. 7. 2016. Následně ji schválila i Evropská komise, čímž byla splněna předběžná podmínka pro čerpání z operačních programů, které poskytují podporu na výzkum, vývoj a inovace, konkrétně  OP PIK, OP VVV a OP PRR.

Národní RIS3 strategie představuje jeden z implementačních nástrojů Národní politiky VaVaI. Zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků (až 70 mld. Kč do roku 2023) na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí na národní i krajské úrovni s cílem plně využít znalostní potenciál České republiky v oblasti VaVaI. Cílem je identifikovat obory, odvětví, které je vhodné dále podporovat s ohledem na ekonomickou specializaci ČR v evropském a globálním kontextu, a na tyto obory pak podporu VaVaI zacílit.

První výzvy operačních programů zacílené na aplikační odvětví Národní RIS3 strategie jsou vyhlašovány od podzimu 2016. Pod Národní RIS3 strategii jsou zahrnuty i vybrané programy podpory VaVaI Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

Regionální dimenze Národní RIS3 strategie je zajišťována 14 krajskými přílohami, které zpřesňují národní priority v návaznosti na specifika výzkumného a inovačního potenciálu daného kraje.

 

 

Sdílejte na:

Přílohy