I n f o r m a c e ze 147. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 24. dubna 2001 na Úřadu vlády

 


 


7. května 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

     V úvodu přivítal 1. místopředseda Rady prof. Potůček bývalého předsedu Rady doc. Mertlíka, nyní již jako hosta, který se přišel se členy Rady rozloučit. Předseda Rady, místopředseda vlády a ministr financí doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. požádal premiéra 10. dubna 2001 o uvolnění ze všech svých funkcí ve vládě1. Doc. Mertlík uvedl, že pro něho patřila spolupráce s Radou k dobrým stránkám jeho působení ve vládě, byla pro něho užitečnou zkušeností a popřál Radě do budoucnosti mnoho úspěchů. Prof. Potůček doc. Mertlíkovi jménem celé Rady za jeho práci ve funkci předsedy Rady upřímně poděkoval.

     Program 147. zasedání Rady měl dvě části. První částí bylo společné zasedání Rady a předsednictva Grantové agentury ČR svolané k volbám do Oborových komisí GA ČR, které se pravidelně v tuto roční dobu konají.

Volby do Oborových komisí GA ČR

     Volby zahájil úvodním slovem předseda GA ČR prof. Syka. Stručně sdělil své dosavadní poznatky z působení v GA ČR ve funkci předsedy. V souladu s volebním řádem Oborových komisí GA ČR byly předem pracovními skupinami složenými ze členů Rady, předsednictva GA ČR a zástupců stávajících OK GA ČR vybráni nejvhodnější kandidáti. Jejich počet musí být nejméně dvojnásobný než počet volených členů. K navrženým kandidátům nebyly již uplatněny žádné připomínky. Jednohlasně bylo schváleno odvolání 33 členů oborových komisí (skončilo jim funkční období) a jednoho člena, který odstupuje ze zdravotních důvodů. Výsledky voleb zveřejní GA ČR a jsou uvedeny dále.

Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     Návrh zákona o výzkumu a vývoji byl dopracován podle výsledků meziresortního připomínkového řízení. Akceptovány byly zásadní připomínky MPSV, MPO, MV, MK, BIS a GA ČR. Připomínky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže budou projednány na úrovni náměstků ministrů.

     K návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích probíhá na MŠMT vnitřní připomínkové řízení. Proběhla diskuse zejména o vzniku, zdůvodnění a dopracování atributů nového typu právnické osoby, který je v zákonu o VVI navrhován. Předpokládá se, že návrh věcného záměru zákona o VVI bude do řádného připomínkového řízení rozeslán ve 2. polovině května 2001 a že vládě bude předložen v červnu 2001.

Státní rozpočet výzkumu a vývoje na rok 2002

      Státní rozpočet VaV 2002 se připravuje podle usnesení vlády č. 1144/2000 na 0,7 % HDP. Jednání s představiteli rozpočtových kapitol proběhnou v období od 21. 5. do 1. 6. 2001.

Národní program orientovaného VaV

     O termínu předložení návrhu NPO VaV vládě jednali (11. 4. 2001) předseda Rady doc. Mertlík a ministr školství Mgr. Zeman a dohodli se na novém termínu 30. 4. 2002. Jsou připraveny návrhy jednotlivých odborných panelů s podrobným zaměřením spolu s jejich předsedy, tajemníky a seznamem členů a dále návrh kritérií pro výběr klíčových výzkumných směrů, o kterých jednala Koordinační rada programu. Návrh panelů, personálního obsazení a kritérií není uzavřen a lze ještě zasílat další návrhy a připomínky.V následné diskusi bylo zejména kritizováno, že je ve složení panelů málo zástupců průmyslu. Bude dodržena zásada otevřenosti přípravy programu a informace o ní budou na www stránkách zveřejňovány po etapách v ucelených souborech. Celá předběžná příprava a zhodnocení všech námětů, návrhů a připomínek k NPO VaV by mělo být ukončeno do konce listopadu 2001 a pak už by se měl připravovat materiál ve znění pro vládu.

Návrh nového statutu Rady, návrh změny statutu GA ČR a stanov AV ČR

     Usnesením vlády č. 87 ze dne 31. ledna 2001 o nařízení vlády (č. 88/2001 Sb.) o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje bylo v bodech IV. 2. 3 a 4 uloženo předložit vládě do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto nařízení tj. do 28. května 2001 návrh statutu Rady a GA ČR a stanov AV ČR, do kterých budou promítnuty změny podle uvedeného nařízení vlády. Materiály byly rozeslány do meziresortního připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek do 15. 5. 2001. Statut Rady byl vypracován rovněž v souladu se standardizovanou předlohou vzorového statutu Rady vlády vyplývající z usnesení vlády č. 14 ze dne 3. ledna 2001 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády a návrhu na jejich systémového řešení. Změnu stanov AV ČR vláda schválila svým usnesením ze dne 19. února 2001 č. 168. Do této novely stanov AV ČR byly již promítnuty změny vyplývající z platných právních předpisů.

  1. Vláda jmenovala s účinností od 3. května 2001 členem a předsedou Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády JUDr. Pavla Rychetského.


Výsledky voleb do oborových komisí Grantové agentury ČR v roce 2001

Výsledky voleb do oborové komise technických věd v roce 2001

Podobor Počet volených míst Kandidáti Počet hlasů Neplatné hlasy
Strojírenství 3 Doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc. 16  
Doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc. 15  
Doc. Ing. Ladislav Ochrana, CSc. 16  
Prof. Ing. Stanislav Nosek, DrSc. 1  
Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. 2  
Prof. Ing. Rudolf Holub, CSc. 1  
Technická chemie 2 Prof. Ing. Zdeněk Matějka, CSc. 16  
Prof. Ing. Josef Tichý, DrSc. 15  
Doc. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. 3  
Prof. Ing. Jan Kupec, CSc.    
Hornictví 1 Ing. Antonín Taufer, CSc. 16  
Ing. František Fraus, CSc.    

Výsledky voleb do oborové komise přírodních věd v roce 2001

Podobor Počet volených míst Kandidáti Počet hlasů Neplatné hlasy
Matematika a informatika 1 RNDr. Vladimír Muller, DrSc. 15  
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. 5  
Fyzika 2 Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. 15  
Ing. Ludvík Smrčka, DrSc. 12  
Doc.RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. 5  
Doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 2  
Chemie 2 Ing. Blanka Wichterlová, CSc. 14  
Doc. Ing. Václav Janda, CSc. 13  
Doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. 3  
Prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. 4  
Buněčná a molekulární biologie 1 RNDr. Viktor Žárský, CSc. 14  
RNDr. Eva Kramářová, Ph.D. 3  
Vědy o Zemi a Vesmíru 1 Doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc. 15  
RNDr. František Patočka, CSc. 2  
Obecná a ekologická biologie 2 Doc. RNDr. Petr Volf, CSc. 16  
RNDr. František Vácha, Ph.D. 16  
Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. 2  
Doc. RNDr. Karel Prach, CSc.    

Výsledky voleb do oborové komise společenských věd v roce 2001

Podobor Počet volených míst Kandidáti Počet hlasů Neplatné hlasy
Filosofie, teologie a religionistika 2 Doc. Břetislav Horyna, PhD. 17  
ThDr. Miloš Raban 16  
PhDr. Jiří Nosek    
Doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 1  
Ekonomické vědy 1 Doc. RNDr.Stanislav Polouček, PhD.CSc. 17  
Doc.Ing. Jan Pelikán, CSc.    
Krešimir Žigić, Ph.D.,M.    
Sociologie 1 PhDr. Michal Illner 13  
Doc. PhDr.Ing. Věra Majerová, CSc. 3  
Doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 1  
PhDr. Zdeněk Zbořil    
Historické vědy, národopis 1 PhDr. Jana Pečírková, CSc. 15  
Prof. Dr. Eva Stehlíková 2  
Mgr. Vratislav Doubek    
Filologie 1 PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 13  
Doc. PhDr.Oldřich Richterek, CSc. 3  
PhDr. Petr A. Bílek 1  
Psychologie, pedagogika 2 Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. 16  
PhDr. Iva Šolcová 13  
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. 3  
Prof. PhDr.Václav Hošek, DrSc. 2  
Právní vědy, politologie 1 Doc. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. 13  
Mgr. Klára Plecitá    
Doc. JUDr. Ivo Telec, CSc. 1  
Doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. 2  
Estetika, hudební věda a vědy o umění 1 PhDr. Milena Bartlová, CSc. 13  
Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.    
Prof. PhDr. Jiří Fukač, CSc. 4  
Dějiny 19. a 20. století 1 PhDr. Jan Hájek 12  
ThDr. Jindřich Halama 3  
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 2  

Výsledky voleb do oborové komise lékařských věd v roce 2001

Podobor Počet volených míst Kandidáti Počet hlasů Neplatné hlasy
Morfologické obory a experimentální chirurgie 1 MUDr. Miroslav Peterka, CSc. 11  
Prof. MUDr. Václav Lichnovský, DrSc. 6  
Fyziologické obory, farmakologie a toxikologie 2 MUDr. Michal Hofer, CSc. 13  
Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. 17  
RNDr. Jiřina Slaninová, CSc.    
Doc. MUDr. Jaroslav Veselý, DrSc. 4  
Neurovědy 1 Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová 16  
Doc. MUDr. František Šťastný, CSc. 1  
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena 1 Ing. Petr Šebo, CSc. 12  
MUDr. Pavel Vodička, CSc. 5  

Výsledky voleb do oborové komise zemědělských věd v roce 2001

Podobor Počet volených míst Kandidáti Počet hlasů Neplatné hlasy
Rostlinářství, fyziologie rostlin 1 Doc. RNDr. Jan Nauš, CSc. 16  
Prof. RNDr. František Sehnal, CSc. 1  
Živočišná produkce, genetika, šlechtění 1 Doc. Ing. Vojtěch Rada, CSc. 16  
Ing. Marie Machatková, CSc. 1  
Zemědělské produkty, potravinářství a ekotoxikologie 1 Ing. Jaroslav Votruba, CSc. 15  
Prof. RNDr. Pavel Mader, Csc. 1  
Doc. Ing. Milada Plocková, CSc. 1  
Péče o krajinu, lesy, půdu 2 Ing. Jiří Kulhavý, CSc. 17  
RNDr. Ota Rauch, CSc. 16  
Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. 1  
RNDr. Milan Gryndler, CSc.    

Sdílejte na: