I n f o r m a c e ze 146. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 3. dubna 2001 na Úřadu vlády

 

 


9. dubna 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji a Národní program orientovaného výzkumu a vývoje

     Místopředsedové Rady prof. Potůček, ing. Janeček a dr.Viklický, náměstek MŠMT doc. Průša a ředitelé dr. Blažka a ing. Hronek dne 2. 4. 2001 jednali o plnění tří společných úkolů Rady a MŠMT, které byly zadány vládou - o návrhu zákona o výzkumu a vývoji, o návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o Národním programu orientovaného výzkumu a vývoje. Účelem jednání bylo řešení závažných problémů. Nejdále pokročila příprava zákona o výzkumu a vývoji, který v současné době prochází meziresortním připomínkovým řízením. Důsledkem toho je ale negativní dopad na plnění ostatních úkolů Rady. Je nutné vytvořit co nejdříve podmínky pro zvýšení počtu pracovníků sekretariátu Rady, protože za současného stavu nároky na sekretariát již přesahují jeho možnosti. U připravovaného zákona o veřejných výzkumných institucích jde zejména o dva problémy - zda by zákonem měl vzniknout nový typ právnické osoby (veřejná výzkumná instituce) nebo by měla být využita forma obecně prospěšné společnosti (podle již platného zákona) a dále zda by měla být do tohoto zákona zařazena problematika již jednou zrušeného udělování titulu DrSc. U NPO VaV došlo ke zdržení přípravných prací a musí se prodloužit termín předložení materiálu vládě. Nový termín by měl být stanoven s ohledem na časové nároky nezbytné k přípravě kvalitního materiálu a zároveň tak, aby do materiálu bylo možno zapracovat výsledky jednání k návrhu státního rozpočtu na VaV vzhledem k novým rozpočtovým pravidlům. Předseda Rady doc. Mertlík bude o sporných a nedořešených problémech resp. požadavcích Rady jednat s ministrem školství Mgr. Zemanem a vedoucím Úřadu vlády ministrem ing. Březinou.

     Na výše uvedeném jednání představitelů Rady a MŠMT byly také dohodnuty zásady spolupráce tak, aby příprava NPO VaV probíhala s maximální odpovědností a otevřeností.

Informace o došlých předběžných návrzích resortů na příspěvkové organizace v jejich působnosti, kterých se může týkat transformace na veřejné výzkumné instituce

     Rada obdržela předběžné návrhy resortů na příspěvkové organizace v jejich působnosti, kterých se může týkat transformace na VVI. Kladné i záporné odpovědi jsou téměř vyrovnané a tím, že jsou obojí podmíněny určitými předpoklady, není rozdíl mezi nimi jednoznačně zřetelný. Konkrétnější výsledky lze očekávat až bude konkrétněji formulován zákon. V diskusi byl vysloven názor, že mnoho resortů by si především mělo vyjasnit svoji koncepci VaV a že privátním výzkumným institucím se na rozvoj VaV nedostává finančních prostředků. Jedním ze závažných problémů, které budou doprovázet transformaci bude majetkové vypořádání.

Kontrola záznamů v Centrální evidenci projektů

     Sekretariát Rady provedl ke dni 29. března 2001 kontrolu záznamů v Centrální evidenci projektů. Bylo zjištěno, že o pokračujících projektech dosud nepředaly údaje resorty MO, MS, MŠMT, MZV, MŽP a NBÚ přesto, že termín je podle platných předpisů 28. únor 2001. Na předání údajů do CEP se váže uvolňování účelových finančních prostředků. Ředitel sekretariátu dr. Blažka upozornil odpovědné pracovníky těchto resortů, aby přijali taková opatření, aby nepředáním údajů do CEP nedocházelo k porušování právních předpisů.

Komentář k nařízení vlády č. 88/2001 Sb.

     Rada na svém minulém 145. zasedání dne 13. března 2001 doporučila, aby byl k nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu vypracován stručný komentář pro snazší orientaci v tomto právním předpisu. Komentář bude zveřejněn na stránce www.vyzkum.cz. Komentář není oficiálním výkladem nařízení vlády. V komentáři jsou uvedeny nejvýznamnější změny ve srovnání s dřívější platnou úpravou, dále lhůty stanovené tímto nařízením pro plnění různých povinností s odkazem na příslušná ustanovení nařízení a komentář k jednotlivým ustanovením nařízení. Závěrečná část upozorňuje na problémy, které není možno upravit na úrovni nařízení vlády a musí být řešeny až v připravovaném zákoně o výzkumu a vývoji. Důležité podle tohoto nařízení je, že údaje o výsledcích (stejně jako údaje o projektech) předává do centrální evidence projektů příjemce výhradně prostřednictvím poskytovatele, který vydal rozhodnutí nebo který s příjemcem uzavřel smlouvu o poskytnutí účelových finančních prostředků. Tento postup vyplývá z právních vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem a odpovídá § 1 písm. a) a c) a § 3 odst. 3. Postup, kdy příjemce předával údaje o všech svých výsledcích prostřednictvím "resortně" příslušného ministerstva, není možný a příjemci se musí naučit komunikovat s tím, ke komu jim vznikly závazky na základě smlouvy nebo rozhodnutí.

Sdílejte na: