I n f o r m a c e ze 110. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. října 1998 na Úřadu vlády

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o proběhlých jednáních

     Místopředseda Rady ing. Šperlink poskytl členům Rady "Vyhodnocení výsledků ankety Svazu průmyslu a dopravy ČR" a upozornil na skutečnost že z cca 1 700 obeslaných organizací, jich odpovědělo 400 a podíl odpovědí (cca 50) byl nejnižší v části ankety týkající se výzkumu a vývoje.

     Místopředseda Rady prof. Syka informoval členy Rady, že v rámci "Dnů vědy" pořádaných AMAVETem se 9. října 1998 uskutečnily dny otevřených dveří v ústavech Akademie věd ČR.

Státní rozpočet na VaV v konečném znění zákona o státním rozpočtu pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu

     Členové Rady konstatovali, že návrh státního rozpočtu na VaV na rok 1999 je na programu zasedání Rady již po sedmé. Bylo zdůrazněno, že v minulých letech probíhala komunikace Rady a resortů i Rady a MF ne vždy bezproblémově, ale rozhodně bez porušení legislativních předpisů. V tomto roce došlo k tomu, že MF sestavilo návrh rozpočtu na VaV bez jednání s Radou a bez využití podkladů Rady, které byly jako každoročně velmi pracně, odpovědně a s velkým předstihem připraveny a MF předány; na opakovaná upozornění Rady na závažné nedostatky v návrhu rozpočtu na VaV MF nereagovalo. Výše státní podpory pro oblast VaV je pro rok 1999 reálně na 85 % stavu roku 1998, což se naprosto rozchází se závazkem pro vstup ČR do EU dosáhnout státní podpory VaV 0,7 % HDP. V návrhu rozpočtu chybí prostředky nezbytné pro vstup ČR do 5. Rámcového programu EU, prostředky na VaV pro Český báňský úřad nebyly do návrhu rozpočtu vůbec zařazeny, přesto, že vláda svým usnesením uložila ČBÚ se VaV zabývat, do kapitoly BIS bylo MF přiděleno více prostředků než tento resort požadoval atd. Následovala rozsáhlá diskuse o vládou schváleném návrhu rozpočtu. Rada se vzhledem ke své odpovědnosti k vědecké obci musí pokusit se o zvýšení celkového objemu prostředků na VaV. Byl připraven návrh "Stanoviska Rady k návrhu státního rozpočtu na rok 1999". Místopředsedové Rady byli pověřeni projednat toto "Stanovisko" s předsedou Rady, místopředsedou vlády ing. Mertlíkem a informovat o něm veřejnost.

Výjezdní zasedání Rady

     111. zasedání Rady se uskuteční ve dnech 2. a 3. listopadu 1998 v Ostravě. Setkání se členy Rady se zúčastní představitelé výzkumných ústavů, významných průmyslových podniků a institucí a vysokých škol Severomoravského regionu a města Ostravy.

Sdílejte na: