I n f o r m a c e z 98. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 8. prosince 1997 v Lichtenštejnském paláci na Kampě.

 

     Na toto zasedání byli pozváni členové Akademické rady AV ČR. Společné jednání členů Rady a představitelů AV ČR o problematice VaV se koná pravidelně nejméně jednou za rok. Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Jednání s představiteli AV ČR

     Na programu setkání Rady s představiteli AV ČR bylo projednání tří bodů: hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje, návrh programu AV ČR - "Podpora vzniku mezinárodních výzkumných center v ČR" a příprava zákona o výzkumu a vývoji. Na doporučení AV ČR bude v připravovaných "Pravidlech pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací" upraveny podmínky pro účast zahraničních oponentů. Navrhovaný program AV ČR "Podpora vzniku mezinárodních výzkumných center v ČR" bude koordinován s obdobnými programy MŠMT a MPO a návrhy GA ČR a RVŠ. Akademická rada AV ČR doporučí Akademickému sněmu AV ČR, který bude zasedat 17. prosince 1997, dát souhlas k tomu, aby se součástí nového zákona o VaV stala část o AV ČR, kterou bude nahrazen stávající zákon o AV ČR.

Doplnění statutu Rady a GA ČR o kritéria pro výběr kandidátů na členství v těchto orgánech

     Byl odsouhlasen návrh na doplnění statutů Rady a GA ČR o kritéria pro výběr kandidátů na členství v Radě a v předsednictvu GA ČR, protože způsob získávání návrhů na nové členy obou orgánů a jejich výběr nebyly dosud ve statutech upraveny.

Podpora průmyslového výzkumu a vývoje

     Mpř. Šperlink předal členům Rady materiál Agentury pro rozvoj podnikání, ve kterém jsou shrnuty závěry pěti pracovních sekcí "1. národní konference o malém a středním podnikání.
     Podle informací nám. Hrnčířové se ministr průmyslu a obchodu rozhodl ustavit do konce roku speciální komisi pro podporu malých a středních podniků. V této komisi budou pracovat nejen zástupci MPO, ale i zástupci MMR, MF, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a další. První výstupy z práce výše zmíněné komise budou k disposici v březnu příštího roku. Mpř. Šperlinkovi uložila Rada vypracovat osnovu přípravy koncepce podpory průmyslového VaV.

Různé

     V pondělí dne 15. prosince 1997 v 10,30 hod se na Úřadu vlády v místnosti č. 259 koná první zasedání Bioetické komise, která byly zřízena Radou jako její odborný a poradní orgán pro řešení otázek spojených s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje v oblasti moderní biologie a medicíny.  

Sdílejte na: