STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění)

P ř í l o h a č. 2
k usnesení vlády
ze dne 13. června 2001 č. 590

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Grantová agentura České republiky (dále jen "Grantová agentura") je zřízena podle zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3, odstavce 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je Grantová agentura organizační složkou státu. Sídlem Grantové agentury je hlavní město Praha.

Článek 2

(1) Grantová agentura poskytuje na základě výsledků veřejné soutěže účelové finanční prostředky (dále jen "grant") ze samostatné kapitoly státního rozpočtu, a to na podporu grantových projektů navržených fyzickými nebo právnickými osobami. Grantová agentura podporuje neorientovaný, tj. badatelský výzkum.

(2) Grantová agentura v oblasti své působnosti spolupracuje s obdobnými orgány a institucemi Evropských společenství a jednotlivých států Evropských společenství i dalších zemí.

(3) Činností Grantové agentury zůstává nedotčena působnost a odpovědnost ústředních orgánů státní správy při podpoře výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu České republiky institucionální a účelovou formou.

 

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA GRANTOVÉ AGENTURY

Článek 3

Orgány Grantové agentury

(1) Orgány Grantové agentury jsou předseda, předsednictvo a dozorčí rada.

(2) Stálými poradními orgány předsednictva jsou oborové komise, v rámci oborových komisí mohou být jako dočasné poradní orgány ustanoveny podoborové komise.

(3) Činnost Grantové agentury zajišťuje Kancelář Grantové agentury.

Článek 4

Předseda Grantové agentury

(1) Statutárním orgánem Grantové agentury je předseda Grantové agentury (dále jen "předseda"), který řídí její činnost.

(2) Předsedu jmenuje a odvolává na návrh Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj (dále jen "Rady vlády") vláda. Jeho funkční období je 4 roky.

(3) Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje člen předsednictva Grantové agentury, pověřený předsedou.

Článek 5

Předsednictvo Grantové agentury

(1) Výkonným orgánem Grantové agentury je předsednictvo Grantové agentury (dále jen "předsednictvo"), které má pět členů včetně předsedy a zastupuje pět základních oborů výzkumu a vývoje: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy. Všemi obory prolíná problematika ochrany a tvorby životního prostředí.

(2) Členy předsednictva jmenuje a odvolává na návrh Rady vlády vláda. Funkční období členů předsednictva je 4 roky. Výkon funkce předsedy a dalších členů předsednictva je možný nejvýše po dobu dvou funkčních období a je neslučitelný s činností v oborových komisích Grantové agentury.

(3) Rada vlády navrhuje členy předsednictva tak, aby v předsednictvu byl vždy zástupce vysokých škol, Akademie věd České republiky a resortního výzkumu a vývoje s přihlédnutím k regionálnímu zastoupení.

(4) Úkolem předsednictva je především:

  (a) stanovit metodické a organizační pokyny jako zadávací dokumentaci ve smyslu § 20 nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje spojené s poskytováním prostředků na podporu grantových projektů z rozpočtové kapitoly Grantové agentury,
  (b) schvalovat vyhlášení veřejné soutěže na poskytování prostředků na podporu grantových projektů navržených fyzickými nebo právnickými osobami,
  (c) uzavírat smlouvy nebo vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě doporučení oborových komisí Grantové agentury,
  (d) předkládat Radě vlády a vládě ve stanovených termínech návrh rozpočtu Grantové agentury,
  (e) předkládat vládě návrhy na změny statutu Grantové agentury,
  (f) schvalovat organizační řád Kanceláře Grantové agentury a jednací řády Grantové agentury s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady Grantové agentury;
  (g) vytvářet expertní skupiny (podoborové komise) jako dočasné poradní orgány Grantové agentury,
  (h) stanovit počty členů v jednotlivých oborových komisích Grantové agentury,
  (i) schvalovat odměny členům oborových komisí a expertních skupin Grantové agentury, které vycházejí z rozsahu činnosti dané oborové komise nebo expertní skupiny, z podílu jednotlivých členů na její činnosti a z dosažených výsledků,
  (j) sledovat čerpání a využití grantů, hodnotit a kontrolovat plnění cílů jednotlivých udělených grantových projektů.

(5) Jednání předsednictva se řídí Jednacím řádem předsednictva Grantové agentury.

 

Článek 6

Dozorčí rada Grantové agentury

(1) Dozorčí rada Grantové agentury (dále jen "dozorčí rada") je kontrolním orgánem Grantové agentury.

(2) Dozorčí rada má 10 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech Grantové agentury. Funkční období členů dozorčí rady je 4 roky. Člen může funkci vykonávat nejdéle dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Dozorčí rada:

  (a) kontroluje rozdělování a využívání finančních prostředků Grantové agentury, provádí dohled nad činností Grantové agentury a projednává stížnosti na porušení podmínek veřejné soutěže,
  (b) projednává zprávy pro vládu České republiky a návrh rozpočtu Grantové agentury, které předkládá předsednictvo, a vyjadřuje se k nim,
  (c) předkládá nejméně jednou ročně Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zprávu o činnosti Grantové agentury,
  (d) předkládá stanoviska předsednictvu,
  (e) schvaluje jednací řád dozorčí rady.

(4) Případný názorový nesoulad mezi dozorčí radou a předsednictvem projedná předseda dozorčí rady s předsednictvem. pokud ani při tomto jednání nedojde ke shodě stanovisek, postoupí dozorčí rada sporný případ k projednání Radě vlády.

(5) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady.

Článek 7

Oborové komise Grantové agentury

(1) Oborová komise je stálým poradním odborným orgánem předsednictva, který zajišťuje posouzení a zhodnocení návrhů projektů v jednotlivých oborech. Členy oborových komisí volí a odvolává společné zasedání Rady vlády a předsednictva na základě návrhů právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Právnické osoby mohou navrhnout kandidáty do jedné nebo více oborových komisí.

(2) Oborové komise se ustavují pro tyto obory:

  (a) technické vědy,
  (b) přírodní vědy,
  (c) lékařské vědy,
  (d) společenské vědy,
  (e) zemědělské vědy.

(3) Oborová komise má 10 až 25 členů, jejich počet určuje pro jednotlivé oborové komise předsednictvo. Funkční období člena oborové komise je 3 roky. Znovu může tuto funkci vykonávat po 3 letech od skončení funkčního období. Volba členů oborové komise se provádí tak, že každý rok se volí jedna třetina počtu všech členů.

(4) Členové oborové komise volí tajnou volbou ze svého středu předsedu oborové komise na jednoleté funkční období. Předseda oborové komise může vykonávat tuto funkci nejvýše dvě po sobě následující funkční období.

(5) Členství v oborové komisi zaniká:

  (a) uplynutím funkčního období,
  (b) vzdáním se funkce,
  (c) odvoláním z funkce,
  (d) zbavením, omezením nebo zánikem způsobilosti k právním úkonům.

(6) Odměny členům oborových komisí a expertních skupin Grantové agentury schvaluje předsednictvo.

(7) Hlavní úkoly oborové komise jsou zejména:

  (a) organizovat posuzování návrhů projektů, pro každý z nich určit vhodné nezávislé oponenty z České republiky i ze zahraničí,
  (b) vyhodnocovat stanoviska oponentů a zpracovávat souhrnné hodnocení návrhu projektu,
  (c) na základě výsledků souhrnného hodnocení navrhovat projekty k udělení grantu a postupovat je s vlastním stanoviskem předsednictvu,
  (d) vyhodnocovat výsledky práce na přijatých projektech ve svém oboru,
  (e) navrhovat předsednictvu zřízení nebo zrušení podoborových komisí příslušné oborové komise.

(8) Jednání oborových komisí se řídí jednacím řádem oborových komisí.

Článek 8

Kancelář Grantové agentury

(1) Kancelář Grantové agentury (dále jen "Kancelář") zajišťuje činnost Grantové agentury po organizační a administrativní stránce. Činnost Kanceláře se řídí organizačním řádem, který schvaluje předsednictvo.

(2) V čele Kanceláře je ředitel, kterého jmenuje na základě výsledku konkursního řízení a odvolává předseda. Ředitel je zástupce statutárního orgánu v záležitostech Kanceláře a odpovídá za realizaci všech prací pro orgány Grantové agentury.

(3) Kancelář zejména:

  (a) shromažďuje návrhy projektů,
  (b) připravuje podklady pro jednání oborových a podoborových komisí,
  (c) vykonává veškeré administrativní práce plynoucí z činnosti Grantové agentury,
  (d) spravuje rozpočet Grantové agentury,
  (e) spravuje databáze projektů a oponentů,
  (f) vydává bulletin a informuje veřejnost o činnosti Grantové agentury.

(4) Pracovníci Kanceláře jsou v pracovním poměru ke Grantové agentuře.

(5) Náklady spojené s činností Kanceláře jsou hrazeny z rozpočtu Grantové agentury.

 

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ A JEJICH HODNOCENÍ A KONTROLA

Článek 9

(1) Veřejnou soutěž pro předkládání návrhů projektů vyhlašuje předseda.

(2) Předsednictvo stanovuje náležitosti pro předkládání návrhů projektů, zejména pak:

  (a) vymezení předmětu soutěže a požadované náležitosti návrhu,
  (b) lhůtu pro podání návrhů,
  (c) termín a způsob oznámení výsledků veřejné soutěže.

(3) Ve veřejné soutěži vystupují tyto subjekty:

  (a) poskytovatel - ten, kdo rozhoduje o přidělení grantů, v tomto případě Grantová agentura,
  (b) uchazeč - organizační složka státu, právnická nebo fyzická osoba, která se uchází o udělení grantu. Fyzická osoba, která bude odpovědná za řešení grantového projektu a která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči, je navrhovatel. Fyzická osoba, která bude odpovědná za řešení části grantového projektu a která je v pracovněprávním vztahu k jiné organizaci (organizační složce státu, právnické osobě) než navrhovatel, je spolunavrhovatel.

(4) Předsednictvo posoudí splnění podmínek veřejné soutěže a provede její vyhodnocení.

Článek 10

(1) Návrhy projektů se předávají oborové komisi uvedené v návrhu projektu. Návrhy se předkládají v české a anglické verzi, pokud předsednictvo na návrh oborové komise nerozhodne jinak.

(2) Návrh projektu podaný do několika oborových komisí se projednává v komisi oboru uvedeného v návrhu projektu na prvním místě. Tato oborová komise zajistí základní posouzení, ostatní oborové komise zajistí další posudky, které pak předají s vlastním stanoviskem k projednání v první oborové komisi.

(3) Z veřejné soutěže jsou vyloučeny ty návrhy projektů, na jejichž řešení by se podíleli členové předsednictva a dozorčí rady. Dále jsou z veřejné soutěže vyloučeny ty návrhy, u kterých nejsou jednoznačně uvedeny všechny zdroje financování a participace navrhovatelů na řešení daného problému v rámci jiných projektů. Důvodem k vyloučení návrhu z veřejné soutěže je i nesplnění předchozí smlouvy s Grantovou agenturou, ze strany řešitele nebo uchazeče.

(4) Hlavními kritérii uplatňovanými při posuzování návrhů projektů jsou:

  (a) odborná úroveň a aktuálnost řešení projektu,
  (b) odborná a věcná způsobilost navrhovatele a uchazeče k řešení projektu,
  (c) přiměřenost finančních požadavků k věcnému obsahu navrhovaného projektu a jeho rizikům.

(5) Pokud se člen oborové nebo podoborové komise podílí na přípravě nebo řešení navrhovaného projektu, nesmí mít přístup k materiálům o hodnocení projektu a neúčastní se jeho hodnocení.

(6) O výsledku posouzení každého jednotlivého návrhu projektu přihlášeného do soutěže zpracuje oborová komise protokol, v němž jsou stanoveny důvody doporučení či zamítnutí posuzovaného návrhu projektu.

(7) Oborová komise na základě výsledků posouzení jednotlivých předložených návrhů předloží předsednictvu seznam projektů navržených k udělení grantu.

(8) Předsednictvo projedná návrhy na udělení grantů předložené jednotlivými oborovými komisemi a podle finančních možností přidělí finanční prostředky.

(9) V průběhu řešení grantového projektu vystupují tyto subjekty:

  (a) příjemce - právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch rozhodla Grantová agentura o udělení grantu a uzavřela s ní smlouvu o řešení grantového projektu, nebo organizační složka státu, pro niž Grantová agentura vydala rozhodnutí. Fyzická osoba odpovědná za řešení grantového projektu, která je v pracovněprávním vztahu k příjemci, je řešitel.
  (b) spolupříjemce - organizační složka státu, právnická nebo fyzická osoba, s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části grantového projektu Fyzická osoba odpovědná za řešení části grantového projektu, která je v pracovněprávním vztahu ke spolupříjemci, je spoluřešitel.

(10) Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže oznámí Grantová agentura ve stanoveném termínu všem navrhovatelům a s příjemci uzavře smlouvy o řešení projektu nebo vystaví rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(11) Smlouva o řešení projektu nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje zejména předmět řešení projektu, způsob a termíny předkládání výsledků řešení projektu, výši, způsob a termíny financování projektu, termíny zahájení, ukončení řešení projektu a způsob kontroly včetně sankcí za nedodržení stanovených podmínek a specifikaci práv k vlastnictví výsledků řešení. Grantová agentura si ve smlouvě vyhrazuje právo kontroly údajů obsažených v návrhu projektu, nebo ve zprávách o průběhu řešení projektu. Řešitelům projektu smlouva ukládá předkládat Grantové agentuře v předem stanovených termínech zprávu o postupu nebo výsledcích řešení projektu. Zpráva musí obsahovat údaje o aktuálním stavu projektu, včetně čerpaných finančních prostředků, údaje o osobách a institucích účastnících se řešení projektu, o otevřených problémech řešení projektu a o uplatnění jeho výsledků.

(12) Finanční prostředky jsou uvolňovány v souladu se smlouvou či rozhodnutím postupem stanoveným příslušnými předpisy. 1) Grantová agentura poskytuje příjemci rovněž prostředky určené na úhradu nákladů spojených s řešením části projektu spolupříjemcem. Finanční prostředky určené na pokračování projektu budou v dalších letech přiděleny na základě výsledku hodnocení předložených zpráv o průběhu řešení projektu a splnění podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí grantu.

(13) Na poskytnutí grantu není právní nárok, pokud nebyl Grantovou agenturou uchazeči udělen po uzavření veřejné soutěže.

(14) Grantová agentura oznamuje po uzavření smluv s příjemci nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí grantu příslušným ústředním orgánům výsledky veřejné soutěže a předá údaje o řešených projektech do centrální evidence projektů.

 

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

(1) Členství v orgánech Grantové agentury je veřejnou funkcí ve smyslu § 124 odst. 1 a 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Odměny členům orgánů Grantové agentury uvedených ve článku 3, odstavec 1, na návrh Rady vlády schvaluje vláda.

Článek 12

Tento statut byl schválen vládou dne 21. dubna 1993 a tímto dnem nabývá účinnosti.

* * *

Změny a doplňky statutu nabývají účinnosti dnem schválení vládou.

(Statut Grantové agentury České republiky byl schválen usnesením vlády ze dne 21. dubna 1993 č. 193, ve znění usnesení vlády ze dne 22. února 1995 č. 111, usneseni vlády ze dne 30. března 1998 č. 222 a usnesení vlády ze dne ………..).


Pozn.:

 1. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Sdílejte na: