Jednací řád

odborného poradního orgánu poskytovatele

pro hodnocení návrhů projektů programu

“Informační systém výzkumu a vývoje”

Na základě § 21 odst. 4 až 10 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen “zákon”), a v souladu s § 7 odst.2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, (dále jen “nařízení vlády”) vydává poskytovatel tento jednací řád:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád odborného poradního orgánu úřadu pro hodnocení návrhů projektů programu “Informační systém výzkumu a vývoje ” upravuje způsob jednání odborného poradního orgánu.

Článek 2

Příprava jednání odborného poradního orgánu

(1) Program jednání odborného poradního orgánu stanoví ředitel sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj, který jeho jednání svolává.

(2) Údaje o termínu a místu jednání odborného poradního orgánu, návrh programu, popřípadě i podklady pro jednání zašle sekretariát Rady pro výzkum a vývoj všem jeho členům písemně nebo elektronickou poštou nejpozději 2 kalendářní dny před termínem jednání.

Článek 3

Jednání odborného poradního orgánu

(1) Jednání odborného poradního orgánu svolává ředitel sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem jednání.

(2) Jednání odborného poradního orgánu je neveřejné.

(3) Jednání odborného poradního orgánu řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Není-li ani jeden z nich přítomen, řídí jednání předsedou pověřený člen odborného poradního orgánu (dále jen “člen”).

(4) Usnesení odborného poradního orgánu se přijímá hlasováním.

(5) O průběhu jednání pořizuje člen poradního orgánu písemný zápis. Součástí zápisu jsou výsledky hodnocení návrhů projektů, včetně výsledků hlasování o návrzích projektů nebo o projektech, zpracované formou protokolu. Protokol podepisují všichni přítomní členové odborného poradního orgánu.

(6) Zápis a protokol schvaluje osoba, která jednání řídila, schválený zápis zašle všem členům nejpozději do 30 kalendářních dnů od termínu konání jednání. Zápis a protokol o výsledku hodnocení návrhů projektů předloží osoba, která jednání řídila, poskytovateli prostřednictvím sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj.

(7) Při hodnocení plnění cílů a dosažených výsledků projektu vychází odborný poradní orgán z uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory, popřípadě z rozhodnutí o poskytnutí podpory, z periodické nebo závěrečné zprávy, smlouvy nebo rozhodnutí o využití výsledků, popřípadě z výsledku průběžné kontroly plnění cílů projektu prováděné poskytovatelem, nebo z jiné předložené dokumentace.

(8) Je-li člen odborného poradního orgánu podjatý nebo existuje jakákoliv pochybnost o jeho podjatosti vůči návrhu projektu nebo projektu, který je předmětem hodnocení, je z tohoto hodnocení vyloučen a nemá přístup k materiálům o návrhu projektu nebo projektu. V protokolu o hodnocení se o tomto opatření učiní záznam.

Článek 4

Ochrana informací

(1) Ochrana informací, zejména osobních údajů, jakož i poskytování informací o návrzích projektů, o řešených projektech a o jejich výsledcích se řídí zákonem, nařízením vlády a dalšími zvláštními právními předpisy.

(2) Členové odborného poradního orgánu i další osoby, které se dostanou do kontaktu s chráněnými informacemi, jsou vázáni mlčenlivostí o všech údajích, které jsou obsahem veškerých dokumentů předkládaných poskytovatelem, uchazečem nebo příjemcem nebo které souvisejí s projednáváním těchto dokumentů podle tohoto jednacího řádu.

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 stvrdí svůj závazek mlčenlivosti písemným prohlášením. Není-li uvedeno v tomto jednacím řádu nebo v písemném prohlášení jinak, je tento závazek trvalý.

(4) Veškeré zapůjčené dokumenty v listinné i v elektronické podobě obsahující chráněné informace se vracejí k uchování a ke skartaci poskytovateli. Jejich kopírování smí provádět pouze osoba pověřená poskytovatelem.

Článek 5

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu pověřeným zástupcem poskytovatele.

 

 

V Praze dne 30. 6. 2004

RNDr. Marek Blažka

sekretář RVV

a ředitel odboru 903200 Úřadu vlády ČR

Sdílejte na: