Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Informace o předávání údajů

Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - CEP 

CEP je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

Obsah CEP, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (od 1. ledna 2010 nahrazeno nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), zvláštními právními předpisy a Provozním řádem IS VaVaI.

Přímé vyhledávání ve veřejně přístupných údajích CEP umožňuje vyhledávat data od roku 1993.

 

Vyhledávání v IS VaVaI - veřejně přístupné údaje CEP

Informace o předávání údajů do CEP

Předání platných údajů do CEP poskytovatelem a jejich zařazení do informačního systému výzkumu a vývoje je podle § 10, § 12 a § 31 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,  a podle nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému, výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), podmínkou pro poskytnutí účelové podpory z veřejných prostředků na projekty výzkumu,  vývoje a inovací (dále jen "projekt") v daném roce.

CEP obsahuje údaje o všech projektech financovaných z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů.

Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do CEP (IS VaVaI) jsou stanoveny zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (od 1. ledna 2010 nahrazeno nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému, výzkumu, experimentálního vývoje a inovací):

  1. údaje o projektech zahájených v minulých letech a řešených v daném roce do 50 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku,
  2. údaje o nově zahajovaných projektech do 50 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  3. údaje o projektech, u nichž došlo v průběhu kalendářního roku ke změně, do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena,
  4. údaje o zhodnocení ukončených projektů a údaje o skutečných nákladech do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po roce ukončení řešení projektu.

Provozovatel zařadí údaje o projektech do CEP (IS VaVaI), které splňují náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a oznámí tuto skutečnost písemně poskytovateli do 10 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem oznámí provozovatel poskytovateli případné nezařazení údajů včetně odůvodnění.


Informace pro dodavatele dat do CEP v aktuálním roce

Součástí CEP jsou všechny projekty VaVaI  financované ze státního rozpočtu ČR nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, a to i v případě, že takto je financována pouze dílčí část projektu. Naproti tomu se za projekt pro účely CEP nepovažuje interní rozdělování prostředků v rámci jedné organizace. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty všechny projekty VaVaI financované ze státního rozpočtu ČR nebo z rozpočtu územního samosprávného celku v roce 2015, tj. pokračující i nově zahájené.

V aktuálním roce budou předávána data do CEP pouze ve formátu XML.

Pro data předávaná do CEP od 1. 1. 2016 platí závazný popis dat CEP16.

 


  Upozornění:
Konverzní program, resp. Konverzní aplikace XML-DBF a DBF-XML, byl ze strany RVV podporován pouze v roce 2006, kdy docházelo v systému sběru údajů k přechodu z formátu DBF do formátu XML. SW byl určen jako pomůcka pro dodavatele údajů před tím, než upraví své systémy do stavu, který umožňuje tvorbu finálních souborů v požadovaném formátu. Vývoj jmenovaného SW byl ze strany RVV podporován z uvedených důvodů pouze v roce 2006, neboť v roce 2007 již důvod pro jeho další podporu pominul. Od roku 2007 se tedy jedná o obchodní soukromou aktivitu společnosti, která tento program v roce 2006 na žádost RVV zprovoznila. 

Sdílejte na:

Přílohy