Rejstřík informací o výsledcích a Informace o předávání údajů

Rejstřík informací o výsledcích - RIV 

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.
Přímé vyhledávání v RIV je umožněno pomocí uživatelské aplikace.

RIV navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády ČR do roku 1995. RIV obsahuje údaje o výsledcích výzkumu a vývoje uplatněných od roku 1993.

Vyhledávání v IS VaVaI - veřejně přístupné údaje RIV
Popis veřejně přístupných údajů RIV

Vyhledávání v IS VaVaI - veřejně přístupné údaje RIV
Informace pro předávání údajů do RIV

Podle ustanovení § 12 odst.1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím IS VaVaI.

Provozovatel zařadí údaje o výsledcích do RIV (IS VaV), které splňují náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a oznámí písemně tuto skutečnost poskytovateli do 60 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem oznámí provozovatel poskytovateli případné nezařazení údajů včetně odůvodnění.


Informace pro dodavatele dat do RIV v roce 2015

Součástí RIV jsou všechny výsledky ukončených projektů resp. záměrů VaVaI, které byly financované ze státního rozpočtu ČR nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, a to i v případě, že je takto financována pouze dílčí část projektu. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty výsledky všech ukončených projektů resp. záměrů VaVaI, které byly financovány ze státního rozpočtu ČR nebo z rozpočtu územního samosprávného celku v roce 2014.

Lhůta pro předání údajů do IS VaVaI – RIV je pro rok sběru 2015 stanovena pro poskytovatele do 30. 5. 2015 pro výsledky výzkumných organizací a do 7.9. 2015 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.  Jednotliví příjemci předávají do RIV v roce sběru 2015 prostřednictvím poskytovatele nebo zřizovatele nejméně jedenkrát ročně údaje o výsledcích uplatněných v roce 2014.

Pokud chce příjemce dodatečně předložit další výsledky uplatněné v období od roku 1993 do roku 2012, učiní tak přidáním těchto výsledků k výsledkům předávaným v roce sběru 2014. Vždy platí, že údaje o veškerých výsledcích za uplynulé resp. uplynulá období předkládané příjemcem jsou uvedeny v jedné samostatné dodávce dat, která je předávána výhradně prostřednictvím příslušného poskytovatele.

Je nutno připomenout, že sběr dat do IS VaVaI probíhá dávkově - po jednotlivých dodávkách, přičemž poslední dodaná verze určité dodávky dat je brána jako platná.

V roce 2015 budou předávána data do RIV pouze ve formátu XML.

Pro data předávaná do RIV od 1.1.2015 platí závazný popis dat RIV15.


Upozornění:
Konverzní program, resp. Konverzní aplikace XML-DBF a DBF-XML, byl ze strany RVV podporován pouze v roce 2006, kdy docházelo v systému sběru údajů k přechodu z formátu DBF do formátu XML. SW byl určen jako pomůcka pro dodavatele údajů před tím, než upraví své systémy do stavu, který umožňuje tvorbu finálních souborů v požadovaném formátu. Vývoj jmenovaného SW byl ze strany RVV podporován z uvedených důvodů pouze v roce 2006, neboť v roce 2007 již důvod pro jeho další podporu pominul. Od roku 2007 se tedy jedná o obchodní soukromou aktivitu společnosti, která tento program v roce 2006 na žádost RVV zprovoznila.

 

Sdílejte na:

Přílohy