Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a Informace pro předávání údajů

Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - VES 

VES je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji vyhlašovaných podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). VES od roku 2001 neobsahuje informace o veřejných zakázkách ve výzkumu a vývoji (viz http://www.centralni-adresa.cz)

Údaje do VES předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

Obsah VES, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.

Vyhledávání v IS VaVaI - veřejně přístupné údaje VES 
Informace pro předávání údajů do VES

Poskytovatelé předávají do VES údaje o všech vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dříve veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji) se současným soutěžním rokem (daného kalendářního roku) a o všech vyhlášených veřejných soutěžích se soutěžním rokem následujícím.

Lhůty pro předání údajů poskytovatelem do VES (IS VaVaI) jsou stanoveny zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací):

  1. údaje o vyhlašované veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovací chvždy 15 před vyhlášením této veřejné soutěže,
  2. údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, u nichž došlo ke změně, do 10 pracovních dnů přede dnem, který byl v předchozím souboru údajů uveden jako den vyhlášení této veřejné soutěže,
  3. údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení této veřejné soutěže.

Provozovatel zařadí předané údaje do VES (IS VaVaI), které splňují náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a oznámí tuto skutečnost poskytovateli do 5 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem oznámí provozovatel poskytovateli případné nezařazení údajů včetně odůvodnění. 


Informace pro dodavatele dat do VES v aktuálním roce

Součástí VES jsou všechny veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlašované na projekty výzkumu a vývoje financované ze státního rozpočtu ČR nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, a to i v případě, že takto je financována pouze dílčí část projektu. Naproti tomu se ve VES neevidují ty veřejné soutěže, jejichž předmět je financován výhradně z jiných zdrojů než je státní rozpočet ČR nebo rozpočet územního samosprávného celku. V roce 2016 musí být do VES dodána data o všech vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji se soutěžním rokem 2016 a o všech vyhlášených veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji se soutěžním rokem 2017.

Pro naplnění a pro aktualizaci dodávky dat ve formátu XML je k dispozici aplikace pro vkládání a sběr dat, která umožňuje uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturálním uspořádání. Pro kontrolu dodávek dat ve formátu XML je na Internetu k dispozici webová kontrolní služba.

V aktuálním roce budou předávána data do VES pouze ve formátu XML

Pro naplnění a pro aktualizaci dodávky dat ve formátu XML je k dispozici aplikace pro vkládání a sběr dat, která umožňuje uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturálním uspořádání. Pro kontrolu dodávek dat ve formátu XML je na Internetu k dispozici webová kontrolní služba.

Pro data předávaná do VES od 1. 1. 2016 platí závazná struktura VES16 schválená. 

Sdílejte na:

Přílohy