Informace z 212. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 14. dubna 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
Rada vzala na vědomí body programu zasedání, určené pouze pro informaci:
Usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků VaV nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV
Rada byla informována o usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků VaV nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV (Národní cena vlády České republiky Česká hlava).
Informace o nové webstránce evropského výzkumu – „Invest in Research“
Rada byla informována o zpřístupnění nové webové stránky věnované výzkumu, vývoji a inovacím na portálu Evropy, kde jsou nabízeny informace z Generálního ředitelství pro výzkum (DG Research), z Generálního ředitelství pro podnikání (DG Enterprise) a z Generálního ředitelství pro regionální politiku(DG Regio).
Informace o přípravě plenárního zasedání poradních orgánů zemí EU pro VaV
Rada byla seznámena se současným stavem přípravy Plenárního zasedání poradních orgánů zemí EU pro VaV, které se bude konat v Praze ve dnech 25. a 26. května 2006.
Návrh podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Rada se seznámila s vyhodnocením meziresortního připomínkového řízení k Návrhu podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP. Jediný rozpor s Ministerstvem financí bude řešit předseda Rady s panem ministrem financí.
Souhrnné hodnocení programů VaV ukončených v roce 2004 – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Rada byla informována o výsledcích meziresortního připomínkového řízení souhrnného hodnocení programů VaV, které byly ukončeny v roce 2004. Všem připomínkám bylo vyhověno a tento materiál byl předložen vládě bez rozporu.
Zápis z jednání Bioetické komise
Rada se seznámila se zápisem z jednání Bioetické komise, které se uskutečnilo dne 1. března 2006, kde byla projednávána novela zákona č. 130/2002 Sb., informace z jednání Bioetických komisí EU a hlavně nová podoba Bioetické komise, její statut a jednací řád.
Evropská charta pro výzkumné pracovníky
Rada byla informována o výsledcích dotazníkového šetření v organizacích zabývajících se VaV k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a ke Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, jehož výsledkem je doporučení Rady, aby tento materiál byl podkladem pro českou verzi této charty.
Stanoviska OK RVV k Metodice hodnocení VaV a jeho výsledků
Rada vzala na vědomí stanoviska a návrhy na úpravy k Metodice hodnocení VaV a jeho výsledků od jednotlivých odborných komisí RVV, které měly předložit do konce března 2006.
Hodnocení VaV a jeho výsledků – hodnocení poskytovatelů (tab. č. 4)
Rada byla seznámena s tabulkou hodnocení poskytovatelů k výdajům ze státního rozpočtu na projekty a výzkumné záměry s rokem ukončení 2000 – 2004 a s jejich výsledky. Dokument bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.
Ročenka IS VaV 2005
Rada se seznámila s Ročenkou IS VaV 2005 a souhlasila s jejím zveřejněním.
Zápis z jednání OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství
Rada se seznámila se zápisem z jednání odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy neživé přírody a inženýrství, které proběhlo dne 28. března 2006. Zápis bude zveřejněn na www.vyzkum.cz.
Stanovy AV ČR – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Rada se seznámila s výsledky meziresortního připomínkového řízení k návrhu Stanov AV ČR. Bylo vzneseno 31 připomínek, z toho 4 zásadní, které uplatnilo Ministerstvo spravedlnosti. Všechny zásadní připomínky byly projednány se zástupcem Ministerstva spravedlnosti a došlo k dohodě o způsobu jejich vypořádání. Materiál byl předložen vládě bez rozporu.
Body určené k projednání:
Současný stav přípravy Operačního programu VaVpI
Rada souhlasila se stávajícím zněním Operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ a jeho zdůvodněním a vzala na vědomí informaci o stavu prací a o středních projektech OP VaVpI. Požádala dále Řídicí orgán operačního programu (MŠMT) a vedoucího Pracovní skupiny operačního programu VaVpI dr. Blažku o informaci o stavu dalších prací na přípravě OP VaVpI na 213. zasedání RVV (dne 12. května 2006).
Plnění úkolů RVV vyplývajících z NIP
Rada schválila materiál „Stav plnění úkolů RVV vyplývajících z NIP“ a uložila pokračovat v jejich plnění ve stanovených termínech.
Bioetická komise RVV
a)      Informace k přípravě statutu a jednacího řádu BK RVV
b)      Pracovní návrh statutu
c)      Pracovní návrh jednacího řádu
Rada byla informována o přípravě pracovního návrhu statutu a pracovního návrhu jednacího řádu Bioetické komise RVV. Schválila je za předpokladu, že bude následně schválen „Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách“, jenž byl vrácen ze Senátu zpátky do Poslanecké sněmovny, kde by měl být znovu projednán na dubnové schůzi.
Novela zákona č. 130/2002 Sb. - výsledky veřejné diskuse
Rada byla seznámena s výsledky veřejné diskuse a s připomínkami členů, stálých hostů a odborných komisí RVV ke koncepci  novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Souhrnné výsledky veřejné diskuse  budou zveřejněny na www.vyzkum.cz. Budou zahájeny další práce na přípravě věcného záměru zákona č. 130/2002 Sb.
Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 a střednědobého výhledu na roky 2008 – 2009
a)      Třetí verze návrhu výdajů SR
b)      Zápisy z jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol
Rada schválilaNávrh výdajů SR na VaV na rok 2007 a střednědobého výhledu na roky 2008 – 2009 a uložila sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.
Informace z jarního zasedání Evropské rady
Rada se seznámila s informacemi z jarního zasedání Evropské rady, které se konalo v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2006. Na těchto jarních zasedáních věnuje Evropská rada pozornost hlavně plnění Lisabonské strategie, letos po roce plnění její aktualizace, která byla schválena na jarním zasedání Evropské rady v roce 2005. Cílem EU je vynaložení 3 % HDP na podporu výzkumu a vývoje. Evropská rada zdůraznila tento bod programu a vyzvala členské země, aby toto respektovaly. Česká republika se ústy předsedy vlády zavázala, že do roku 2010 dosáhne výdaje na výzkum a vývoj 1 % HDP z veřejných zdrojů a 1,06 % ze soukromých zdrojů.
Návrh postupu pro využití prostředků rezervního fondu na VaV
Platná legislativní úprava umožňuje poskytovatelům nevracet finanční prostředky na výzkum a vývoj zpět do státního rozpočtu, ale převést je do rezervního fondu a využít je v následujícím roce. Poskytovatelům je tedy potřeba poskytnout informaci o správném postupu a o využití prostředků na výzkum a vývoj, převedených do rezervního fondu. Proto se navrhuje zahájit práci na přípravě doporučení Rady v této věci a připravit dokument, který doporučí postup pro využívání prostředků z rezervního fondu. Doporučení bude zpracováno ve spolupráci s MF a po jeho dokončení a schválení Radou bude předáno všem poskytovatelům.
Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy – situace
Vzhledem k dlouhodobě neujasněné personální situaci v OK RVV SHV, kdy někteří členové uvažovali o rezignaci, požádal ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací dr. Blažka dopisem všechny členy OK RVV SHV o vyjádření, zda v činnosti OK RVV SHV chtějí pokračovat nebo zda budou na své členství rezignovat. Na dopis odpovědělo osm členů OK RVV SHV, kteří mají zájem v práci pokračovat. Čtyři členové oznámili svoji rezignaci. Bude proto nutné zahájit přípravu doplňovacích voleb na členy OK RVV SHV, komise je zatím funkční a může plnit své úkoly.
Programy VaV ke stanovisku Rady
a)      Bilaterální projekty GA ČR (zadávací dokumentace)
b)      Připomínky Rady k zadávací dokumentaci GAČR
c)      Rezortní program výzkumu MŽP
d)      Návrh stanoviska Rady k resortnímu programu výzkumu MŽP
Radaschválila připomínky k  Bilaterálním projektům GA ČR a uložila sekretariátu Rady zaslat schválené připomínky předsedovi GA ČR. Dále schválila stanovisko k návrhu Rezortního programu výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007 – 2013 s tím, že doporučuje vládě předložený návrh schválit.
Podpora začínajících pracovníků ve výzkumu v ČR
a)      Informace ze 14. zasedání Rady vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů
b)      Vybrané aspekty podpory začínajících pracovníků výzkumu v ČR
c)      Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu v ČR
Rada byla seznámena se závěry 14. zasedání Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, která se mimo jiné zabývala podporou mladých začínajících pracovníků ve výzkumu. Z tohoto zasedání vyplynulo pro RVV doporučení k projednání několika bodů, jako jsou například cíleně zaměřené programy nebo posílení a zvýšení efektivity vynakládaných prostředků na podporu začínajících pracovníků ve výzkumu. Rada se k otázce mladých vědeckých pracovníků vrátí na svých podzimních zasedáních.
Změny ve složení Akreditační komise – žádost o stanovisko Rady
Rada vyslovila souhlas s návrhem změn ve složení Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Závěrečný účet GA ČR 2004 – závěry NKÚ
a)        Závěry NKÚ
b)        Vyjádření GA ČR
Rada se seznámila se závěry NKÚ k Závěrečnému účtu Grantové agentury České republiky za rok 2004 i s vyjádřením a návrhem opatření Grantové agentury k tomuto materiálu. Sekretariát Rady připraví materiál k předložení vládě.
Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2006 – 2013
Rada vzala na vědomí, po urgenci předsedy Rady, ministrem vnitra předloženou koncepci Bezpečnostního výzkumu České republiky na léta 2006 – 2013. Uložila zpravodaji ing. Nekvasilovi, aby společně se sekretariátem Rady připravil na další 213. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu k projednání.
Různé
a)      Výsledky pracovního semináře „Financování technických věd a technického výzkumu v ČR“
b)      Jak dál ve financování VaV v ČR? (podklad pro seminář ISEA)
c)      V. Fórum o znalostní ekonomice
Rada byla informována o závěrech pracovního semináře Inženýrské akademie ČR, který proběhl v Praze, dne 8. března 2006 na podnět RVV. Hlavními body programu byla podpora financování technických věd a technického výzkumu a příprava ČR na využití strukturálních fondů.
Dále byla Rada seznámena s podkladem pro seminář „Jak dál ve financování VaV v ČR?“ a s informací o „Fóru o znalostní ekonomice“, které ve dnech 27. a 30. března 2006 pořádala Světová banka v České republice.

Sdílejte na: