Aktuality

Plány genderové rovnosti: cesta ke změně
NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR zve na konferenci, která se uskuteční 14. června 2022 od 9.30 v Praze na Národní 1 a online. Plány genderové rovnosti jsou podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. Cílem konference je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti a také o zkušenostech s jejich překonáváním. 
Více informací a registrace: https://genderaveda.cz/akce/narodni-konference-se-bude-venovat-planum-genderove-rovnosti/ 

Výkonná agentura pro výzkum hledá odbornice

Přihlaste se a vyberte novou generaci Evropských výzkumných projektů, které budou mít pozitivní dopad na naši planetu a společnost. Výkonná agentura pro výzkum Evropské komise hledá hodnotitelky: https://rea.ec.europa.eu/working-rea/work-expert_en.


Medialní kampaň: Jedna velikost nestačí

Dne 8. března byla zahájena mediální kampaň „Jedna velikost nestačí.“ Aktivita má za cíl ukázat veřejnosti, že navzdory předpokladům nejsou výsledky vědy a výzkumu vždy stejně přínosné pro všechny. Vědecké výstupy vznikající pro „univerzálního“ člověka, kterým je stále mnohdy muž, v řadě případů opomíjí odlišnost potřeb žen i dalších, kteří tomuto modelu neodpovídají, například z důvodu genderu, věku, etnicity nebo jiných proměnných. Takové výsledky však mohou část populace nejen znevýhodňovat, ale i ohrožovat na zdraví či životě, ať už jde o diagnostiku infarktu, nárazové testy vozidel nebo další oblasti vědy a výzkumu. Více informací je k dispozici na webu NKC - gender a věda: https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/.

 


Anketa: Zájem o služby péče mezi výzkumnicemi/výzkumníky

Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (PS) se aktuálně věnuje otázce uznatelnosti nákladů za služby péče s cílem přispět ke zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a profesního života osob pracujících ve výzkumu. Abychom podpořili další posun v této oblasti, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění ankety, která se týká vašich potřeb a preferencí ohledně zajištění péče: https://forms.gle/mKr5Y76fp1dHL1k98.


Příležitost pro ukrajinské vědkyně

RVVI na svém zasedání dne 25. února 2022 projednala materiál Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve věci proplácení služeb péče, který bude rozeslán všem poskytovatelům podpory VaVaI s žádostí, aby materiály a doporučení byly předány výzkumným organizacím čerpajícím institucionální podporu, a dále České konferenci rektorů, Radě vysokých škol a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Rada zároveň žádá poskytovatele podpory VaVaI, aby do konce září 2022 informovali Radu, jak doporučení Rady implementovali do svých pravidel a dokumentů pro poskytování podpory VaVaI.

Více se k tématu dozvíte v článku členky RVVI Rut Bízkové: https://vedavyzkum.cz/blogy-a-komentare/rut-bizkova/rut-bizkova-prilezitost-pro-ukrajinske-vedkyne

 

Byl spuštěn e-learningový kurz: Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.

Do kurzu je možné se přihlásit přes formulář na webových stránkách NKC - gender a věda. Kurz je zdarma pro všechny zájemkyně a zájemce o problematiku genderové rovnosti a je vhodný především pro osoby, které mají v instituci na starosti řízení lidských zdrojů, vedení, management a/nebo jsou pověřeny agendou genderové rovnosti.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2022  

14. února 2022 jsme si již posedmé připomněli Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Svátek poukazuje na  důležitou roli, kterou mají ženy ve vědě a výzkumu.  Vděčíme jim za mnohé objevy, které nás posouvají dál. Zastupení žen mezi výzkumníky je bohužel stále nízké - i na tuto skutečnost má svátek upozornit.

Česká republika se svými 27 % řadí na poslední příčky mezi zeměmi EU. Proto je potřeba pracovat na férovějších podmínkách ve vědě pro všechny. Jen tak přinese věda ty nejlepší výsledky pro celou společnost. Více se dozvíte v infografice.

K oslavám se připojila i ministryně Helena Langšádlová. Podpora žen ve vědě je součástí jejího programu. “Věda musí nabízet takové podmínky, aby byla otevřená a umožňovala profesní uplatnění a rozvoj všech talentů. V situaci, kdy ženy mezi vysokoškolsky vzdělanou populací převažují, je jejich nízké zastoupení ve výzkumu nepřijatelné. Nemůžeme si takové plýtvání lidskými zdroji dovolit.“

Více informací o iniciativě najdete na stránkách NKC - gender a věda.

Rut Bízková: Plýtvání není jen výraz z cirkulární ekonomiky

https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/rut-bizkova-plytvani-neni-jen-vyraz-z-cirkularni-ekonomiky

 

📢 Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na setkání k výzvě OPZ+ zaměřené na podporu nestereotypních voleb studia a povolání

Diskusní setkání proběhne online na platformě MS Teams dne 18. ledna 2022 od 13 do 15 hod. REGISTRACE do 11. ledna ZDE.  

 

Rada pro konkurenceschopnost EU projednala Lublaňskou deklaraci vytyčující priority v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2021/09/28/

 

Vláda schválila znění OP JAK.  Po schválení Evropskou komisí podpoří například zavádění plánů genderové rovnosti

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

 

Evropská komise publikovala data o genderové rovnosti ve výzkumu
https://ec.europa.eu/assets/rtd/shefigures2021/index.html

35 zemí včetně ČR podpořilo Lublaňskou deklaraci. Text deklarace byl zveřejněn
https://www.gov.si/en/news/2021-11-25-the-ljubljana-declaration-on-gender-equality-in-research-and-innovation/

OPZ+ podpoří i aktivity na dosahování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů napříč obory i v rozhodovacích pozicích
https://www.esfcr.cz/opz-plus

Sdílejte na: