Metodiky a další materiály

POSKYTOVATELÉ

Cílem dokumentu je nabídnout metodické vodítko institucím a organizacím, které podporují výzkum při plnění cílů v oblasti genderové rovnosti Národní politiky výzkumu a vývoje 2021+, Strategie rovnosti žen a mužů 2021-2030, Evropského výzkumného prostoru a dalších klíčových dokumentů. Dokument se věnuje například podpoře slaďování rodinného a profesního života, vyrovnávání zastoupení žen a mužů či růstu excelence a konkurenceschopnosti VaVaI z hlediska kvality řízení lidí a pracovních podmínek a obsahu bádání. Přináší příklady místní i zahraniční praxe.

Příručka poskytuje tipy, jak komunikovat v rámci instituce, aby byla posílena snaha o vyrovnávání příležitostí žen a mužů. Dokument vznikl pro vnitřní potřeby TA ČR, obsahuje nicméně univerzální doporučení a tipy uplatnitelné obecně.

 

VÝZKUMNÉ ORGANIZACE


Plány genderové rovnosti

Často kladené otázky k plánům genderové rovnosti přinášejí stručné základní informace k nové povinnosti výzkumných organizací, které přináší rámcový program podpory výzkumu Horizont Evropa.

Metodika přináší praktický návod pro ty, kdo se snaží sobě a druhým vytvořit férové a otevřené pracoviště s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Jejím cílem je usnadnit prosazování změn v institucích, které budou systémové, na míru šité a především udržitelné.

NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR intenzivně podporuje výzkumné organizace v ČR při zavádění plánů genderové rovnosti, vyrovnávání příležitostí, vzdělávání a výměně zkušeností a dobré praxe. Mimo pravidelných akcí, realizuje na pozvání institucí přednášky a workshopy na různá témata a konzultuje práce na přípravách a implementaci plánů genderové rovnosti.

Genderové audity jsou předpokladem pro vznik plánů genderové rovnosti. Genderový audit je ve většině případů zakázkou malého rozsahu, a proto je vhodné mimo ceny hodnotit také kvalitu podaného projektu. Dokument představuje praktický podklad s příklady praxe a právním zdůvodněním pro zadavatele.

 

VÝZKUMNÉ ORGANIZACE - VYSOKÉ ŠKOLY

Příručka vysvětluje, jaké aspekty pedagogického procesu mohou být z hlediska rovných příležitostí problematické a přináší návod, jak zajistit, aby výuka na vysokých školách podporovala rovnosti žen a mužů. Obsahuje otázky, které pomohou reflektovat vlastní výuku vyučující/ho.

Cílem příručky je  představit  fenomén  sexuálního  obtěžování,  ukázat  jeho  projevy a dopady,  ale také způsoby prevence a mechanismy řešení. Příručka je určená zejména pro vedení škol, ale rovněž pro jednotlivé akademické pracovníky a pracovnice.

 

JEDNOTLIVCI

Výzkum a inovace mají významný dopad na společnost a kvalitu života lidí. Ne vždy však přinášejí výzkumné a inovační aktivity stejný prospěch různým společenským skupinám. Je  známa  řada  případů,  kdy  opomenutí  dílčích  fyzických  odlišností  žen  a  mužů  nebo odlišností jejich zkušeností a potřeb vedlo k omezené platnosti výsledků výzkumu, nižší relevanci nebo bezpečnosti produktů výzkumu či nevyužití tržní příležitosti. Cílem příručky je poskytnout řešitelům a řešitelkám vodítko k posouzení relevance pohlavní či genderové dimenze pro jejich projekt a pro konzistentní začlenění této perspektivy do výzkumného záměru, metodologie a zamýšlené aplikace. Text je určen současně i oponentům  a zpravodajům, jimž má posloužit jako jeden z podkladů pro hodnocení naplnění příslušného kritéria  v návrzích projektů.

Dokument je nástrojem pro explicitní a implicitní hodnocení výuky na vysokých školách. Obsahuje seznam aspektů, kterým je vhodné věnovat pozornost při snaze zajistit, aby výuka byla genderově neutrální.

Sedm tipů, co dělat, když jste diskriminován/a. Vybrané kontakty na odbornou i právní pomoc.

Ženy se často na pracovišti setkávají se situacemi, které sice mohou působit malicherně, ale vytvářejí nepřátelskou nebo znevažující atmosféru. Zejména pokud jsou takové situace tolerovány, opakují se anebo jsou jim ženy vystaveny dlouhodobě, mohou dotčené vést ke snaze se jim vyhnout. Takové „svobodné rozhodnutí“ pak může mít zásadní vliv na pracovní výkony a další profesní růst. Webová stránka přináší stručné tipy, jak lze na individuální úrovni výskyt takových situací snížit a podpořit férovost a genderovou rovnost na vašem pracovišti i ve vědě obecně.

Existuje řada mužů, kteří ženy a genderovou rovnost podporují, ale neuvědomují si, že mnoho věcí v jejich chování pomáhá nerovnosti dál udržovat. Tento text je pro ty, které zajímá, jak se toho vyvarovat. 

Sdílejte na:

Přílohy