Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) provádí hodnocení podle vládou schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále „M17+“). Od té doby bez přerušení probíhá na národní úrovni implementace tohoto hodnocení.

Nové zásady hodnocení výzkumných organizací, které přinesly velké změny stávajícího systému, schválila vláda na svém 107. zasedání dne 8. února 2017. Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací předložil tehdejší místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Rozjezd a zavádění nového systému hodnocení M17+ je nadále podporováno premiérem Andrejem Babišem, který je zároveň předsedou Rady.

Materiál je výsledkem intenzívních jednání se zástupci hlavních aktérů vědeckovýzkumného prostředí. Hodnocení provádí Rada ve spolupráci s těmito institucemi a budou do něj postupně zapojováni také zahraniční odborníci.

V otázce větší finanční jistoty výzkumných organizací je v novém systému hodnocení pro poskytovatele schválena fixace finančních prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje na tříleté období.

Nový systém hodnocení je zaváděn postupně v následujících třech letech. Od r. 2017 probíhá pravidelné každoroční monitorovací hodnocení výzkumných organizací a zároveň je zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Mezi základní principy nového systému hodnocení, které je v souladu s mezinárodními standardy, patří rozdělení výzkumných organizací (VO) na tři různé úrovně, a to úroveň národní neboli centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení VO. Výzkumné organizace jsou nově při hodnocení děleny na tři segmenty: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, rezortní VO a organizace průmyslového výzkumu. Dále bude uplatňováno škálování výzkumných organizací na stupnici A-D, přičemž první dlouhodobé škálování proběhne v roce, ve kterém bude dokončeno kompletní hodnocení ve všech segmentech.

Novinkou je také posuzování kvality VO pomocí pěti základních modulů: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost/Viabilita a Strategie a koncepce. Relativní významnost modulů je různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje. Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu je hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací.

Aktuální znění platné Metodiky M17+ je uvedeno v příloze. Na stejném místě jsou dále přehledně zveřejněny související materiály, podklady a předpisy, které RVVI průběžně ve věci implementace M17+ přijímá na svých zasedáních včetně příslušných usnesení − viz podrobněji sekce RVVI/ Zasedání/ Zasedání 2017


 

Sdílejte na:

Přílohy