Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

Zásady hodnocení výzkumných organizací od roku 2017, které přinesou velké změny stávajícího systému, schválila vláda usnesením ze dne 8. února 2017 č. 107. Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací předložil místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Schválený materiál je výsledkem intenzívních jednání vedení Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Bělobrádka a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se zástupci hlavních aktérů vědeckovýzkumného prostředí.

Hodnocení samotné bude provádět vládní RVVI právě ve spolupráci s těmito institucemi a budou do něj postupně zapojováni také zahraniční odborníci.

V otázce větší finanční jistoty výzkumných organizací je v novém systému hodnocení pro poskytovatele schválena fixace finančních prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje (RVO) na tříleté období (2017-2019).

Nový systém hodnocení bude zaváděn postupně v následujících třech letech. Bude probíhat pravidelné každoroční hodnocení výzkumných organizací a zároveň bude zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Mezi základní principy nového systému hodnocení patří rozdělení výzkumných organizací (VO) na tři různé úrovně (úroveň národní nebo také centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení výzkumné organizace). Výzkumné organizace budou nově při hodnocení děleny na tři skupiny, konkrétně na vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR a na rezortní výzkumné organizace a organizace průmyslového výzkumu. Bude také uplatňováno škálování výzkumných organizací na stupnici A-D, přičemž první dlouhodobé škálování proběhne v roce 2019.

Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu bude hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací. Novinkou bude také posuzování kvality výzkumných organizací pomocí pěti základních modulů, mezi které patří: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost nebo také Viabilita a modul Strategie a koncepce. Relativní významnost modulů bude různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje.

Aktuální znění metodiky je uvedeno v příloze. Na stejném místě jsou dále přehledně zveřejněny další související materiály, podklady a předpisy, které průběžně ve věci Implementace M17+ RVVI přijímá na dalších zasedáních (včetně příslušných usnesení viz podrobně sekce RVVI/ Zasedání/ Zasedání 2017).

Vláda ČR na svém zasedání 29. listopadu 2017 schválila aktualizované Definice druhů výsledků (ke stažení zde), které vejdou v platnost 1. 1. 2018. Materiál je samostatnou přílohou platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací,schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107. 

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnoceniVaVai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003832, 224003865). 
S dotazy spojenými se zadáváním výsledků do RIV a souvisejících aplikací se, prosím, obracejte na pracovníky Oddělení informačních systémů mailem: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003872, 224003874).

 

Sdílejte na:

Přílohy