Informace z 213. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 12. května 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
Body programu určené pro informaci.
Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 439 o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů VaV, ukončených v roce 2004
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 439 o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů VaV, ukončených v roce 2004.
Závěrečný účet GA ČR – závěry NKÚ – materiál pro vládu – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Rada byla seznámena s výsledky meziresortního připomínkového řízení a požádala svého předsedu, aby tento materiál předložil vládě.
Analýza VaV 2006 – informace o stavu prací
Rada byla seznámena se stavem prací na každoročním dokumentu „Analýza výzkumu a vývoje 2006“.
Podpora začínajících pracovníků ve výzkumu v ČR - zápis z porady na téma financování mladých vědeckých pracovníků (AV ČR)
Rada byla informována o průběhu porady na půdě AV ČR, jejímž námětem bylo financování začínajících mladých vědeckých pracovníků.
Výtah z Rámce společenství pro státní pomoc v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Rada byla seznámena s výtahem z dokumentu „Rámec společenství pro státní pomoc v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“, jehož účelem je stanovení pravidel pro poskytování finančních prostředků na VaVaI tak, aby nedošlo k narušení trhu. Dokument změní pravděpodobně míru státní pomoci pro výzkum a vývoj, upraví podmínky jejího navýšení a stanoví rozsah poskytování státní pomoci pro inovační aktivity. Je to pracovní dokument vypracovaný službami GŘ pro konkurenci při Evropské komisi.
Body určené k projednání.
Výroční zpráva RVV za rok 2005
Rada schválila svůj každoroční úkol „Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2005“, která byla vypracována podle závazné osnovy a dokumentuje veškerou činnost, kterou se Rada zabývala v minulém roce. Materiál bude předložen na schůzi vlády.
Současný stav přípravy operačního programu VaVpI – informace o stavu prací
Rada byla seznámena s předloženým zněním (k 10. květnu 2006) operačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Výzkum, a vývoj pro inovace“, který je určen na čerpání finančních prostředků na VaV ze strukturálních fondů EU. Jde o materiál určený pro jednání s Evropskou komisí s cílem obhájit vynakládané finanční prostředky. Současně byla Rada seznámena s pozvánkou na projednání tohoto programu, které se uskuteční dne 22. května 2006 na MŠMT v Praze.
Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj pro rok 2007 a požádala svého předsedu, aby materiál předložil vládě.
Principy hodnocení VaV 2006
Rada byla seznámena s podkladem k diskusi pro upřesnění Metodiky hodnocení 2006, který bude sloužit při dalších jednáních Pracovní skupiny. Rada dále uložila Pracovní skupině zpravodajů, sekretariátu Rady a předsedům odborných komisí RVV, aby společně připravili návrh principů hodnocení a předložili ho na 214. zasedání Rady (16. června 2006).
Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2006 – 2013 – návrh stanoviska
Rada schválila návrh stanoviska k materiálu, který předložilo na minulém zasedání Rady Ministerstva vnitra „Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2006 – 2013“. Posuzovaný materiál bude po doplnění užitečný jako podklad pro stále chybějící Národní plán bezpečnostního výzkumu České republiky. Tento materiál je zaměřen na ČR, ale v kontextu s naším členstvím v EU a NATO.
Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků – zpráva MŠMT
Rada vzala na vědomí zprávu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o průběhu implementace Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy – výzva k zaslání návrhů kandidátů na členství
Rada schválila výzvu svého předsedy k zaslání návrhů nových kandidátů na členství v odborné komisi RVV pro společenské a humanitní vědy. Sekretariát Rady rozeslal výzvu na návrhy zainteresovaným orgánům a institucím.
Souhrnné zprávy výzkumných záměrů Ministerstva obrany – určení zpravodaje
Rada schválila jmenování prof. Přenosila zpravodajem pro tento bod programu.
Transpozice směrnice ES č. 2007/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo Radě dopisem nám. Koláře „Transpozice směrnice ES č. 2007/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu“, která by měla být zapracována do novely zákona č. 130/2002 Sb. Rada uložila sekretáři Rady projednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy způsob zapracování.
Národní program výzkumu II – žádost o informaci
Rada se rozhodla požádat dopisem svého předsedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o informaci o výsledcích veřejných soutěží na jednotlivé programy Národního programu výzkumu II a o stavu realizace tohoto programu. Kopie dopisu bude zaslána na vědomí ministrovi průmyslu a obchodu, neboť Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za část Národního programu výzkumu II.
 

Sdílejte na: