Usnesení z 216. zasedání Rady pro výzkum a vývoj koneného dne 13. října 2006

Schválení programu
Rada schvaluje program 216. zasedání.
 
1. Zápis z 215. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 215. zasedání.
 
A1)Usnesení vlády
a)                 ze dne 4. října 2006 č. 1145 o jmenování předsedkyně RVV
b)                  ze dne 4. října 2006 č. 1117 o udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí usnesení vlády
  1. ze dne 4. října 2006 č. 1145 o jmenování předsedkyně RVV;
  2. ze dne 4. října 2006 č. 1117 o udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava.
 
A2)Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2006
Usnesení:
A2.                  Rada v bere na vědomí „Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2006“.
 
A3)Zápis z jednání OK RVV ŽP
Usnesení:
A3.                  Rada bere na vědomí zápis z jednání OK RVV ŽP, které se konalo dne 27. září 2006.
 
A4)            Návrh novely zákona o VVI (transpozice Směrnice Rady 2005/71/ES)
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí „Návrh novely zákona o VVI (transpozice Směrnice Rady 2005/71/ES)“.
 
A5)            Metodika hodnocení VaV – schválená
Usnesení:
A5.      Rada bere na vědomí schválenou „Metodiku hodnocení VaV“.
 
A6)            Změna struktury IS VaV - návrh technického způsobu realizace
Usnesení:
A6.      Rada bere na vědomí „Změnu struktury IS VaV - návrh technického způsobu realizace“.
 
A7)Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (25. září 2006)
Usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí informaci ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se konalo dne 25. září 2006 v Bruselu.
 
A8)Návrh výdajů na VaV na rok 2007 předložený vládou PS
Usnesení:
A8.      Rada bere na vědomí „Návrh výdajů na VaV na rok 2007 předložený vládou PS“.
 
A9)      Zhodnocení vypsání veřejných soutěží ve VaV v rámci NPV II
Usnesení:
A9.      Rada
1.     bere na vědomí informaci o „Zhodnocení vypsání veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji v rámci NPV II“;
2.     žádá MŠMT jako gestora NPV o předložení návrhu řešení problémů uvedených v materiálu 216/A9 na 218. zasedání RVV dne 8. prosince 2006.
 
A10)    Communication from the Commission to the Council – COM (2006) 502
Putting knowledge into practise: A broad-based innovation strategy for the EU
Usnesení:
A10.    Rada bere na vědomí materiál „Communication from the Commission to the Council –
Putting knowledge into practise: A broad-based innovation strategy for the EU“ (COM (2006) 502)
 
B1)      Přesun RVV z Úřadu vlády na MŠMT
a)      Důsledky přesunu RVV z Úřadu vlády na MŠMT
b)      Usnesení vlády ze dne 20. září 2006 č. 1088 o změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností
c)      Zajištění činnosti RVV na MŠMT
d)      Aktuální informace
e)      Článek předsedy OK RVV ŽP prof. Zrzavého v Hospodářských novinách
(27. září 2006)
Usnesení:
B1.       Rada
1.      bere na vědomí usnesení vlády ze dne 20. září 2006 č. 1088 a to, že podle dohody paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a předsedkyně RVV dr. Kopicové a vedoucího Úřadu vlády ČR J. Nováka bude činnost RVV do 31.prosince 2006 zajišťována na Úřadu vlády;
2.      doporučuje své předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy jednat o prodloužení termínu přesunu uvedeného v bodu 1), vyžádají-li si to okolnosti spojené s technickým a personálním zajištěním činností RVV na MŠMT;
3.      upozorňuje vládu, že přesun činnosti RVV je vnímán odbornou veřejností, zainteresovanými institucemi a svazy jako negativní signál, zejména z hlediska postavení Rady jako nezávislého nadresortního orgánu a v této situaci považuje způsob dosavadního zajištění činnosti RVV za nejvhodnější;
4.      bere na vědomí informace o aktuálním stavu a o dalších poskytnutých podkladech;
5.      děkuje své předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy dr. Kopicové a jejímu náměstkovi pro vědu a vysoké školy prof. Matějů za jejich vstřícný přístup k zajištění činnosti RVV;
6.      žádá svou předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby
o tomto usnesení Rady informovala vládu.
 
B2)      Rámec Společenství pro státní (veřejnou) podporu výzkumu, vývoje a inovací
a)      Dopis 1. náměstka předsedy ÚOHS
b)      Výsledek připomínek ČR k návrhu Rámce pro veřejnou podporu VaVaI
c)      Rámec Společenství - dokument s vyznačením změn
d)      E-mail institucím VaV k návrhu Rámce
e)      Stanovisko k aktualizovanému Rámci
f)       Návrh pozice ČR pro poradní výbor k Návrhu Rámce
Usnesení:
B2.       Rada
1.     bere na vědomí aktualizovaný Rámec Společenství;
2.     schvaluje stanovisko předsednictva Rady k aktualizovanému Rámci Společenství, zaslané předsedovi ÚOHS k jednání dne 13. října 2006.
 
B3)      Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků - návrh na sestavení meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky na rok 2007
Usnesení:
B3.       Rada schvaluje návrh na sestavení a složení meziresortní pracovní skupiny na sestavení Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2007.
 
B4)      Návrh aktualizovaných DZSV
Usnesení:
B4.      Rada
1.     schvaluje návrh aktualizovaných DZSV;
2.      žádá svoji předsedkyni, aby materiál obratem předložila vládě k projednání.
 
B5)      Zpráva o činnosti RVV za rok 2006
Usnesení:
B5.      Rada
1.       schvaluje zprávu o činnosti RVV za rok 2006;
2.       žádá svoji předsedkyni, aby materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení.
 
B6)      Zpráva o činnosti OK RVV a návrh na stanovení odměn pro členy a předsedy OK RVV 2006
Usnesení:
B6.      Rada
1.      schvaluje zprávu o činnosti OK RVV a návrh na stanovení odměn pro členy a předsedy OK RVV za rok 2006;
2.      žádá svoji předsedkyni, aby materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení.
 
B7)      Zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2006
Usnesení:
B7.      Rada
1.      schvaluje zprávu o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2006 snížený o 5% vzhledem k tomu, že ve zprávě o činnosti GA ČR ze dne 19. září 2006 v rozporu s usnesením vlády ze dne 14. června 2006 č. 733 chybí informace o opatřeních provedených k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou NKÚ;
2.      žádá svoji předsedkyni, aby materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení.
 
B8)      Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2006
a)      Analýza stavu VaVaI
b)      Zápis z jednání PS
Usnesení:
B8.       Rada
1.     schvaluje „Analýzu stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2006“;
2.      žádá svoji předsedkyni, aby materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení s tím, že návrh usnesení vlády bude vedle schválení Analýzy obsahovat úkol pro Radu, aby ve spolupráci s ostatními orgány předložila vládě do 30. června 2007 souhrnnou rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících Analýz a návrh opatření nových.
 
B9)      Návrh expertů pro 7. RP EU
Usnesení:
B9.    Rada
1.      schvaluje rozhodnutí předsednictva Rady, kterým dne 6. října 2006 schválilo „Návrh expertů pro 7. RP EU“;
2.      žádá MŠMT, aby zpracovala materiál Systém práce s experty RP EU do února 2007 a předložila ho k informaci Radě.
 
B10) Program VaV Ministerstva obrany „Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR"
a)      Návrh programu
b)      Návrh stanoviska
Usnesení:
B10.     Rada
1.     bere na vědomí návrh programu VaV Ministerstva obrany „Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR“;
2.     schvaluje návrh stanoviska k tomuto programu s tím, že doporučuje předložený materiálnepředkládat vládě a podopracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj.
 
B11)    Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (NPR)
Usnesení:
B11.     Rada schvaluje znění kapitoly 4. 2. Výzkum a vývoj, inovace ze „Zprávy o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 (NPR)“.
 
B12)    Různé
a)      Informace z kontrolní akce 06/05 NKÚ – MŽP – určení zpravodaje
Usnesení:
B12a.   Rada stanovuje zpravodajem pro materiál NKÚ „Informace z kontrolní akce 06/05 Finanční prostředky na VaV v oblasti životního prostředí“ doc. Ing. Josefa Boušku, CSc. a ukládá mu předložit na 217. zasedání Rady návrh stanoviska Rady připravený ve spolupráci se sekretariátem Rady.
 
b)      Návrh novely zákona o VVI
Usnesení:
B12b. Rada
1.     souhlasí s návrhem vyškrtnutí Českého hydrometeorologického ústavu z přílohy č. 1 zákona č. 341/2005 Sb. podle poslaneckého návrhu novely zákona, ale nesouhlasí s návrhem na vyškrtnutí České geologické služby. Důvodem je, že podle podkladů MŽP jako zřizovatele i podle údajů Informačního systému výzkumu a vývoje je převážná část jeho činnosti podporována jako výzkum a vývoj a jeho vyškrtnutí by popřelo účel zákona – transformaci státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem na veřejné výzkumné instituce;
2.      doporučuje své předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy dr. Kopicové, aby vyvodila důsledky z chybného stanoviska MŠMT, uvedeného v předkládací zprávě k materiálu na schůzi vlády dne 11. října 2006 č. 22 Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (sněmovní tisk č. 58) – č.j. 1529/06.

Sdílejte na: