Usnesení z 215. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 8. září 2006

Schválení programu
Rada schvaluje program 215. zasedání.
 
1. Zápis z 214. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 214. zasedání.
 
A1)      Informace z Rady pro konkurenceschopnost (24. července 2006, Brusel)
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí Informaci z Rady pro konkurenceschopnost, která zasedala dne 24. července 2006 v Bruselu.
 
A2)      Informace o převodu institucionálních finančních prostředků z MK na MZe,
týkající se problematiky Národního zemědělského muzea
Usnesení:
A2.      Rada bere na vědomí Informaci o převodu institucionálních finančních prostředků z MK na MZe, týkající se problematiky Národního zemědělského muzea.
 
A3)      Program VaV Ministerstva informatiky + odpověď ředitele sekretariátu RVV
Usnesení:
A3.                  Rada bere na vědomí Program VaV Ministerstva informatiky a odpověď ředitele sekretariátu RVV.
 
A4)      Vyhodnocení stavu implementace mikroekonomických opatření v NPR ČR (Lisabon)
Usnesení:
A4.                  Rada bere na vědomí Vyhodnocení stavu implementace mikroekonomických opatření v NPR ČR (Lisabon).
 
A5)      Souhrnná zpráva výzkumného záměru Ministerstva obrany „Výzkum metod, prostředků a systémů elektronické války“
Usnesení:
A5.                  Rada bere na vědomí Souhrnnou zpráva výzkumného záměru Ministerstva obrany „Výzkum metod, prostředků a systémů elektronické války“.
 
A6)      OP VaVpI – stávající verze, ukončení screeningu 31. srpna 2006
Usnesení:
A6.                  Rada bere na vědomí informaci o OP VaVpI – stávající verzi a ukončení screeningu k 31. srpnu 2006.
 
A7)      Analýza VaVaI 2006 – informace o stavu prací a upřesnění harmonogramu na 2. pol. 2006
Usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí informaci o stavu prací na Analýze VaVaIa harmonogram na 2. pololetí 2006.
 
A8)      NPV II – informace o dosavadním průběhu
a)      Dopis předsedy Rady doc. Havla č.j. 11037/06-RVV + odpovědi MŠMT a MPO
b)      Zápis z jednání k dosavadnímu průběhu NPV II (22. srpna 2006)
Usnesení:
A8.      Rada bere na vědomí informace o dosavadním průběhu NPV II.
 
A9)      Principy pro Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2006 – původní podklad z 214. zasedání Rady (214/B4-b) související s projednávaným bodem 215/B7-b
Usnesení:
A9.      Rada bere na vědomí připomenutí Principů Hodnocení VaV a jeho výsledků z 214. zasedání Rady.
 
A10)    Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 951 o přístupu České republiky k Doporučení EK o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
Usnesení:
A10.    Rada bere na vědomí Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 951 o přístupu České republiky k Doporučení EK o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
 
 
B0)      Návrh na odvolání místopředsedů Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
B0.       Rada odvolává své členy JUDr. Petru Buzkovou z funkce místopředsedkyně Rady a Ing. Milana Urbana z funkce místopředsedy Rady.
 
B1)      Zápisy z jednání PSZ během letních měsíců 2006
Návrh usnesení:
B1.       Rada schvaluje činnost PSZ během července a srpna 2006 a bere na vědomí zápisy z jejích jednání.
 
B2)      Volby - OK RVV SHV
a)      Informace k volbám + životopisy kandidátů do OK SHV RVV
b)      Doporučení předsedy OK RVV SHV
Usnesení:
B2.       Rada navrhuje předsedovi Rady pro výzkum a vývoj jmenovat členem Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy PhDr. Miloše Balabána, Ph.D., Prof. Dr. Josefa Dolistu, Ph.D., Th.D., Prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc., Prof. PhDr. Svatoslavu Rakovou, CSc.
 
B3)      Volby - Bioetická komise RVV
a)      Informace k volbám + životopisy kandidátů do BK RVV
b)      Doporučení předsedy BK RVV
Usnesení:
B3.       Rada navrhuje předsedovi Rady pro výzkum a vývoj jmenovat členem Bioetické komise RVV Doc. PhDr. Radima Brázdu, Dr., PhDr. Wendy Drozenovou, Ph.D., Ing. Josefa Fulku, DrSc., Doc. MUDr. Petra Hacha, CSc., Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D., Prof. MVDr. Jiřího Rubeše, CSc., Doc. PhDr. Petra Saka, CSc., Prof. MUDr. Vladimíra Vonku, DrSc.
 
B4)      Změna SR VaV na rok 2007
a)      Dopis mpř. vlády a předsedy Rady doc. Havla ze dne 15. srpna 2006 č.j. 15 865/06-RVV
b)      Usnesení vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970 k přípravě SR ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009
c)      Úprava výdajů SR na VaV dle usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970
Usnesení:
B4.       Rada bere na vědomí
1.      dopis mpř. vlády a předsedy Rady doc. Havla ze dne 15. srpna 2006, č.j. 15 865/06-RVV;
2.      usnesení vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970 k přípravě SR ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009;
3.      informaci o úpravě výdajů na výzkum a vývoj ČR v roce 2007 dle usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970.
 
B5)      Česká hlava – Národní cena vlády České republiky – návrh kandidátů
a)      Informace k návrhu na udělení ceny
b)      Návrh materiálu k předložení na schůzi vlády
Usnesení:
B5.      Rada
1.      schvaluje materiál „Návrh kandidátů na Národní cenu vlády České republiky Česká hlava“ (jména budou zveřejněna po schválení materiálu vládou);
2.      žádá svého předsedu, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tento návrh předložil vládě.
 
B6)      NIP
a)      Informace o plnění úkolů
b)      Stanovisko zpravodaje
Usnesení:
B6.      Rada
1.      bere na vědomí informaci o plnění úkolů vyplývajících z NIP;
2.      ukládá pracovní skupině pro přípravu Analýzy VaVaI 2006 zapracovat do ní informaci o plnění úkolů NIP;
3.      ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady provést v 2. polovině roku 2006 novou kontrolu plnění úkolů s cílem připravit návrh materiálu pro jednání vlády.
 
B7)      Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků
a)      Výsledky meziresortního připomínkového řízení
b)      Sektorový koeficient – vysoké školy
c)      Návrh Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2006
Usnesení:
B7.      Rada
1.      schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
2.      po zvážení všech názorů a stanovisek k zavedení sektorového koeficientu pro vysoké školy a vzhledem k zápornému stanovisku MŠMT jako spoluautora Metodiky se rozhodla sektorový koeficient do Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2006 nezapracovat, s tím, že tímto problémem se bude zabývat meziresortní pracovní skupina podle bodu 5. tohoto usnesení;
3.      schvaluje návrh Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2006 upravený podle bodu 2 tohoto usnesení;
4.      ukládá řediteli sekretariátu Rady předložit tento návrh k podpisu předsedovi Rady a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy;
5.      ukládá řediteli sekretariátu Rady předložit na 216. zasedání RVV (13. října 2006) návrh na sestavení meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2007.
 
B8)      Program VaV Ministerstva obrany „Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky“ – určení zpravodaje
Usnesení:
B8.       Rada určuje prof. Přenosila zpravodajem pro program VaV Ministerstva obrany „Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky“.
 
B9)      DZSV
a)      Informace + závazná osnova
b)      Aktualizované znění DZSV
Usnesení:
B9.      Rada
1.      bere na vědomí podklady zpracované OK RVV;
2.     ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady, aby ve spolupráci se zpracovateli jednotlivých DZSV podklady dopracovali a předložili na 216. zasedání Rady (13. října 2006).
 
B10)    Jmenování doc. Markové zpravodajkou Rady
Usnesení:
B10.     Rada jmenuje Doc. JUDr. Hanu Markovou, CSc. zpravodajkou Rady pro legislativní úkoly.
 
B11)    Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu - transpozice směrnice
a)      Informace
b)      Návrh novely zákona
c)      Směrnice – plné znění
Usnesení:
B11.    Rada
1.      bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu prací na transpozici Směrnice Rady 2005/71/ES;
2.      schvaluje věcný obsah návrhunovely zákona o veřejných výzkumných institucích uvedený v materiálu 215/b11 b-u;
3.      ukládá Sekretariátu Rady dopracovat návrh podle případných připomínek Odboru vládní legislativy a předat jej Ministerstvu vnitru (gestorovi transpozice směrnice ES).
 
B12)    Cestovní mapa evropské infrastruktury VaV
a)      Informace
b)      Cestovní mapa
Usnesení:
B12.     Rada
1.      bere na vědomí informaci o dokumentu Cestovní mapa evropské infrastruktury VaV;
2.      žádá MŠMT o sdělení, jak se Česká republika zapojí do rozvoje evropské infrastruktury VaV a z jakých zdrojů a jaké výši budou náklady na účast ČR kryty.
 
B13)    Změna struktury IS VaV na rok 2007 – vypořádání připomínkového řízení
Usnesení:
B13.    Rada
1.      schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
2.      ukládá sekretariátu Rady zapracovat připomínky do údajů dodávaných do IS VaV v roce 2007 (schválených na 214. zasedání Rady, bod 214/B5), s tím, že k připomínce č. 27 materiálu 215/B13 (kód pro výsledky specif. výzkumu na VŠ) MŠMT předloží do 15. září 2006 návrh technického způsobu realizace IS VaV a to jak vstupů (zejména příjemce a výše dotace), tak výstupů (výsledků);
3.      ukládá sekretariátu zajistit do 30. září 2006 zveřejnění všech souvisejících dokumentů na www.vyzkum.cz tak, aby jednotliví poskytovatelé podpory VaV měli dostatečný prostor pro provedení vlastních SW úprav.
 
B14)    Různé
a)      Žádost o odklad novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje
b)      Dopis prof. Pačese doc. Havlovi (HERA)
c)      Návštěva nositele Nobelovy ceny
Usnesení:
B14.    Rada bere na vědomí informace v bodu Různé.
 

Sdílejte na: