Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice

 

Reformou systému výzkumu a vývoje v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: "Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze" - tento hlavní cíl reformy lze formulovat i jinak - veřejné prostředky investované do základního výzkumu musí přinášet skutečně nové poznatky (a to nikoliv jen v kontextu ČR, ale výlučně ve srovnání se světem). Veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací musejí přinášet konkrétní ekonomický či jiný přínos z jejich realizace.

Česká republika může obstát v celosvětové, globalizované soutěži jen s dobře fungujícím trojúhelníkem „výzkum – vzdělávání – inovace “, tak jak to činí všechny úspěšné země. Tyto tři oblasti, tři skupiny aktivit, musí být každá sama o sobě dobře strukturována, na každé z nich se musí podílet veřejný sektor i sektor soukromý, vzájemné vazby tří oblastí musí být zbaveny formálností a bariér omezujících efektivnost systému jako celku.

Reforma musí zvýšit renomé a přitažlivost České republiky pro domácí i zahraniční výzkumné pracovníky, zájem zahraničí o výzkumnou spolupráci s českými týmy a organizacemi, zájem o nákup výzkumu, licencí či know-how u českých organizací. Dále musí vytvořit podmínky, podněcující z veřejných prostředků podporované výzkumné organizace k transferu znalostí výzkumu a vývoje do praxe. Reforma musí dále přispět ke zvýšení úspěšnosti českých podniků na mezinárodních trzích se špičkovými výrobky, technologiemi a službami na bázi rychle uplatněných výsledků českého výzkumu.

Je nutné zajistit vysokým školám a výzkumným organizacím, aby měly podmínky pro komercializaci výsledků a ochranu duševního vlastnictví, a donutit je, aby jich využívaly při nakládání s výsledky výzkumu a vývoje.


Cíle reformy:

  1. Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje - instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově .
  2. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu.
  3. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace.
  4. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkum a vývoj, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů.
  5. Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu.
  6. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace.
  7. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

 

Příprava a schválení reformy:

11. ledna 2008 - Rada pro výzkum a vývoj schválila "Východiska Reformy systému VaVaI v České republice" 
8. února 2008 - Rada pro výzkum a vývoj schválila materiál pro jednání vlády s názvem "Návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice" 
26. března 2008 - Vláda schválila návrh "Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice" 
20. října 2008 - Změny ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací

Průběh realizace reformy 

Usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287, kterým vláda schválila Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, ve znění usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 793, bylo v souvislosti s realizací opatření Reformy předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj, členům vlády a vedoucím ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, předsedovi Akademie věd ČR a předsedovi Grantové agentury ČR uloženo několik konkrétních a termínovaných úkolů:

Termín realizace

Úkol / zadání

Kdo provede

Stav realizace

do 30. 4. 2008Promítnout Reformu do návrhu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a návrh předložit vláděMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývojSchváleno usnesením vlády ze dne 2. dubna 2008 č. 362
do 31. 5. 2008Promítnout Reformu do návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 a návrh předložit vláděRada pro výzkum a vývoj Schváleno usnesením vlády ze dne 27. června 2008 č. 793 
do 30. 6. 2008 Promítnout Reformu do návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), a jeho prováděcích předpisů a předpisů souvisejících a návrh předložit vláděRada pro výzkum a vývoj Schváleno usnesením vlády ze dne 10. září 2008 č. 1145 (postoupeno Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 627
do 30. 6. 2008 Promítnout Reformu do prováděcích dokumentů k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace a předložit je k závaznému projednání Radě pro výzkum a vývoj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj)Splněno, projednáno na 237. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, text zveřejněn na stránkách MŠMT
do 30. 6. 2008Předložit předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj návrh organizace státní správy výzkumu, vývoje a inovací v oblasti jejich působnosti, vycházející z Reformy Členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, předseda Akademie věd ČR a předseda Grantové agentury ČRSplněno, projednáno Radou pro výzkum a vývoj na jejím 235. zasedání dne 12. září 2008
do 30. 6. 2008 Předložit vládě návrh meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015, vycházející z ReformyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovySchváleno usnesením vlády ze dne 9. července 2008 č. 852
do 30. 6. 2008Předložit vládě návrh meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015, vycházející z ReformyMinisterstvo vnitraSchváleno usnesením vlády ze dne 27. června 2008 č. 743  
do 30. 9. 2008Promítnout Reformu do návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací nevyžadujících úpravy právních předpisů a návrh předložit vládě Rada pro výzkum a vývojSchváleno usnesením vlády ze dne 20. října 2008 č. 1305 
do 31. 10. 2008Promítnout Reformu do návrhu koncepce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a návrh předložit vláděRada pro výzkum a vývojSchváleno usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1335 
do 30. 11. 2008Předložit vládě návrh meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj, vycházející z ReformyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovySchváleno usnesením vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1585 
do 30. 11. 2008Předložit vládě návrh meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kultury a identity do roku 2015, vycházející z ReformyMinisterstvo kulturySchváleno usnesením vlády ze dne 1. prosince 2008 č. 1525  
do 30. 11. 2008Předložit vládě návrh koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015, vycházející z ReformyMinisterstvo obranySchváleno usnesením vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1587 
do 30. 11. 2008Předložit vládě návrh koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015, vycházející z ReformyMinisterstvo zemědělstvíSchváleno usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 113 
do 30. 11. 2008Předložit vládě návrh koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 podporovaného až do výše 100 % ze státního rozpočtu, vycházející z ReformyMinisterstvo zdravotnictvíSchváleno usnesením vlády ze dne 1. června 2009 č. 685 
do 31. 5. 2009Předložit vládě návrh národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015, vycházející z ReformyRada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovySchváleno usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 729 
průběžněNepřijímat na rok 2011 a následující roky žádné nové závazky u výdajů státního rozpočtu na programy aplikovaného výzkumu a vývoje s výjimkou programů schválených usnesením vlády ze dne 18. června 2007 č. 680, 22. srpna 2007 č. 942, 4. února 2008 č. 115, 25. února 2008 č. 171, ze dne 16. listopadu 2005 č. 1477 a ze dne 12. prosince 2007 č. 1388členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, předseda Akademie věd ČR a předseda Grantové agentury ČRv kompetenci příslušných poskytovatelů, 
realizováno prostřednictvím usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 793
průběžněUmožnit příjemcům institucionální podpory na pětileté a šestileté výzkumné záměry, které končí v letech 2008 až 2009, požádat o prodloužení jejich řešení na sedm let v souladu s § 9 zákona o podpoře výzkumu a vývoječlenové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, předseda Akademie věd ČR a předseda Grantové agentury ČR

v kompetenci příslušných poskytovatelů,
realizováno prostřednictvím usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 793

průběžněStanovit podmínky prodloužení řešení projektů programu podpory výzkumu a vývoje Výzkumná centra a projektům, které tyto podmínky splní, umožnit jejich řešení až do roku 2011Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyv kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
realizováno prostřednictvím usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 793 

 

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací po 17 měsících realizace

 Předsednictvo Rady se rozhodlo zveřejnit článek jejího sekretáře s názvem "Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací po 17 měsících" (příloha 1).

 

Problematika financování a transformace české vědy a výzkumu

Místopředsedové Rady zde na základě závěrů z jednání předsednictva RVVI 20. 11. 2009 zveřejnili příspěvek na téma "Problematika financování a transformace české vědy a výzkumu" (příloha 2)

Sdílejte na:

Přílohy