Informace z 239. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 16. ledna 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Informace o plánovaném průběhu předsednictví ČR v Radě EU pro oblasti VaV
Tato informace určená Radě pro výzkum a vývoj podává přehled o akcích připravovaných na období předsednictví České republiky Radě EU (dále jen „CZ-PRES“) a jejich cílech. Během CZ-PRES budou podávány Radě informace o průběhu a výsledcích jednotlivých akcí (přibližně jedenkrát za dva měsíce).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podalo již Radě v roce 2007 informaci o přípravě CZ-PRES, kterou Rada vzala na vědomí. Během roku 2008 byly jednotlivé akce a jejich zaměření projednány s Evropskou komisí (dále jen „EK“), v rámci TRIO (tři po sobě jsoucí předsednictví – FR, CZ, SE, následující TRIO je tvořeno ES, HU, BE. Logistické zabezpečení bylo řešeno prostřednictvím k tomu zřízeného útvaru MŠMT s Úřadem vlády České republiky nebo ve vybraných případech (kde pořadatelem není CZ-PRES), s věcně příslušným organizačním útvarem EK.
Rada bude pravidelně na svých zasedáních informována o proběhlých akcích týkajících se oblasti VaVaI.

Volby nových členů Komise pro hodnocení výsledků VaV
Na 237. zasedání Rady dne 14. 11. 2008 Rada schválila změnu statutu a doplnění členů Komise pro hodnocení výsledků a vyzvala členy Rady, aby do 3. 12. 2008 předkládali návrhy na nové členy (jednalo se o dva členy, z toho jeden zástupce humanitních věd a jeden zástupce technických věd). Na základě rozhodnutí Rady ze dne 12. 12. 2008 (238. zasedání) byl termín pro předkládání návrhů prodloužen do 31. 12. 2008.
Předloženými návrhy se zabývalo předsednictvo Rady na svém jednání dne 9. 1. 2009, které navrhlo Radě provést volbu nových členů, a to výběrem 1 člena jako zástupce humanitních věd a 1 člena jako zástupce technických věd.
Proběhly tříkolové volby a Rada zvolila za členy Komise pro hodnocení výsledků VaV, za technické vědy Doc. RNDr. Františka Ježka, CSc. a za humanitní vědy PhDr. Pavla Barana, CSc.
Rada dále požádala svého předsedu, aby novým členům komise zaslal jmenovací listiny a uložila předsedovi Komise pro hodnocení výsledků VaV, aby nově jmenovaným členům zajistil přístup k materiálům Komise pro hodnocení výsledků VaV.

Příprava hodnocení výzkumných organizací na rok 2009
a) Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení v roce 2009
b) Tvorba Seznamu nakladatelství působících v ČR s vědeckou redakcí
c) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
Komise pro hodnocení výsledků VaV předložila Radě ke schválení kritéria, podle kterých budou vyřazovány výsledky z hodnocení výsledků v roce 2009 na základě své činnosti a na základě připomínek k výsledkům hodnocení VaV v roce 2008 a připravila tři druhy podkladů:
- Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení VaV v roce 2009 (dále jen „Kritéria“)
- Postup pro tvorbu seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí.
- Postup aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Rada projednala a schválila Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení výsledků VaV v roce 2009, které budou zveřejněny na www.vyzkum.cz (nejpozději do konce ledna 2009). Uložila dále členům Rady zaslat své připomínky k Seznamu nakladatelství působících v ČR s vědeckou redakcí do 23. ledna 2009 a předsednictvu Rady tyto připomínky projednat a vypořádat na svém jednání 30. ledna 2009 a schválit konečné znění tohoto návrhu.
Kritéria budou rovněž součástí Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Postup tvorby obou seznamů bude realizován podle harmonogramu v materiálech uvedeného.

Výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2008
V souladu s částí B.3.1.4. Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 byly poskytovatelům podpory VaV, zřizovatelům výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků, výzkumným organizacím zahrnutých do hodnocení (prostřednictvím jejich poskytovatelů a zřizovatelů) a odborným komisím RVV dne 19. listopadu 2008 zpřístupněny výsledky 1. etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2008 s možností vyjádření se k těmto výsledkům do 20. prosince 2008.
Materiál obsahoval vypořádání vyjádření k výsledkům 1. etapy hodnocení 2008 a výsledky hodnocení výzkumných organizací (2 standardizované tabulky).
Rada schválila výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2008 a uložila je zveřejnit na www.vyzkum.cz do 31. ledna 2009 po prošetření konkrétních případů a po vyrozumění předkladatelů připomínek o výsledku zpracování jejich připomínky.Sdílejte na: