Informace z 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. února 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Priority Rady pro výzkum a vývoj na 1. pololetí roku 2009 s výhledem na II. pololetí
Radě byl předložen návrh 7 priorit na 1. a 2. pololetí roku 2009, kterými by se Rada pro výzkum a vývoj měla přednostně a důkladně zabývat:
1. Novela zákona č. 130/2002 Sb. (červen 2009) a návazná novela NV č. 267/2002 Sb.
2. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 (březen 2009)
3. Návrh výdajů ze státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (červen 2009)
4. Hodnocení výsledků VaV 2009 a jeho metodika (leden – prosinec 2009)
5. Zřízení Technologické agentury ČR (leden až prosinec 2009)
6. Změny v sekretariátu Rady (červen 2009) a v Radě (srpen 2009)
7. Udržitelnost strukturálních fondů EU zejm. OP VaVpI (leden – prosinec 2009)
Rada schválila předložený návrh 7 priorit na 1. a 2. pololetí roku 2009.

Návrh na změny Statutu Grantové agentury ČR
Návrh na změny Statutu Grantové agentury České republiky byl předložen Radě k projednání před jeho předložením vládě. Důvodem navržených změn je podle předkladatele potřeba zajistit úkoly vyplývající z vládou schválené Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Cílem předsednictva GA ČR je zavést nový systém hodnocení návrhů grantových projektů a zvýšit tak transparentnost, nezávislost posuzování a posílit význam kritérií vědeckého výkonu.
Návrh stanoviska Rady k navrženým změnám Statutu GA ČR byl projednán předsednictvem Rady dne 6. února 2009 a poté předložen k projednání na 240. zasedání Rady.
Rada doporučila předložit návrh na změny Statutu GA ČR vládě po zapracování stanoviska Rady.

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2010 - Standardní grantové projekty, Bilaterální grantové projekty, Postdoktorské grantové projekty
Grantová agentura ČR předložila dopisem ředitele Kanceláře Grantové agentury ČR ze dne 22. ledna 2009 Radě k připomínkám návrhy zadávacích dokumentací na veřejné soutěže ve VaV na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2010: standardní grantové projekty,
postdoktorské grantové projekty a bilaterální grantové projekty.
K připomínkám vzneseným v rámci vnitřního připomínkového řízení Rady byly připojeny připomínky sekretariátu Rady a konečné znění bylo předloženo na 240. zasedání Rady.
Rada schválila připomínky k zadávacím dokumentacím Grantové agentury ČR a uložila sekretariátu Rady zaslat tyto připomínky řediteli kanceláře Grantové agentury ČR.

Návrh dalšího postupu při Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 a následujících letech u druhu výsledku B – odborná kniha
Byl předložen návrh změn přípravy Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí. Materiál byl předložen na základě usnesení Rady z jejího 239. zasedání k usnesení bodu B.2.2.
Vzhledem k uplatněným zásadním připomínkám AV ČR a OK SHV, kdy nebylo možno v rámci vypořádání připomínkového řízení dospět ke kompromisnímu řešení, se navrhlo dočasně pozastavit tvorbu Seznamu a celou problematiku znovu diskutovat za účasti všech kompetentních stran tak, aby bylo možno dojít ke shodě nad aktualizovaným materiálem.
Rada schválila změnu Kritérií pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 (schválená na 239. zasedání Rady) vypuštěním podmínky „kniha nebyla vydána v nakladatelství uvedeném na Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí“, uložila prof. Haaszovi jako odp. místopředsedovi Rady, prof. Matějů jako zpravodaji Rady, dr. Blažkovi jako předsedovi KHV, doc. Münichovi jako předsedovi OK SHV a prof. Zrzavému jako zpravodaji KHV, aby společně na 241. zasedání Rady připravili aktualizovaný materiál, který bude upravovat postup pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha pro Hodnocení 2009 a pro Hodnocení 2010 a dále. Nakonec schválila Návrh dalšího postupu pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007
V souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 (dále jen „Metodika“) bylo provedeno vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007 – jednalo se celkem o 6 programů. Podle Metodiky byly výsledky (pracovní tabulky) postoupeny příslušným poskytovatelům k vyjádření.
Materiál byl projednán na 240. zasedání a bude předložen do meziresortního připomínkového řízení. Po provedení meziresortního připomínkového řízení bude vypořádání připomínek předloženo Radě pro výzkum a vývoj na její 241. zasedání tak, aby vláda materiál projednala do 31.3.2009.
Rada schválila materiál Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007, uložila sekretariátu Rady rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení a předsednictvu uložila předložit návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení na 241. zasedání Rady ke schválení.

Příprava Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI)
Dne 28. listopadu 2008 proběhlo 3. jednání Řídící skupiny NP VaVaI, kde se mj. dohodlo, že bude dopracovaná 1. verze NP VaVaI předložena na 4. jednání ŘS NP VaVaI. Vzhledem k postupu prací se termín jednání stanovil na 26. ledna 2009. Materiál byl zaslán členům ŘS NP VaVaI k připomínkám s termínem do 25. ledna 2009. Připomínky byly zpracovány tak, že jejich vypořádání bylo projednáno na 4. jednání Řídící skupiny NP VaVaI dne 26. ledna 2009. Na tomto jednání bylo mj. dohodnuto, že z několika závažných důvodů (zdržení novely zákona č. 130/2002 Sb., zapracování výsledků INCOM, atd.) bude požádáno dopisem
dr. Kopicové na pana premiéra o odložení termínu předložení NP VaVaI na jednání vlády do konce května 2009 oproti původnímu březnu 2009.
Rada vzala na vědomí závěry z 4. jednání ŘS NP VaVaI, uložila dr. Kopicové, aby požádala premiéra o prodloužení termínu předložení NP VaVaI a schválila upřesněný harmonogram.

Sdílejte na: