Usnesení k jednotlivým bodům programu 247. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 13. listopadu 2009

0. Schválení programu
Rada schvaluje program 247. zasedání, s tím, že bod 247/B7 byl zařazen před bod 247/B1.

1. Zápis z 246. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje
1. Zápis z 246. zasedání;

2. Vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady
Usnesení:
2. Rada schvaluje vypořádání výsledků vnitřního připomínkového řízení Rady s výjimkou části týkající se bodu 247/B1.

A1) Usnesení vlády
a) ze dne 12. října 2009 č. 1286 k návrhu kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009
b) ze dne 12. října 2009 č. 1287 k návrhu kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2009
c) ze dne 19. října 2009 č. 1298 k Návrhu nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
1. ze dne 12. října 2009 č. 1286 k návrhu kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009;
2. ze dne 12. října 2009 č. 1287 k návrhu kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2009;
3. ze dne 19. října 2009 č. 1298 k Návrhu nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 246. a 247. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 246. a 247. zasedáním Rady.

A3) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVVI za rok 2009 - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVVI za rok 2009.

A4) Rozhodnutí Legislativní rady vlády ČR – název Rady
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí rozhodnutí Legislativní rady vlády ČR týkající se názvu Rady.

A5) Výsledky evaluace systému podpory a financování výzkumu, vývoje a inovací v Rakousku
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí Výsledky evaluace systému podpory a financování výzkumu, vývoje a inovací v Rakousku.

A6) Účast ČR v 7. Rámcovém programu v roce 2007 a 2008
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí informaci o účasti ČR v 7. Rámcovém programu v roce 2007 a 2008.

A7) Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Bonn, 12. – 14. 10. 2009
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí zprávu ze zahraniční pracovní cesty.

A8) Nová německá vláda přes krizi zvyšuje podporu výzkumu
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí informaci o tom, jak nová německá vláda přes krizi zvyšuje podporu výzkumu.

B7) Stanovisko Rady k materiálu ředitele sekretariátu RVVI RNDr. M. Blažky „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací – a jak dále?“¨
Usnesení:
B7. Rada ukládá předsednictvu Rady článek projednat se zástupci AV ČR a předložit na 248. zasedání Rady dne 11. prosince 2009.

B1) Principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 a střednědobého výhledu na léta 2012 a 2013
Usnesení:
B1. Rada ukládá
1. předsednictvu Rady rozhodnout o variantě A nebo B Principů podle odpovědi ministra financí na dopis 1. místopředsedkyně Rady ze dne 6. listopadu 2009;
2. předsednictvu Rady předložit na prosincové zasedání Rady „Směrnici pro přípravu rozpočtu na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“, která bude vycházet z rozhodnutí předsednictva podle bodu č. 1.

B2) Výzva k podávání návrhů na členy
a) Vědecké rady Grantové agentury České republiky
b) Výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Usnesení:
B2. Rada
1. souhlasí s textem výzvy k podávání návrhů na členy Vědecké rady Grantové agentury České republiky;
2. souhlasí s textem výzvy k podávání návrhů na členy Výzkumné rady Technologické agentury České republiky;
3. ukládá sekretariátu zveřejnit výzvy na www.vyzkum.cz.

B3) Rozvoj Evropského výzkumného prostoru – vyjádření RVVI pro přípravu závěrů Rady pro konkurenceschopnost
Usnesení:
B3. Rada
1. schvaluje předložený materiál;
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat ho MŠMT.

B4) Termíny zasedání Rady v roce 2010 a harmonogram přípravy podkladů na zasedání Rady v roce 2010
Usnesení:
B4. Rada schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2010 a harmonogram přípravy podkladů na zasedání Rady v roce 2010.

B5) Analýza VaVaI 2009 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
B5. Rada
1. souhlasí s navrženým vypořádáním meziresortního připomínkového řízení.
2. doporučuje podle schváleného harmonogramu předložit materiál na jednání vlády.

B6) Návrh na zmírnění kritérií pro vyřazení výsledků z Hodnocení 2009
Usnesení:
B6. Rada rozhodla na základě výše uvedených zákonných důvodů o vyřazení všech předmětných výsledků, tj. bude dodatečně vyřazeno celkem 72 275 výsledků z Hodnocení 2009.


Sdílejte na: