Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy živé přírody za rok 2010

Odborná komise Rady pro vědy neživé přírody a inženýrství (OK NŽP) skončila v roce 2010 působnost v původním složení v souvislosti s obměnou Rady. Volby do poradních orgánů Rady proběhly na 255. zasedání Rady dne 25. června 2010 a byla nově jmenovaná komise ve složení:

Předseda: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Místopředseda: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Členové: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.re.agr., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., doc. RNDr. Jan Kirschner CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Komise vytvořila rámcový plán činnosti. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.


1. Zásadní úkol, kterým se komise zabývala hned po ustavení, byla kontrola výsledků hodnocení nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Kontrola byla provedena podle kritérií popsaných v kapitole IV Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků.

2. V souvislosti s programovým prohlášením vlády, která považuje za nutné vyprofilovat priority rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se komise zabývala touto problematikou.

3. Na vyžádání se komise vyjadřovala k problematice projednávané Radou v rámci vnitřního připomínkového řízení.

4. Základní úkol –vytvoření nové koncepce metodiky hodnocení podle vhodnějších kritérií byl pravidelným tématem jednání komise.


Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.                                                                                                                                                                                V Praze 1. 10. 2010

Sdílejte na: