Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 155. zasedání dne 23. 11. 2001


 

1. Kontrola zápisu a úkolů:

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 154. zasedání Rady.

     a) Metodický pokyn MF ke způsobu poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci od MF (mat. č. 155/1a-u), že „Postup při poskytování účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům“ byl 23. listopadu 2001 vydán a rozeslán všem zainteresovaným ústředním orgánům a bude publikován ve Finančním zpravodaji.

     b) Zpracování právní analýzy možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o průběhu řešení právní analýzy možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí.

     c) Souhrn připomínek k návrhu specifických programů pro přípravu 6. RP EU a k návrhu stanoviska CREST

Usnesení:
 1. Rada souhlasí se zněním dopisu ředitele sekretariátu Rady řediteli odboru pro mezinárodní spolupráci ve VaV MŠMT, ve kterém jsou uvedeny připomínky Rady k návrhu specifických programů pro přípravu 6. RP EU a k návrhu stanoviska CREST (mat. č. 155/1c).

     d) Souhrn legislativních a nelegislativních prací Rady v roce 2002

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí návrhy, které byly předloženy pro plán legislativních a nelegislativních prací vlády na 1. pololetí 2002 a na výhledový plán na 2. pololetí 2002, u kterých bude předkladatelem resp. spolupředkladatelem Rada. Uvedeny jsou v mat. č. 155/1d-u.
 2. Rada bere na vědomí souhlas vyjádřený za MŠMT nám doc. Průšou s tím, že u úkolu „Analýza vývoje a stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich porovnání se zahraničím a návrh postupu přípravy nové Národní politiky výzkumu a vývoje ČR na období 2003 až 2008“ se mění termín předložení vládě - 3. čtvrtletí 2002, uvedený u tohoto úkolu MŠMT, na Radou navržený termín - do 31. května 2002.
 3. Rada žádá svého předsedu dr. Rychetského a náměstka MŠMT doc. Průšu, aby při projednávání vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje navrhli termín nabytí účinnosti tohoto zákona od 1. 7. 2002.

2. Informace o proběhlých jednáních

     a) Zápis ze zasedání zástupců Rady a orgánů GA ČR

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v zápisu ze společného zasedání předsednictva, předsedů OK, dozorčí rady GA ČR a zástupců Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj konaného v Třešti dne 19. října 2001 (mat. č. 155/2a).

     b) Zápis ze setkání s generálním sekretářem Vědecké rady SRN W. Benzem

Usnesení:
 1. Sekretariát Rady rozešle členům Rady zápis ze setkání s generálním sekretářem Vědecké rady SRN W. Benzem, jakmile ho od Ministerstva zdravotnictví obdrží.

     c) Zápis z jednání „Women and Science“

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v zápisu ze 3. jednání k aktuálním úkolům národní pracovní skupiny „Ženy a věda“, které se konalo na Odboru politiky výzkumu a její realizace MŠMT dne 1. listopadu 2001 (mat. č. 155/2c).

     d) Zápis z jednání s TNO

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v záznamu z jednání se zástupci TNO (Holandsko), které se konalo 29. října 2001 ve VZLÚ.

     e) Zasedání Rady obranného výzkumu

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace od místopředsedy Rady ing. Janečka o zasedání Rady obranného výzkumu, které se uskutečnilo 4. listopadu 2001.

     f) Seminář – Aktuální legislativa a novinky v grant. systému

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace od ředitele sekretariátu dr. Blažky o odborném semináři o aktuální legislativě a dalších novinkách v grantovém systému a jeho financování a o programech výzkumu a vývoje v odvětvích průmyslu, dopravy a životního prostředí, který se uskutečnil 21. listopadu 2001.

     g) Hodnotící zpráva EU o ČR

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené ve zprávě komise Evropských společenství z 13. listopadu 2001 „Regular Report on the Czech Republic´s Progress towards Accession“ (mat. č. 155/2g).

3. Státní rozpočet VaV 2002

     a) Rozčlenění finančních prostředků na VaV na jednotlivé aktivity v rozpočtové kapitole MŠMT

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí údaje o rozčlenění finančních prostředků na VaV na jednotlivé aktivity v rozpočtové kapitole MŠMT (mat. č. 155/3a).

4. Návrh odměn za výkon veřejné funkce členů Rady a orgánů GA ČR

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s vypořádáním meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu odměn za výkon veřejné funkce členů Rady a orgánů GA ČR“ (mat. č. 155/4).

5. Návrh na nový způsob řešení úkolů Rady

Usnesení:
 1. Rada schvaluje způsob projednávání materiálů týkajících se klíčových úkolů Rady navržený v mat. č. 155/5.

6. Příprava nové Národní politiky výzkumu a vývoje

     a) Podklad pro diskusi o přípravě NP VaV v roce 2002

Usnesení:
 1. Rada ukládá všem svým členům, aby návazně na diskusi k tomuto bodu na 155. zasedání Rady předložili nejpozději do 30. 11. 2001 písemné připomínky k předloženému materiálu (mat. č. N-155/6a) nebo svou představu o přípravě NP VaV v roce 2002.
 2. Rada žádá MŠMT, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady zapracovalo předložené návrhy do rámcového návrhu postupu přípravy Národní politiky výzkumu a vývoje ČR v roce 2002 a předložilo jej 7. 12. 2001. Součástí rámcového postupu bude i návrh metodiky a procesu aktualizace resortních střednědobých koncepcí výzkumu a vývoje.

     b) IS VaV

     b1) Analýza rozvoje informačního systému výzkumu a vývoje

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o průběhu řešení analýzy rozvoje informačního systému výzkumu a vývoje.

     b2) Osnova koncepce IS VaV

Usnesení:
 1. Rada schvaluje návrh osnovy koncepce IS VaV včetně rámcového harmonogramu její přípravy (mat. č. 155/6-b2) a ukládá sekretáři dr. Blažkovi jeho zajištění a zpravodaji prof. Zlatuškovi průběžnou kontrolu jeho věcného i časového plnění.

     c) Podklady pro přípravu Národní politiky VaV

  (analýzy - „bioetika, mezinár. spolupráce, technologie, vědecká data, knihovnictví, financování VaV, privatizace VaV, obranný VaV)

Usnesení:
 1. Rada souhlasí se zrušením objednávky na zpracování „Analýzy financování výzkumu a vývoje“. Podklady pro Národní politiku výzkumu a vývoje ČR připraví sekretariát Rady a MŠMT.
 2. Rada bere na vědomí informace uvedené v mat. č. 155/6c o průběhu řešení ostatních analýz.

     d) Návrh na složení pracovní skupiny pro vypracování „Analýzy současného stavu VaV v ČR a srovnání se zahraničím“

Usnesení:
 1. Rada žádá MŠMT, aby ustavilo pracovní skupinu pro vypracování „Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím“.

     e) Data z OECD a Finacial Times

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v článcích z Financial Times, z MF Dnes a z Hospodářských novin (mat. č. 155/6e).

7. Hodnocení výzkumných záměrů

     a) Předání zbývajících výzkumných záměrů MŠMT

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí situační zprávu o průběhu hodnocení výzkumných záměrů v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

     b) Ostatní výzkumné záměry

Usnesení:
 1. Rada
  1. bere na vědomí předložení další části výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k hodnocení na úrovni Rady;
  2. schvaluje výsledek hodnocení části výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury;
  3. ukládá sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovatelům.

8. Pravidla Grantového systému GA ČR

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí souhrn připomínek k „Pravidlům Grantového systému GA ČR“ (mat. č. 155/8) a žádá ředitele sekretariátu dr. Blažku, aby ho zaslal GA ČR.

9. Odborné komise Rady

Usnesení:
 1. Rada ukládá zpravodaji prof. Vostrackému, aby ve spolupráci s ostatními členy pracovní skupiny a se sekretariátem Rady na základě diskuse k Odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj dopracovali pro 156. zasedání Rady pracovní návrh o mechanismu výběrů členů OK RVV, způsobu zajištění jejich činnosti atd.

10. Prezentace web aplikací IS VaV

11. Různé

     a) Návrh na zřízení databáze informací o řízení VaV

Usnesení:
 1. Rada
  1. souhlasí s návrhem na zřízení databáze informací o řízení VaV;
  2. ukládá sekretariátu Rady připravit na 156. zasedání Rady podrobnější návrh.

Sdílejte na: