Zpráva o činnosti Odborné komise RVVI pro vědy neživé přírody a inženýrství za rok 2014

Odborná komise Rady pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „OK NŽP“) pracovala do 2. června 2014 pod vedením předsedy Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c., který byl na základě usnesení vlády ze dne 2. července 2014 č. 523 odvolán z funkce člena Rady. K 30. červnu 2014 skončilo funkční období všech členů OK NŽP.

Výchozí složení komise:

Předseda: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.

Místopředseda: doc. Ing. Jiří Homola, CSc.

Členové: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Činnost komise:

OK NŽP pracovala prostřednictvím e-mailové korespondence a na zasedáních. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

  1. Komise se zabývala problematikou finalizace implementace/realizace nové Metodiky 2013 především dle potřeby oborů zastupovaných OK NŽP. V těchto otázkách dávala podněty a spolupracovala prostřednictvím svého předsedy s komisí KHV.
  2. V souladu s Metodikou 2013 provedla komise výběr členů Oborového verifikačního a hodnotícího panelu pro „Technické a informatické vědy“.
  3. Členové komise pozorně sledovali a podávali svoje podněty a připomínky v otázce „Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2013“
  4. Komise se vyjádřila k Seznamu výzkumných organizací k individuálnímu posouzení dle Fáze 2 s převládající výzkumnou činností ve vědách o neživé přírodě.
  5. Komise rovněž sledovala a konzultovala postup a existující alternativy při tvorbě nového zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  6. V rámci projednávané problematiky Radou se komise v případě potřeby vyjadřovala k materiálům prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení. Podávala i koncepční doporučení Radě.
  7. Všichni členové komise souhlasili s nominací na druhé funkční období a shodli se na případné spolupráci distanční cestou.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c. V Praze 29. září 2014
předseda komise

Sdílejte na: