Zápis z jednání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy ze dne 20.12. 2005

Jednání odborné komise se zúčastnili: doc. Cahlík, doc. Hnízdo, ing. Kupka, ing. Prouza, doc. Oliva, ing. Dlouhý, RNDr. Kostelecký, prof. Zuna, prof. Sokol, PhDr. Dosoudilová

 

Omluveni byli:   Doc. Ivo Budil,    

 

Byl schválen následující program:

 

1.      Informace z jednání RVV a činnost komise od 11. jednání 22. června 2005

2.      Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

3.      Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

4.      DZSV

5.      Různé

 

Ad 1:

 

Doc. Cahlík, prof. Sokol a prof. Zuna podali příslušné informace, které přítomní vzali na vědomí.

 

Ad. 2:

 

Bylo konstatováno, že komise diskutovala o hodnocení výsledků přes Internet a připomínky plynoucí z této diskuse zaslala v příslušném termínu na sekretariát RVV. Znovu bylo zdůrazněno, že pro zvýšení důvěryhodnosti hodnocení je třeba, aby výsledky získané z RIVu byly naprosto transparentní. Přítomní ocenili zřejmý posun v kvalitě hodnocení oproti minulému roku s tím, že existuje řada dalších námětů pro zkvalitnění, které komise v příslušném termínu navrhne Radě.

 

Ad. 3:

 

Prof. Zuna informoval o postupu při přípravě novely zákona č. 130/2002 Sb. Po diskusi bylo přijato toto usnesení:

 

Usnesení k bodu 3: Komise považuje zapojení do přípravy novely za jeden z hlavních úkolů v roce 2006. Doc. Cahlík rozešle členům komise „Rámcový harmonogram RVV postupu přípravy novely“. Jednání o novele budou zvláštním bodem programu ve všech jednáních komise v roce 2006.

 

Ad. 4:

 

V diskusi bylo konstatováno, že návrh DZSV rozeslaný doc. Cahlíkem je možno vzít jako výchozí návrh.

 

Usnesení k bodu 4: Doc. Cahlík rozešle členům komise návrh DZSV se zapracovanými připomínkami prof. Sokola a ing. Prouzy. Pošle tento návrh také prof. Pánkovi do ČAV s žádostí o připomínky z ČAV do 24.2. Na jednání komise 28.2. bude připraven návrh DZSV pro RVV.

 

Ad. 5:

 

V roce 2006 jsou plánována jednání odborné komise 28.2., 17.5., 5.10. a 27.11. ve 14.00.

 

Zapsal: Doc. Cahlík, 21. 12. 2005

Sdílejte na: