Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy živé přírody za rok 2005

Činnost odborné komise RVV pro vědy živé přírody byla v první polovině roku 2005 zkomplikována personálními problémy. Koncem roku 2004 odstoupil předseda komise V. Hořejší a až 11. března 2005 byl za člena komise Radou pro výzkum a vývoj zvolen P. Šebo a za předsedu komise dosavadní místopředseda J. Zrzavý. Na schůzi komise 13. dubna 2005 byl novým místopředsedou zvolen P. Šebo. Později – v souvislosti se svým zvolením předsedou Akademie věd ČR – odstoupil člen komise V. Pačes a 13. května 2005 ho nahradil T. Herben.

 

Komise se v roce 2005 věnovala jak připomínkování jednotlivých bodů projednávaných RVV, tak především dlouhodobějším koncepčním záležitostem (dlouhodobé základní směry výzkumu, metodika hodnocení VaV, novelizace zákona o podpoře výzkumu a vývoje). Vzhledem k organizačním problémům se komise sešla v první polovině roku pouze jednou (13. dubna 2005), další jednání se plánuje na listopad/prosinec 2005, nicméně e-mailová komunikace mezi sekretariátem RVV, předsedou komise a jejími členy byla v průběhu roku dosti intenzivní.

 

Dlouhodobé základní směry výzkumu:

 

Komise vypracovala návrhy dvou dlouhodobých základních směrů výzkumu (DZSV), z nichž jeden (T2 Molekulární biologie, biomedicína a biotechnologie = „Molekulární biologie“) byl 11. února schválen RVV a spolu s dalšími pěti DZSV rozeslán do meziresortního připomínkového řízení před předložením vládě. Výsledkem připomínkového řízení byl několikrát opakovaný požadavek na znovuzařazení DZSV T1 Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje (= „Udržitelný rozvoj“). Jeho přepracované znění pak bylo schváleno RVV 13. května.

 

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje:

 

Komise dlouhodobě považovala tento bod za klíčový pro svoji činnost. Usilovala o koordinaci práce všech odborných komisí, zároveň však zdůrazňovala specifické podmínky jednotlivých vědních oborů. V prvních návrzích komise se proto uvažovalo o částečně komisionálním ex post hodnocení kvality předložených výsledků VaV. Další jednání s ostatními komisemi a s RVV ukázalo, že jde o návrh nereálný. Pro obory věd živé přírody se komise rozhodla nenavrhnout RVV žádné konkrétní časopisy do kategorie Jrec (toto stanovisko bylo nakonec akceptováno). V kategorii Jimp prosazovala váhu 10*(impaktfaktor časopisu / medián impaktfaktoru oboru dle ISI) (rovněž akceptováno); v případě, že jeden časopis je zařazen do několika oborů dle ISI, komise doporučila preferovat obor s nejnižší hodnotou mediánu. Komise také navrhla výrazně diferencovat váhu českých a zahraničních patentových přihlášek a realizací udělených patentů. 

 

Novelizace Zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje:

 

Komise vyzvala RVV, aby se zabývala situací, v níž se pracoviště VaV ocitala vinou formulace §8 odst. 2 Zákona č. 130/2002 Sb před jeho novelizací spojenou s přijetím zákona o VVI.

Návrhy resortních výzkumných programů:

 

Komise, resp. její oborově příslušní členové připomínkovali návrhy některých resortních výzkumných programů, především „Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí 2007-2013“ (ale i některé aspekty navržených výzkumných programů MŠMT a MV).

 

 

V Českých Budějovicích 19. října 2005                                              Jan Zrzavý

předseda komise

Sdílejte na: