Usnesení z 209. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 13. ledna 2006

 

Schválení programu

Rada schvaluje program 209. zasedání.

 

1. Zápis z 208. zasedání

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 208. zasedání.

 

A1)      Usnesení vlády

a)      ze dne 7. prosince 2005 č. 1579 o jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky;

b)      ze dne 14. prosince 2005 č. 1607 o Pozici České republiky k Návrhu Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, které se týká 7. Rámcového programu Evropského společenství ve výzkumu, technologickém rozvoji a demonstracích (2007-2013) a k Návrhu Rozhodnutí Rady, které se týká 7. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii v jaderném výzkumu a vzdělávacích činnostech EURATOM (2007-2011).

Usnesení:

A1.      Rada bere na vědomí usnesení vlády

a)      ze dne 7. prosince 2005 č. 1579 o jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky;

b)      ze dne 14. prosince 2005 č. 1607 o Pozici České republiky k Návrhu Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, které se týká 7. Rámcového programu Evropského společenství ve výzkumu, technologickém rozvoji a demonstracích (2007-2013) a k Návrhu Rozhodnutí Rady, které se týká 7. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii v jaderném výzkumu a vzdělávacích činnostech EURATOM (2007-2011).

 

A2)      Informace o zasedání  Rady pro konkurenceschopnost

Usnesení:

A2.      Rada bere na vědomí informaci o zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se konalo ve dnech 28. a 29. listopadu. 2005.

 

A3)      Třetí evropská konference o infrastruktuře výzkumu

Usnesení:

A3.      Rada bere na vědomí informaci o Třetí evropské konferenci o infrastruktuře výzkumu.

 

A4)      Evropské programy pro VaV

Usnesení:

A4.      Rada bere na vědomí publikaci Evropské programy VaV.

 

A5)      Teze k vystoupení presidenta České republiky na Akademickém sněmu AV ČR

Usnesení:

A5.      Rada bere na vědomí Teze k vystoupení presidenta ČR na Akademickém sněmu AV ČR.

 

B1)      Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009 – směrnice

a)      Rámcový harmonogram jednání členů pracovní skupiny pro přípravu návrhu SR 07

b)      Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009

c)      Instrukce k ovládání aplikace SR VaV

d)      Návrh dopisu předsedy RVV správcům rozpočtových kapitol k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj

e)      Výdaje ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj ve střednědobém výhledu na roky 2007 a 2008

Usnesení:

B1.      Rada

a)      bere na vědomí rámcový harmonogram jednání členů pracovní skupiny pro přípravu SR 07

b)      schvaluje směrnici Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009 a žádá svého předsedu o její rozeslání správcům rozpočtových kapitol;

c)      bere na vědomí instrukce k ovládání aplikace SR VaV;

d)      schvaluje návrh dopisu předsedy Rady poskytovatelům podpory výzkumu a vývoji se žádostí o předání údajů k přípravě rozpočtu na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009;

 

B2)      Vyhodnocení ukončených nebo prodloužených programů VaV

Usnesení:

B2.      Rada

a)      schvaluje materiál Vyhodnocení ukončených nebo prodloužených programů VaV;

b)      ukládá sekretariátu Rady dopracovat s poskytovateli přehled zdrojů finančních prostředků;

c)      ukládá sekretariátu Rady zpracovat vyhodnocení jako materiál pro vládu a rozeslat jej do meziresortního připomínkového řízení.

 

B3)      Hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2005

Usnesení:

B3.       Rada schvaluje výsledky Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005 a ukládá

a)      sekretariátu RVV zveřejnit tuto informaci na www.vyzkum.cz;

b)      pracovní skupině zohlednit navržená opatření při přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast VaV pro rok 2007;

c)      odboru IS VaV v těsné součinnosti s jednotlivými poskytovateli dotace VaV zajistit i v roce 2006 kvalitní datové podklady pro provedení hodnocení v roce 2006;

d)      svým členům a žádá OK, aby do konce března 2006 předložili Radě vzájemně prodiskutované návrhy na úpravy Metodiky pro rok 2006, které budou vycházet z navržených tezí;

e)      sekretariátu, aby při přípravě interního rozpočtu RVV na rok 2007 zohlednil potřebu zakoupení veškerých datových podkladů (včetně zahraničních) potřebných pro zpracování Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků;

f)        doporučuje, aby při přípravě novely zákona č. 130/2002 Sb. byla řešena i otázka veřejných zdrojů EK a jiných zahraničních veřejných zdrojů tak, aby bylo možné je využít při hodnocení VaV.

 

B4)      Národní rozvojový plán (Strukturální fondy)

a)      Informace o stavu přípravy NRP ČR 2007-2013

b)      NRP

c)      NRP - připomínkový list pro členy ŘKV k první ucelené verzi z 22. listopadu 2005

Usnesení:

B4.       Rada bere na vědomí informaci o stavu přípravy Národního rozvojového plánu ČR 2007–2013, text NRP (verze z 22. listopadu 2005) a připomínky k verzi z 22. listopadu 2005.

 

B5)      Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007 - Postdoktorské grantové projekty, Standardní grantové projekty, Grantové projekty EUROCORES

a)      Připomínky RVV k návrhu Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007

b)      Kritéria hodnocení projektů Standardní grantové projekty

Usnesení:

B5.      Rada

a)      schvaluje Připomínky k návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007 souhrnně pro postdoktorské a standardní grantové projekty a pro grantové projekty Eurocores;

b)      ukládá sekretariátu Rady zaslat schválené připomínky předsedovi GA ČR.

 

B6)      Plenární zasedání národních poradních orgánů pro výzkum, vývoj a inovace

Usnesení:

B6.      Rada

a)      schvaluje pozvánku na plenární zasedání reprezentantů a sekretariátů poradních orgánů pro výzkum a vývoj členských zemí Evropské unie a žádá o její rozeslání zástupcům evropských poradních orgánů pro výzkum a vývoj;

b)      pověřuje Ing. Miroslava Janečka, CSc. a sekretariát Rady dokončením přípravy zasedání a vysílá na zasedání Ing. Miroslava Janečka, CSc. a Ing. Jana Marka, CSc.

 

B7)      Hlavní úkoly Rady pro výzkum a vývoj v roce 2006

Usnesení:

B7.      Rada schvaluje své hlavní úkoly na rok 2006 uvedené v tomto materiálu.

 

B8)      Evropský technologický institut

a)      Informace o aktuálním stavu kandidatur ČR na sídlo některé z evropských agentur či institucí

b)      Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1608 k Informaci o aktuálním stavu kandidatur České republiky na sídlo některé z evropských agentur či institucí

Usnesení:

B8.      Rada bere na vědomí

a)      informaci o aktuálním stavu kandidatur ČR na sídlo některé z evropských agentur či institucí;

b)      usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1608 k Informaci o aktuálním stavu kandidatur České republiky na sídlo některé z evropských agentur či institucí.

 

B9)      Koordinace vědeckého programu NATO

a)      Dopis ze dne 28. listopadu 2005 č.j. 1326/2005 (25706/05-RVV)

b)      Dopisy ke koordinaci ze dne 13. prosince 2005 č.j. 25706/05-RVV

c)      Návrh řešení

Usnesení:

B9.      Rada

a)      bere na vědomí dopis Stálé mise České republiky při NATO ze dne 28. listopadu 2005 č.j. 1326/2005 (25706/05-RVV) a dopisy ke koordinaci ze dne 13. prosince 2005 č.j. 25706/05-RVV;

b)      souhlasí s návrhem řešení.

 

B10)    Žádost o souhlas RVV s postupem financovat výzkum bezpečnostních hologramů z rozpočtové kapitoly MV jako institucionální podporu výzkumného záměru

Usnesení:

B10.     Rada souhlasí s financováním výzkumu bezpečnostních hologramů z rozpočtové kapitoly MV formou institucionální podpory výzkumného záměru.

 

B11)    Informace o zřízení interních WEB stránek Rady pro výzkum a vývoj

Usnesení:

B11.    Rada

a)      schvaluje zřízení interní části webových stránek www.vyzkum.cz se zabezpečeným přístupem;

b)      ukládá sekretáři RVV zajistit realizaci uvedeného návrhu.

 

Sdílejte na: