Usnesení z 217. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 10. listopadu 2006

 

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 217. zasedání.
 
1. Zápis z 216. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 216. zasedání.
 
A1)Usnesení vlády ze dne 18. října 2006 č. 1192 o Aktualizovaných Dlouhodobých základních směrech výzkumu
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 18. října 2006 č. 1192 o Aktualizovaných Dlouhodobých základních směrech výzkumu.
 
A2)Zápis z jednání OK RVV SHV
Usnesení:
A2.                  Rada v bere na vědomí zápis z 15. jednání OK RVV SHV.
 
A3)            Návrh změny usnesení o Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007 - 2012
a)            Materiál rozeslaný do připomínkového řízení
b)            Stanovisko Sekretáře RVV
Usnesení:
A3.      Rada
1.       bere na vědomí návrh Ministerstva zemědělství na změnu usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1477 o Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012;
2.       souhlasí se stanoviskem sekretáře RVV a ukládá mu projednat ho se zástupci Ministerstva zemědělství.
 
A4)            Odpověď na žádost Ministerstva kultury k rozpočtovému opatření
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí žádost Ministerstva kultury k rozpočtovému opatření a souhlasí s odpovědí sekretáře Rady.
 
A5)            Rámec Společenství pro veřejnou podporu VaVaI
Usnesení:
A5.      Rada bere na vědomí informaci o jednání k Rámci Společenství pro veřejnou podporu VaVaI konaném dne 13. října 2006 v Bruselu.
 
A6)            Informace z 8. Evropského fóra Národních Bioetických komisí
Usnesení:
A6.      Rada bere na vědomí Informaci z 8. Evropského fóra Národních Bioetických komisí
 
A7)            IS VaV Hodnocení VaV 2006 – průběžná zpráva
Usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí materiál „IS VaV Hodnocení VaV 2006 – průběžná zpráva“ a ukládá sekretariátu Rady pokračovat v hodnocení podle schválené metodiky.
 
A8)            ETI - Evropský technologický institut
Usnesení:
A8.      Rada zvolila jako zástupce ČR do Pracovní skupiny Evropského technologického institutu prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. a ing. Miroslava Janečka, CSc.
 
A9)            Technická změna Statutu Bioetické komise RVV
Usnesení:
A9.      Rada schvaluje technickou změnu Statutu Bioetické komise RVV.
 
A10)        Informace o opatřeních MŠMT k Rámci veřejné podpory VaVaI
Usnesení:
A10.    Rada bere na vědomí informaci o opatřeních MŠMT k Rámci veřejné podpory VaVaI.
 
A11)        Informace paní ministryně a předsedkyně RVV dr. Kopicové k usnesení RVV 216/B12-b2 (poslanecká novela zákona o VVI)
Usnesení:
A11.    Rada bere na vědomí ústní informaci paní ministryně a předsedkyně Rady k usnesení z 216. zasedání RVV (216/B12-b2).
 
B0)      Informace o současném stavu delimitace činnosti RVV na MŠMT
Usnesení:
B0.       Rada bere na vědomí Informaci o současném stavu delimitace činnosti RVV na MŠMT.
 
B1)            SR 2008 – principy (1. prac. verze)
Usnesení:
B1.       Rada schvaluje materiál „SR 2008 – principy (1. prac. verze)“ a ukládá sekretáři Rady předložit na 219. zasedání Rady v lednu 2007 kompletní materiál "Směrnici pro přípravu návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2008 a výhledu na léta 2009 a 2010".
 
B2)            Kontrolní akce 06/05 NKÚ – Finanční prostředky určené na VaV v oblasti životního prostředí
a)                 Kontrolní akce 06/05 NKÚ - návrh stanoviska
b)                 Výsledky Hodnocení VaV a jeho výsledků 2005 v kapitole MŽP
Usnesení:
B2.       Rada
1.      schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Kontrolní akce 06/05 NKÚ – Finanční prostředky určené na VaV v oblasti životního prostředí“;
2.      žádá svou předsedkyni, ministryni dr. Kopicovou, aby stanovisko Rady k výsledkům „Kontrolní akce 06/05 NKÚ – Finanční prostředky určené na VaV v oblasti životního prostředí“ presentovala na jednání vlády dne 15. listopadu 2006;
3.      bere na vědomí „Výsledky Hodnocení VaV a jeho výsledků 2005 v kapitole MŽP“.
 
B3)            Plnění usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků
a)                  Dotazník poskytovatelům pro VaV
b)                  Příloha – tabulky
c)                  Příloha – tabulka )hodnocení MŠMT)
Usnesení:
B3.       Rada bere na vědomí výsledky hodnocení a ukládá zpravodaji ing. Janečkovi a sekretáři Rady připravit na 220. zasedání Rady v únoru 2007 materiál pro schůzi vlády s využitím údajů získaných z Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006.
 
B4)            Rada pro výzkum a vývoj 2006 (Ročenka RVV
Usnesení:
B4.      Rada
1.      schvaluje text ročenky Rady „Rada pro výzkum a vývoj 2006“;
2.      ukládá sekretariátu zajistit vytištění české a anglické verze.
 
B5)            OP VaVpI – aktuální stav
a)                 Jednání s EK
b)                 Návrh OP VaVpI
c)                 Návrh OP VK
d)                  Návrh OP PI
e)                 Připomínky RVV k OP VaVpI
Usnesení:
B5.       Rada
1.   bere na vědomí průběh jednání se zástupci Evropské komise k operačním programům, aktuální znění operačních programů – OP VaVpI, OP VK a OP PI;
2.   schvaluje připomínky k operačnímu programu "Výzkum a vývoj pro inovace" a ukládá sekretáři Rady projednat je s MŠMT.
 
B6)            Dodatečná změna v údajích IS VaV dodávaných v roce 2007
a)        Dodatečná změna v údajích IS VaV dodávaných v roce 2007
b)         Vypořádání připomínkového řízení
Usnesení:
B6.       Rada
1.      schvaluje dodatečnou změnu v údajích IS VaV dodávaných v roce 2006;
2.      ukládá sekretariátu Rady zajistit její zapracování do již schválených „Údajů předávaných do IS VaV v roce 2007“;
3.      bere na vědomí vypořádání připomínkového řízení k dodatečné změně v údajích IS VaV dodávaných v roce 2006.
 
B7)            Návrh na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou JAR o vědeckotechnické spolupráci
Usnesení:
B7.       Rada souhlasí s materiálem „Návrh na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou JAR o vědeckotechnické spolupráci“.
 
B8)            Různé
a)                 Zpráva o “Innovation Trendchart“ (Madrid, 18. – 20. 10. 2006)
b)                 Role vodíku v energetice budoucnosti
c)                 Stálá delegace ČR při NATO
Usnesení:
B8.       Rada bere na vědomí
1.      zprávu o “Innovation Trendchart“ (Madrid, 18. – 20. 10. 2006);
2.      materiál Role vodíku v energetice budoucnosti;
3.      informaci od Stálé delegace ČR při NATO.

 

Sdílejte na: