ZÁPIS ZE 17. JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 9. 6. 2008
na Fakultě strojní ČVUT v Praze

Přítomni: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., Ing. Jarmil Valášek, CSc., Ing. Zdeněk Prouza, CSc., PhDr. Miloš Balabán

Omluveni: Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

Nepřítomni: doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

Hosté: RNDr. Marek Blažka, PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., , Ph.D. Ing. František Hronek, CSc., JUDr. Helena Tomková, Ing. Kristina Kadlečíková TC AV, ČR, Doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc., Dr. Vykoukal, Prof. Ing. Petr Zuna, D.Eng.h.c., CSc.

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. DZSV
2. Novela zák. 130/2002
3. Stav hodnocení VaV
4. Různé


1. Aktualizace DZSV
Ing. Holl: Poděkování všem pracovním skupinám. Na RVV budou projednány upravené návrhy dne 20. 6. tr. Zatím otevřena otázka financování s výjimkou Bezpečnost a obrana.
Dr. Blažka – poděkování za činnost skupin a za kvalitní podklady.
Další postup – s výjimkou Bezpečnost a obrana (MV) – jsou DZSV OK NŽP pro TA ČR, ne dělení mezi agentury a resorty.
RVV projedná 20. 6., pak připomínky, v září nutno zpracovat pro vládu (říjen – listopad, VaV pak leden 2009 2008). Financování – pro BaO cca 0.5 GKč. Vyjít ze současného stavu účelového financování (viz přehledy) a vzít v úvahu institucionální financování spolu s dalšími zdroji mimo TA ČR. Konečné rozhodnutí na RVV po stanovení prioritních oblastí ve snaze narovnat nezdůvodněné rozdíly proporcí proti světu. Vzít v úvahu absorpční kapacitu jednotlivých oblastí. Náběh TA ČR bude postupný, na poč. asi 1 GKč, postupný přechod na plný výkon 5-6 krát více tak, jak budou dobíhat projekty existujících poskytovatelů. V této oblasti leží hlavní část práce komisí.
Podílové financování ještě tyto úvahy poupraví (zejména kapacity ze soukromých zdrojů: pokud nejsou, omezí se i plánovaný objem dotací). Z toho vyjde i konečná částka dotace, která musí být podložena kapacitou u realizátora.

1. Do konce června zpracovat základní financování podle názoru členů komise, založený na extrapolaci současného stavu (po kritickém zhodnocení přehledů účelového financování).
2. Totéž pro institucionální financování.
3. Předběžně doporučit priority pro RVV.
4. Zvážit dopad přechodu od jednotlivých poskytovatelů k TA ČR.

Ing. Hronek: pro tuto chvíli spokojenost, zejména ve srovnání s dalšími komisemi. Ve smyslu zadání RVV vhodné naplnit stanovisko uživatelů nebo jeho hmg. do projednání ve vládě (viz zaslané připomínky). Termín během podzimu.
1. Musí se doplnit o názor vhodně vybraných uživatelů z hlediska využitelnosti.
2. Doplnit indikátory konkrétněji a kvantifikovatelně.

Ing. Holl – využít technologické platformy (jako ČTPS) kromě samotných uživatelů, z nichž ne všichni mají zpracovanou koncepci. Využít seřazení výrobců podle objemu i podle podílu VaV na výsledcích. Využít i evropské priority pro odhad spolufinancování, nezapomenout na přínos v know-how.

Prof. Purmenský – oslovit přední výrobce bude vhodné.

2. Návrh novely zák. 130/2002 Sb. – stav, RNDr. M. Blažka,

26. 3. reforma VaV schválena, květen – návrh zák. a projednání se zainteresovanými resorty, AVO, ČKR, RVŠ atd. Resortní připomínkové řízení do 2. 6., celkem 400 přip., 250 zásadních:
1. politické (na vládu),
2. polemizující se schválenou reformou – odmítnout,
3. časově v rozporu se zákonem – odmítnout,
4. návrhy na jiné financování – většinou v rozporu s obecně platnými normami EU, také odmítnout,
5. zlepšení zákona a jeho formulací, lze akceptovat.

Tento týden budou jasné mantinely, na vládu asi koncem června v nejlepším případě.

Tč. se vyjasňují stanoviska zbylých státních poskytovatelů – ministerstev (MŠMT, MK, MŽP, MZd, MZe).

3. Metodika hodnocení výsledků VaV

Dílčí úpravy byly již navrženy ve prospěch aplikovaného výzkumu (sborníky konferencí atd.).
Ing. Holl - jak se vyrovnat s konferencemi mimo ICI, které jsou na špičce. Jak se bude realizovat posuzování metodik. Měla by vzniknout skupina pro posuzování metodik a dalších výstupů. Teď návrh na ukládání dalších výsledků pro pozdější zahrnutí do výstupů. Vhodné by bylo posuzovat placený evropský výzkum nebo další placené projekty ze zahraničí. Problém s utajením.
Dr. Dobiáš – přetrvávají podmínky se sborníky i z hlediska pořádání konferencí u nás. Metodiky se týkají i základního výzkumu. Předčasná publikace v HN přináší problémy. Závislost poskytovatele na jednotném systému není nikdy zanedbatelná.
Dr. Blažka – hodnocení má probíhat na úrovni RVV i u poskytovatelů. U poskytovatelů vyhodnocování na nižší úrovni, zatím se příliš nerespektuje. V RIV mnoho konferencí s nízkou úrovní. Nutno nějak vyřešit, zatím navrženy ICI Proceedings. Pro změnu nutno navrhnout jiný proces – dále mohou hodnotit rezorty. Metodiky zatím buď garantované působností státu nebo mezinárodně uznané metodiky. Možno doplnit, ale nutno zase navrhnout výběrová kritéria. Výstupy s utajením se nemusí zveřejňovat v detailech (jen heslovitě). Přístup novinářů je často účelový a nezodpovědný, není však možné data univerzálně filtrovat na úrovni RVV. RVV rozdělí podle svých kritérií prostředky poskytovatelům, ti mohou ve svém rezortu metodiku rozdělování změnit s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem oblasti. Je chybné přenášet metodiku až na jednotlivé kolektivy a výzkumníky.
Prof. Zuna – kritéria se přenášejí až na pracovníky bez ohledu na záměr RVV. Sborníky konferencí jsou problém – poškozují některé obory.
Ing. Hronek – univerzální metodika neexistuje, musí posoudit zodpovědný pracovník.
Ing. Pazdera – metodika hodnocení je použitelná jen pro rozdělování prostředků, ale není možné ji používat k hodnocení „efektivity“ vynaložených prostředků na jednotlivé pracovníky.
Dr. Jungwirth – hodnocení by měl provést poskytovatel. RVV by na tento přístup měkla dohlédnout.
Prof. Čermák – jednotný systém není používán v USA. Řízení musí respektovat dynamiku vývoje a je vždy politicky podmíněno.
Dr. Blažka – každé hodnocení musí být kvantitativní i kvalitativní, na úrovni RVV je – interní i mezinárodní audit upravuje výsledky podle bodování. Nezaměňovat institucionální a účelové financování – pro rozjezd nové aktivity nutno žádat o projekty, tam možno dodat prostředky na základě slibů do budoucna. Historie pro institucionální financování se vyhodnocuje stále lépe – nyní až na pracovníky (např. přešlé do nové instituce). Automat s kvantitativními výsledky nemůže fungovat nikdy. Je možné vytvořit další databáze (konferencí), ale je otázka, zda to má smysl na úrovni RVV.

4. Různé
a) OK NŽP – obměna členů komise je sice nutná podle statutu, ale s novým zákonem je návrh na prodloužení o 1 rok. Bude projednáno na RVV.
b) Všichni členové OK požádají o přístup k materiálům RVV - sychra.lubos@vlada.cz
c) Do RIV možno vkládat i výsledky, vzniklé beze státní podpory. Doporučuje se využít, i když se zatím nehodnotí.
d) Návrhy na Národní cenu vlády Česká hlava (www.ceskahlava.cz) a zejména (letos poprvé) na Cenu předsedy RVV. Návrhy za OK jsou vítány, poslat předsedovi OK ing. Hollovi do 20.6.
e) Konference k Bezpečnosti pro Evropu v listopadu - přijde pozvánka.
f) Koncepce obranného průmyslu přijde od doc. Dolejšího.
g) Dr. Jungwirth – velké infrastruktury – EK vybrala 15 projekty, o jeden na velký laser (ELY) usiluje AV ČR. Termín do 1. kola 20. 9., soutěž Francie, Rumunsko, ČR.
h) ESPRI – nová evropská instituce v Itálii u Milána, možná návštěva v rámci BaO.

Termín dalšího zasedání OK NŽP bude ve třetí dekádě v září ve 13:00.


Praha 9. 6. 2008
zapsal: J. Macek
ověřil: M. Holl

Sdílejte na: