ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY RADY PRO VÝZKUM A VÝVOJ ze dne 17. prosince 2008

Přítomni: PhDr. Pavel Baran, CSc.; Prof. Ing. Stanislava Hronová, Ph.D.; Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Omluveni: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc; doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Zapisovatelem ustanoven D. Münich, ověřovatelem M. Potůček
Jednání zahájil předseda OK SHV D. Münich.

Schválený program
1. Schválení zápisu z minulé schůze
2. Informace předsedy
3. Projednání přípravy materiálu k NRRE
4. Projednání materiálu návrhů zdokonalení Metodiky
5. Projednání materiálu k výstupům aplikovaného výzkumu SHV
6. Projednání postupu při návrhu na vyřazení časopisu z pozitivního seznamu

Různé

Ad 1: Byl schválen zápis z minulé schůze OK SHV beze změn.

Ad 2: Informace předsedy OK SHV
D. Münich informoval o agendě VaVaI od poslední schůze OK. V rámci diskuse se OK shodla v názoru o nevhodnosti používání současné bodové Metodiky k hodnocení a financování na úrovni poskytovatel vs. příjemce (a příjemce vs. výzkumný tým a vědecký pracovník). Metodika je na těchto nižších úrovních příliš hrubý nástroj, který s výjimkou článků v impaktovaných časopisech spočívá ve vykazování počtu výsledků a nedostatečně zohledňuje široké spektrum kvality těchto výstupů a jejich časovou náročnost. Přílišná motivace k produkci kusů s oslabeným důrazem na kvalitu může vést k deformacím ve vědecké produkci.

3. Projednání přípravy materiálu k NRRE
OK projednala aktualizovaný návrh materiálu k NRRE připraveného D. Münichem, shodla se na několika změnách včetně zásadního zjednodušení definice NRRE jako „vědní oblasti, kde není možno využívat externí měřítka kvality.“
Úkol: D.Münich po zapracování připomínek zašle finální verzi OK a následně KHV a RVV.

4. Projednání materiálu návrhů zdokonalení Metodiky
OK projednala první verzi materiálu připraveného P. Baranem.

Úkol: členové OK P. Baranovi zašlou své písemné připomínky k materiálu nejpozději do konce ledna 2009. P. Baran revidovanou verzi rozešle OK nejpozději 3 dny před únorovým zasedáním OK. Předseda požádá o připomínky vybrané členy KHV, kteří mají blízko k základnímu výzkumu. Na únorové jednání OK k diskusi k tomuto materiálu předseda přizve sekretáře RVV a případně další zájemce z KHV.

5. Projednání materiálu k definici výstupů aplikovaného výzkumu SHV
Oliva seznámil OK s první verzí materiálu předloženého OK k diskusi. Materiál popisuje specifika výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti SHV a cílem materiálu je návrh odpovídajících úprav Metodiky.
Úkoly:
- Členové OK K. Olivovi zašlou své písemné připomínky nejpozději do konce ledna 2009, včetně příkladů výsledků AV jim blízkých oborů SHV, které podle nich Metodika nedostatečně postihuje. K. Oliva revidovanou verzi materiálu rozešle OK nejpozději 3 dny před únorovým zasedáním OK.
- D. Münich a M. Potůček připraví koncept tezauru klíčových tezí OK SHV a zašlou OK nejpozději 3 dny před příštím zasedáním.

6. Projednání postupu při návrhu na vyřazení časopisu z pozitivního seznamu
D. Münich avizoval nové materiály KHV k dané problematice k projednání na schůzi KHV 17. 12. 2008. OK se shodla na tom, že kritéria pro zařazení recenzovaných periodik na pozitivní seznam by měla být umístěna na snadněji dohledatelném místě na www.vyzkum.cz spolu se zveřejnitelnými informacemi, které ke každému časopisu na pozitivním seznamu poskytly jejich redakce. Toto vědecké komunitě usnadní kontroly, zda jsou informace poskytnuté redakcemi ve shodě s reálnou praxí. Na příštím zasedání se bude OK zabývat návrhy na vyřazení konkrétních časopisů. Spolu s návrhy musí jejich předkladatelé doložit skutečnosti, které jsou v rozporu s kritérii pro zařazení na pozitivní seznam.

Různé.
OK se shodla, že renomovanost nakladatelství, v nichž odborné knihy vycházejí, nemůže sama o sobě dostatečně vypovídat o odborné kvalitě jednotlivých publikovaných děl.

Termín příštího setkání OK SHV byl stanoven na 18. 2. 2009 od 14:30 na CERGE-EI.

zapsal: D. Münich
ověřil: M.Potůček

Sdílejte na: