ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ


Jednání se konalo dne 25. 11. 2010 v zasedací místnosti Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Omluveni: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc. (Sekretariát RVVI)

Program zasedání:
1. Úvod – seznámení s programem
2. Zkušenosti odborné komise OK-VNPI (vědy neživé přírody a inženýrství) z provedených kontrol výsledků a náměty pro novou oborovou metodiku
3. Různé


Ad 1)
Jednání zahájil a členy komise uvítal předseda prof. Moos a seznámil s programem zasedání.

Ad 2)
Na základě předcházejících diskusí OK-VNPI, připravil předseda OK-VNPI prof. Moos návrh dokumentu “Zkušenosti odborné komise OK-VNPI z provedených kontrol výsledků a náměty pro novou oborovou metodiku”, který byl podkladem pro jednání OK-VNPI. V rámci zasedání diskutovala OK-VNPI své zkušenosti s průběhem hodnocení výsledků VVI a své připomínky jak k v současnosti platné, tak k připravované metodice hodnocení a projednala návrh člena KHV prof. Ing. Josefa Psutky, CSc. na změny v hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu. V rámci diskuse upravila a doplnila dokument “Zkušenosti odborné komise OK-VNPI z provedených kontrol výsledků a náměty pro novou oborovou metodiku” do finální podoby.
Témata, kterými se OK-VNPI v diskusi zabývala, se týkala především: obtížné kontrolovatelnosti uplatňovaných výsledků, řešení nepřesností a duplicit, volbě identifikátorů pro jednotlivé typy výsledků, nárůstu výsledků aplikovaného výzkumu a rozdílnostem v hodnocení publikačních a aplikačních výsledků.

Závěr: OK-VNPI shrnula své zkušenosti a přípomínky k procesu a metodice hodnocení do finální verze dokumentu “Zkušenosti odborné komise OK-VNPI z provedených kontrol výsledků a náměty pro novou oborovou metodiku” a odsouhlasila, že předseda OK-VNPI prof. Moos předá tento dokument KHV a RVVI.

Ad 3)
V rámci tohoto bodu byla otevřena témata týkajícící se současného stavu VVI a výhledu do budoucna, například: návaznost hodnocení poskytovatelů - institucí - vědeckých týmů, časová progresivnost váhy uplatněných výsledků, zvýšení podílu soukromých prostředků na financování VVI na veřejných VŠ a v AV ČR, prohloubení spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou, kvalita poskytovatelů a její kontrola, přiznávání statutu výzkumných organizací, atd.

Závěr: Komise se shodla, že těmto oblastem by měla v budoucnosti věnovat pozornost a vybraným tematickým okruhům věnovat část některého z příštích zasedání, případně k jejich rozpracování vytvořit pracovní skupiny.

Příští jednání se uskuteční 11. ledna 2011.

Zapsal: J. Homola
Ověřil: P. Moos

Sdílejte na: