Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 23. června 2011 ve 13.00 hod. v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Přítomni: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer.agr., prof. RNDr. Jan Kirschner, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
Omluveni: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Martin Matějka

Program zasedání:

1. Pověření zapisovatelem a schválení zápisu z minulého zasedání
2. Diskuse k pracovnímu materiálu Metodiky 2012 pro stanovení kritérií hodnotícího systému výsledku VaV-nastavení Metodiky 2012; informace ze zasedání KHV k materiálům předloženým OK ŽP a návrh případných zásadních připomínek z OK směrem k RVVI
3. Upřesnění postupu a rozvržení práce pro kontrolu výsledků, uplatněných k bodování v letošním roce.
4. Upřesnění plánu zasedání a činnosti komise pro 2. pololetí 2011, určení zodpovědných členů komise za přípravu obsahové náplně jednotlivých zasedání.
5. Různé

Ad 1)
Zpracováním zápisu byla pověřena dr. Dosoudilová, zápis z jednání dne 26.5.2011 byl schválen.

Ad 2)
Předseda informoval, že materiál je před dokončením a rozesíláním do meziresortního připomínkového řízení. Navržená dvousložková křivka pro impaktfaktor byla na KHV shledána jako vhodná, ale zároveň bylo zjištěno, že její průběh není pro všechny obory vyhovující. Bylo konstatováno, že pro biologické obory je dvousložková křivka nutná. Je otevřena otázka, zda parametrické nastavení pro některé skupiny oborů nebude nutné nastavit různě. K disposici je analýza časopisů, kolik procent článků spadá do jednotlivých kategorií.
Usnesení:
1. OK žádá sekretariát Rady, aby zpracoval přehled, kolik článků vzešlých v ČR za posledních 5 let a vykázaných v RIV, bylo publikováno v impaktovaných časopisech (seskupit dle skupin oborů Metodiky 2011 a seřadit podle impaktfaktoru) – termín do konce prázdnin
2. v druhém kroku OK posoudí nastavení křivek Jimp a bude je diskutovat s dalšími OK a KHV.

Dále bylo sděleno, že se zásadně změnila filosofie hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu. Alokovaly se finanční prostředky na určité druhy aplikovaných výsledků, proto z Metodiky (viz tabulka přílohy č. 1. – bodové hodnocení druhů výsledků, Metodika platná pro r. 2012) zmizely výsledky tzv. „měkké“, které nebudou bodovány. Knihy se budou hodnotit tak, že budget bude přidělen na knihy a ten se bude rozdělovat podle hodnocení peer review.
Příloha č. 8 -oborové alokace. Pro každý podobor byly na základě analýzy stanoveny poměry jednotlivých druhů publikačních výsledků. Tyto poměry reflektují různé publikační zvyklosti v jednotlivých podoborech, přičemž se vychází ze statistik v databázi RIV a přihlíží se i k dalším statistikám, např. ze zprávy Mezinárodního auditu výzkumu. Tak se liší např. procenta pro biologické vědy a pro zemědělské vědy.
Zcela novým návrhem je příloha č. 10 - hodnocení knih a kapitol v knihách; navrhuje se hodnocení prostřednictvím verifikačních a hodnotících panelů.
Příloha č. 11 = hodnocení nepublikačních výsledků. Přestaly by se počítat aplikované výsledky, na výsledky aplikovaného výzkumu je alokováno 15 % rozpočtu.
Problémy, které přetrvávají:
• donastavení bodového hodnocení pro křivku Jimp (impakty);
• hodnocení knih- knihy kontra kapitoly v knihách;
• neimpaktované publikace a časopisy v zemědělských oborech;
• aplikované výsledky ve vztahu k zemědělským vědám;

Komise zaregistrovala připomínky zásadního charakteru členů komise za zemědělské vědy; tito jsou vyzýváni, aby své připomínky k problematice aplikovaného výzkumu z hlediska svých věd uplatnili v meziresortním připomínkovém řízení Metodiky 2012. Zároveň se doporučuje, aby členové OK za zemědělské vědy připravili vzorovou analýzu výsledků, na které se problémy projeví a podali k tomu výklad.

Ad 3)
Ing. Matějka podal podrobné informace k jednotlivým bodům hodnocení výsledků podle schválené Metodiky pro r. 2011, názorně instruoval o jednotlivých parametrech tabulky, do níž se zjištěné nedostatky budou vpisovat (1 řádek je záznam o 1 výsledku). Tabulky jsou řešeny a) pro jednotlivé druhy výsledků, b) pro jednotlivé obory. Základní princip pro návrh na vyřazení je nesoulad s platnou definicí výsledku. Tabulky budou poskytnuty odborným komisím od IS VaV do 30. června 2011.
Detailně byla probrána organizační stránka průběhu kontrol. Bude kontrolováno 5% všech typů výsledků Jimp, další druhy- Jrec, knihy, a „aplikované“ výsledky budou zkontrolovány všechny. OK dostane úplné seznamy výsledků.

Bylo dohodnuto jmenovitě, kdo bude kontrolovat:
Obory medicínské – pp. Fajkus, Hozák, Mayer
Obory biologické – Kirschner, Sychrová, Tkadlec
Obory zemědělské - Flajšhans, Kocourek

Návod: každý dostane svůj oborový seznam výsledků, zkontroluje již strojově 5% předvybraných výsledků Jimp a všechny další druhy výsledků, svá zjištění zanese do tabulky. Doporučuje se heslovitě zaznamenat bližší důvod vyřazení, pokud není důvod jednoznačně evidentní, záznam opatřit iniciálou svého jména pro případné další projednání. Je nutné přečíst si před započetím práce slovní definice v Metodice. Z toho důvodu požádala komise, aby sekretariát k materiálu připravil a zaslal tyto definice.
Do 25. července 2011 všechny 3 skupiny podoborů předají svou práci předsedovi OK. Každý svou práci podepíše iniciálami za daný obor (MV, BV, ZC).
Předseda bude členy informovat, k jakému datu budou připraveny knihy v Národní knihovně v Praze. Skupiny se vydají do NK nezávisle, předají zápis předsedovi do konce července. Termín konečného zaslání kontrol je 12. srpna 2011.

Ad 4)
Termíny zasedání komise budou naplánovány nadále na poslední čtvrtky v měsíci; konkrétní termíny sdělí předseda prostřednictvím Doodle. Témata: Příprava Metodiky 2013, Příprava národních priorit VaVaI, Grantový systém a systém podpory VaV.

Ad 5)
Připomenuto, aby se členové OK hlásili do expertních panelů pro přípravu národních priorit VaV. RVVI vyzývá, aby se členové odborných komisí účastnili jednání práce odborných panelů. Je potřeba, aby experti prošli standardním návrhem kandidátů a výběrem. Nominace je možné zasílat výhradně prostřednictvím on-line formuláře (na jiné formy nebude brán zřetel), a to do 15. srpna 2011. Formulář je k dispozici na www.priority2030.cz.
Byly vzneseny námitky k vyřazování projektů základního výzkumu ve veřejné soutěži GAČR kvůli formálním chybám, což snižuje počet kvalitních projektů ve veřejné soutěži. Předseda byl požádán, aby k problematice připravil materiál a předložil k projednání předsednictvu Rady.

 

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: P. Hozák
 

Sdílejte na: