ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 8. srpna 2011 v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.
Host: prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Program zasedání:
1. Úvod a kontrola zápisu
2. Diskuse nad výsledky kontrol
3. Doporučení pro RVVI pro kontroly v příštím roce
4. Různé, závěr

Ad 1)
Úvodem předal pracovník odboru výzkumu, vývoje a inovací-oddělení IS VaVaI Ing. Pecen
podklady ke kontrole hodnocení, které byly vyžádány od poskytovatelů. Poněvadž tento materiál si původně měli členové komise vyzvednout na sekretariátu v uplynulém týdnu, bylo dohodnuto, že OK NŽP odevzdá verifikaci hodnocení výsledků za své obory sekretariátu Rady s posunutým termínem, tj. do 20. srpna 2011.
Zápis z minulého jednání OK NŽP byl schválen.

Ad 2)
Diskusi nad výsledky kontrol zahájil předseda konstatováním, že část podkladů ke kontrole nebyla dostatečně připravena, např. softwarové vyřazení časopisů.
Následně podali členové komise komentáře k práci nad kontrolou jednotlivých výsledků hodnocení:
B odborná kniha-prof. Ripka: knihy v Národní knihovně ještě nebyly připraveny všechny, proto požádal o prodloužení termínu odevzdání.
D článek ve sborníku-prof. Lemr: namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že značný počet výsledků se nenachází v databázi WOS – conference proceedings. Dále mezi výsledky byly nalezeny takové, jejichž rozsah je jedna strana-mají být vyřazeny.
Jrec článek v odborném periodiku-prof. Frumar: hlavním důvodem k návrhu na vyřazení jsou časopisy, které nejsou uvedeny v Seznamu Jrec, cca 400.
Jimp článek v odborném periodiku (impaktovaný)-prof. Hořejší:hlavní problém je to, že sjednocování výsledků probíhá podle názvu článku, takže mnoho se jich objevuje vícekrát. Lze to ošetřit kódem DOI, aby se odstranily duplicity. Jelikož kód je nepovinný údaj, nelze aplikovat beze zbytku, ale tam, kde kód je, by se mělo pracovat strojově podle něj..
F užitný vzor, průmyslový vzor, funkční vzor, prototyp-prof. Vostracký: neshledal žádné důvody k vyřazení. Navrhuje, aby byla řešena také problematika, jak kontrolovat, zda se např. z užitného vzoru již nestal patent apod. Vyžadovalo by to jednoznačnější registraci (užitný vzor-vynález; přihlášeno-přijato). Zahrnout toto do příští metodiky.
P patent-doc. Homola: zlepšila se kultura záznamů, někdy ale nejednoznačnost, jak je patent přihlašován (podle čísla přihlášky, podle čísla patentu apod.) Do ruských a čínských databází pro ověřování je složité se dostat. Kontrola standardně provedena.
R software-prof. Bittner: zlepšila se úroveň výsledků, neshledal důvody k vyřazení, všichni si dávají pozor na splnění formálních požadavků. Ke zvážení dává ohodnocení výsledků zadavatelem od 0 do 40 bodů, měl by být oponent. Žádá o kategorizaci softwarů.
Z poloprovoz, ověřená technologie, utajované výzkumné zprávy-Ing. Kašpar: z 335 ověřených technologií navrhuje 127 vyřadit, protože se jedná o chybné zařazení výsledku, nesplňují definici.
Předseda požádal o vyjádření hosta, člena Rady prof. Haasze. Ten přislíbil prověření harmonogramu, kdy jsou předávány výstupy do IS VaVaI a upozornil na skutečnost, že údaje s databáze Thompson nutné pro softwarové vyřazení časopisů jsou zpřístupněny až v září.

Předseda poděkoval členům za provedenou práci, požádal, aby mu byla zaslána v konečné formě do 17. srpna 2011 (s výjimkou prof. Ripky, který ji zašle 20. srpna 2011). Předseda provede sumarizaci materiálů a zašle sekretariátu Rady.

Ad 3)
Předseda připraví souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol, nedostatcích i požadavků tak, jak o nich vypovídají zkušenosti členů komise. Zprávu a doporučení pro RVVI pro kontroly v příštím roce zpracuje a předá zároveň s termínem předání výsledků kontroly.

Ad 4)
Předseda informoval, že proces tvorby národních priorit výzkumu, vývoje a inovací vyžaduje, aby do 15. srpna 2011 byli navrženi kandidáti do expertních panelů. Oborově se členů OK NŽP týkají hlavně panely Znalostní ekonomika jako podpora konkurenceschopnosti a Komplexní problematika energetiky včetně snižování energetické a materiálové náročnosti ekonomiky. Předseda navrhl, že bude nominovat všechny členy komise, protože jsou velkými odborníky s rozsáhlými kompetencemi. Po upozornění prof. Haasze, že je potřeba jednotlivých lidí do jednotlivých panelů a po omluvě pp. Hořejšího a Kašpara, že nechtějí být členy panelů došlo k dohodě, že sami jednotliví členové sdělí předsedovi, zda chtějí být nominováni.
Prof. Bittnar podotkl, že u aplikovaného výzkumu by měly být priority vypisovány častěji, protože jsou to především nápady, které mohou být nápomocny v konkurenceschopnosti, obchodu, ekonomice.

Termín příštího zasedání: 13.září 2011
Zapsala: M. Dosoudilová
Oveřil: P.Moos
 

Sdílejte na: