Komentář k CEP01

     Předání údajů do centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) je podmínkou pro poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu projektů výzkumu a vývoje (§ 6 odst. 1 zákona č. 2/1995 Sb.). Porušení tohoto ustanovení je porušením rozpočtové kázně (zákon č.218/2000 Sb.).

     Součástí CEP jsou všechny projekty výzkumu a vývoje financované přímo z rozpočtových kapitol (zadavatelem je organizační složka státu bez ohledu na formu poskytování prostředků). Naproti tomu se za projekt pro účely CEP nepovažuje interní rozdělování prostředků na úkoly v rámci jedné organizace. Do požadovaných podkladů musí být zahrnuty všechny projekty výzkumu a vývoje účelově financované ze státního rozpočtu v roce 2001 (pokračující či nově zahájené).

     Struktura dat je shodná se strukturou dat platnou v roce 2000 z důvodů minimalizace následných změn stávajících kooperujících SW aplikací, které provozují jednotliví zpracovatelé dat.

     Vzhledem ke změnám v právní subjektivitě některých institucí, které se účastní projektů, bylo nezbytné zavést pro účastníka projektu odděleně pojem nositele resp. spolunositele projektu, tj. smluvního partnera a pojem vykonavatele resp. spoluvykonavatele projektu, tj. subjektu, který prakticky řeší či se podílí jako spoluřešitel na projektu. Toto rozlišení je nezbytné z důvodů nutnosti jednoznačně identifikovat tyto původně samostatné právní subjekty, které jsou nyní organizačními jednotkami určité instituce.

     Tato situace se týká především fakult VŠ a některých ústavů náležejících pod organizační složku státu (dříve resortních ústavů), kde po změnách v právní subjektivitě je nositelem resp. spolunositelem projektu určitá VŠ resp. určitý nadřízená organizační složka státu (dříve resort) a vykonavatelem resp. spoluvykonavatelem projektu je určitá fakulta této VŠ resp. určitý ústav této organizační složky státu.

Změny týkající se předávaných dat oproti roku 2000

     Fyzická struktura předávaných dat (tabulka I, II a III) zůstává stejná jako v roce 2000, upřesněny byly pouze vysvětlující komentáře. Rozšiřuje se IV.tabulka s informacemi o dodávce a zadavateli (tzv. elektronická průvodka) o 1 novou položku. Nově se zavádí položka určující typ informací o projektech obsažených v dodávce z hlediska zákona č. 148/1998 Sb.. V roce sběru 2001 budou data nepodléhající zákonu 148/1998 Sb. (neutajované skutečnosti) dodány v samostatné dodávce, jednoznačně označené jako dodávka neutajovaných skutečností (viz. údaj D22 tzv.elektronické průvodky). Data týkající se předmětu, který je utajovanou skutečností (např. předmět řešení projektu), budou předána ve stejné dodávce jako neutajované skutečnosti s tím, informace v záznamu hlavní tabulky a v záznamech závislých tabulek budou formulovány tak, aby splňovaly kriterium "veřejně přístupných dat" a vyhovovaly podmínkám kontrolního programu. Konkrétní údaje o projektu VaV, které jsou utajovanými skutečnostmi, budou paralelně dodány odděleně v tiskové nebo v elektronické formě. Převzetí těchto dat bude podmíněno důsledným a bezpodmínečným dodržením veškerých souvisejících předpisů.

     Pravidla pro předávání dat týkajících se ukončených projektů v minulých letech zůstávají stejná jako v roce sběru 2000. Data o těchto ukončených projektech se do CEP budou dále předávat jako samostatná dodávka dat ve shodné struktuře. Datová struktura veškerých dodávek předávaných do CEP v roce 2001 (týkající se běžících i ukončených projektů), je tedy shodná.

     Změny v právní subjektivitě k 1. 1. 2001 přinesl zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích (a související zákon č. 220/2000 Sb.). Dosavadní rozpočtové organizace a příspěvkové organizace se dle §3 zákona č. 219/2000 Sb. stávají organizačními složkami státu resp. dle §54 zákona č. 219/2000 Sb. ostatními státními organizacemi.

     Data pro CEP01 budou zadavateli projektů předána před zahájením jejich financování Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj ve struktuře platné pro rok 2001 jako sada 4 tabulek tj. souborů ve formátu *.DBF (dále jen tabulek), kódu češtiny CP 1250 (Windows) a po kontrole dodaným kontrolním programem. Názvy předávaných tabulek musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu tabulky CEP01 definovaným v popisu struktury dat.

     Pokud je v předávaných datech chybné kódování češtiny (kódová stránka je jiná než CP 1250 - EE Windows), avšak kontrolní program nehlásí v datech žádné chyby, jsou tato data zařazena do CEP. Jelikož však takováto data nemohou být uveřejněna na WWW Rady, je zadavatel požádán o jejich opravu.

     Údaje, týkající se jednoho projektu, jsou obsaženy jednak v hlavní tabulce, jednak v dílčích tabulkách, které jsou svázány s hlavní tabulkou pomocí identifikačního kódu projektu. Všechny položky v předávaných tabulkách musí být v uvedené platné struktuře dat. Hlavní tabulka obsahuje tolik řádků, kolik projektů je předáváno. Počet řádků v dílčích tabulkách příslušejících určitému projektu je určen charakterem tohoto projektu a pro jednotlivé projekty se liší. Všechny projekty, týkající se jednoho programu (typu grantového projektu), musí být sloučeny pouze v jedné dodávce dat čítající 4 tabulky. Pro každý program (typ grantového projektu) bude dodána samostatná dodávka (sada čtyř tabulek). Nutnou součástí předaných dat je korektně vyplněná a potvrzená průvodka opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v elektronické průvodce.

     Struktura CEP01 je koncipována tak, aby vyhovovala širokému spektru všech projektů podporovaných ze státního rozpočtu. Ve struktuře dat pro CEP01 jsou proto i položky, které se pro některé projekty či organizační složky státu nevyplňují. Nevyplňují se např. údaje. o ostatních státních organizacích (dříve RO a PO), je-li nositelem jiný typ právnické nebo fyzické osoby a pod.

     Ve struktuře dat CEP01 jsou zařazeny i nepovinné položky, tj. ty položky, kde je na rozhodnutí zadavatele, zda tyto položky vyplní či nikoliv. Jde např. o položky P13 a P14 (umožňující podrobnou klasifikaci projektů podle jeho povahy a podle potřeb zadavatele), dále P16 až P18 a P20 až P22 (umožňující rozšířenou anotaci) apod. Je nutno upozornit, že pokud se zadavatel dat rozhodne vyplnit některé nepovinné položky, je potom již povinen vyplnit i všechna pole navazující na jím uvedené nepovinné položky, a to z důvodu zachování datové konzistence.

     Vzhledem k tomu, že položky týkající se anotace projektu slouží též k vyhledávání projektů podle "klíčových slov" , doporučuje se používat v maximální míře v těchto položkách ty termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných časopisech jako tzv. "klíčová slova". Samostatně (z důvodů kompatibility se zahraničními databázemi) je připojena i položka pro klíčová slova v angličtině.

     Finanční prostředky na řešení projektu se uvádí výlučně v tis. Kč (stejně jako státní rozpočet) a v běžných cenách daného roku. Nelze tedy počítat se zohledněním inflace až v průběhu řešení (tyto a další vlivy musí být již součástí návrhu projektu).

     V textových položkách (s výjimkou těch, pro které je explicitně stanovena angličtina) se používá čeština s háčky a čárkami. Položky, které se nevyplňují nebo jsou nepovinné anebo se vyplňují až po skončení řešení projektu, zůstávají prázdné (nevyplňují se mezery, nuly ani jiné znaky).

     Vytvoření a editaci tabulky IV lze provádět pomocí programu, který je distribuován současně s kontrolním programem. Tabulka slouží jako elektronická průvodka k datům.

     Dodaný kontrolní program provede nejprve kontrolu zda jsou správně definovány typy a délky jednotlivých položek a poté provede test korektnosti názvů souborů, neboť bez těchto kontrol nemůže program dále správně pracovat. Dále program provede kontrolu správnosti a úplnosti vazeb mezi jednotlivými položkami.

     Základní údaje o předávaných tabulkách doplní zadavatelé do průvodky (tiskového dokumentu), kterou vytvoří kontrolní program po provedení všech kontrol dat. Kontrolní program pro CEP01 společně s programem pro vytvoření a editaci elektronické průvodky bude k disposici na www stránce Rady (http://www.vyzkum.cz) stejně jako tato struktura dat.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy tabulek, s nesprávným označením verzí nebo vykazující chyby hlášené kontrolním programem, budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do CEP.

     V průběhu roku 2001 bude zkušebně zaveden též sběr dat pro CEP pomocí WEB aplikace po síti Internet. Je proto důsledně odděleno předávání dat mezi ústředními orgány a jednotlivými organizacemi od předávání dat mezi Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a jednotlivými ústředními orgány. Tato struktura dat je tedy závazná výhradně pro příslušné organizační složky státu. Jednotlivé organizační složky státu mají dále možnost si od organizací v jejich působnosti vyžádat data v doplněných strukturách tak, aby opětovně nepožadovaly dodávání opakujících se údajů. Z toho však jednoznačně vyplývá, že veškeré bližší informace týkající se sběru dat, poskytuje jednotlivým organizacím, předkládajícím data do CEP01, výhradně příslušný zadavatel projektu - resort resp. organizační složka státu.

UPOZORNĚNÍ

Struktura dat (včetně příloh) je veřejně dostupným dokumentem, který nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Výjimkou jsou položky označené jako informativní, pro které může organizační složka státu definovat povinné vyplnění.

Specifika jednotlivých resortů (rozpočtových kapitol) mohou odpovědné orgány zohlednit ve vlastním komentáři.

Sdílejte na: