ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 22. října 2012 v 15:30 hod. v zasedací místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, DrSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.,
Sekretariát RVVI: Ing. Lenka Moravcová, Ing. Martin Matějka

Omluveni: Ing. Josef Kašpar, CSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.

Host: prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng.

Program zasedání:

1. Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
2. Volba místopředsedy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství
3. Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace
4. Různé

Úvodem předseda přivítal členy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „komise“) a hosta prof. Ing. Rudolf Haňku, MA, Ph.D., FEng., člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace a hlavního vědeckého poradce předsedy vlády ČR, omluvil nepřítomné členy. Informoval, že komise je usnášeníschopná.

Uvedl jednotlivé body programu. Všichni přítomní členové komise odsouhlasili body programu.

Ad 1)
Slova se ujal prof. Haňka, který ve své prezentaci představil Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „priority“), zejména postup jejich přípravy, východiska pro stanovení těchto priorit a jejich využití. Zdůraznil, že priority jsou stanoveny jako předmět státního zájmu ve formě dlouhodobých (strategických) cílů. Přednesl další postup implementace priorit daný usnesením vlády ČR ze dne 19. července 2012 č. 552, kterým vláda uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace zpracovat podrobný návrh implementace Priorit v kontextu již schválených strategických dokumentů z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací včetně způsobu kontroly a vyhodnocování její realizace a předložit jej vládě ke schválení do 30. června 2013.

Prof. Moos poděkoval za vizi a představení priorit. Zmínil, že je komise svým odborným zaměřením připravena pomoci Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) ve fázi přípravy postupu priorit z titulu Jednacího řádu a Statutu komise. Prof. Haňka připomněl, že všechny materiály, které byly podkladem pro stanovení priorit jsou zveřejněny na webových stránkách Rady www.vyzkum.cz. V rámci diskuze mezi prof. Haňkou, prof. Bittnarem a Ing. Doležalem byla probrána problematika zohlednění těchto podkladových materiálů ve vládou schválených prioritách. Prof. Bittnar zmínil zásadní prioritu udržení zaměstnanosti pro Evropu v rámci přípravy materiálu Horizon 2020. Na toto téma proběhla krátká diskuze. Dále byl vznesen dotaz prof. Hradila ohledně OP VaVpI s možností vzetí do úvahy zkušeností z tohoto operačního programu na úrovni roku 2015. Prof. Haňka uvedl, že předpoklad přehodnocení priorit je plánován na rok 2018. Dr. Ing. Kalbáč ve svém příspěvku podpořil stanovisko komise s oslovením komise pro řešení dané problematiky spadající do působnosti komise. Prof. Lemr poznamenal, že naplňování diskutovaných priorit vyžaduje - vytvoření vhodných podmínek pro výzkumnou práci, jak v prezentaci naznačil prof. Haňka zmínkou o systémových opatřeních. Tomu ale není věnována dostatečná pozornost. Současná snaha omezit neefektivní - nakládání se zdroji využívá řadu administrativních opatření a vede k vyšší administrativní zátěži výzkumných pracovníků. Správně vyplněný výkaz se stává téměř důležitějším než výsledky bádání. Vyžadovat se má - naplňování cílů, nikoli výroba výkazů. To dovolí výzkumným pracovníkům soustředit se na bádání, podpoří to jejich motivaci.

Dále proběhla diskuze za přispění prof. Ripky, prof. Bittnara a prof. Haňky na téma cesty implementace priorit a na téma dlouhodobého a střednědobého financování VaVaI.

V závěru diskuze Ing. Doležal poděkoval prof. Haňkovi za jeho účast na zasedání a zmínil důležitost zpětné vazby.

Ad 2)
Na základě tajného hlasování komise byl zvolen místopředsedou komise doc. Ing. Jiří Homola, CSc.
Komise poděkovala bývalému místopředsedovi prof. RNDr. Jiřímu Hořejšímu, DrSc. za jeho činnost v minulém období.

Ad 3)
V rámci tohoto bodu komise rozebrala 3 klíčová témata:
1. Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013 (dále jen „Metodika 2013“)
2. Novelu zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
3. Aktualizaci Národní politiky VaVaI ČR na léta 2009 – 2015

Předseda komise konstatoval, že všechny materiály, které se váží k výše uvedeným bodům, jsou aktuálně zpracovávány.

Proběhla krátká diskuze mezi prof. Bittnarem, Ing. Doležalem a zástupcem sekretariátu na téma přípravy Metodiky 2013.

Komise dále konstatovala, že není možné čekat až na výsledky projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, tzv. IPn Metodika, a nepodporuje stanovisko zastavit práce na přípravě Metodiky 2013 a zcela tak opustit princip hodnocení.

Komise zastává názor, že vždy musí existovat jasná pravidla, jak budou výsledky VaVaI hodnoceny a jak budou přispívat k návrhu přípravy výdajů státního rozpočtu na VaVaI.

Dále prof. Bittnar, za přispění prof. Ripky, rozebrali otázku udržitelnosti a financování projektů OP VaVpI.

Dr. Ing. Kalbáč navrhl fungování spolupráce mezi komisí a Radou tak, aby veškeré strategické materiály a výsledky diskuze byly spolu provázány. V rámci systémových opatření, aby komise poskytla Radě názor, kterým by se pak mohla zabývat. Ing .Doležal uvítal součinnost při přípravě a hodnocení materiálů.

Dále proběhla diskuze na téma kvality databáze informačního systému VaVaI za přispění prof. Hradila, Ing. Doležala, prof. Bittnara a Dr. Ing. Kalbáče. Řešila se mj. otázka předkládání výsledků a odstraňování výsledků z databáze, příp. investice do kontroly výsledků, zejména pak předadministrativní kontrola.

Ad 4)
Prof. Lemr se vrátil k otázce podmínek práce, aby nejdůležitější otázkou při řešení vědeckých projektů nebylo: Co na to účetní auditor? Odborná komise by měla apelovat na Radu, aby se těmito problémy zabývala.

Prof. Bittnar dále zdůraznil, že v rámci přípravy národních materiálů by se měly zohledňovat veškeré dokumenty EU.

Závěrem předseda komise poděkoval všem členům za účast na jednání a stanovil další termín zasedání komise, a to na 6. prosince 2012 ve 14:00, v budově rektorátu ČVUT v Praze.

Zapsala: Ing. Lenka Moravcová
Ověřil: Ing. Jaroslav Doležal, CSc.

Sdílejte na: