ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVVI PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 6. 12. 2012 ve 14 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Lenka Moravcová

Omluveni: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Martin Kalbáč, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Program zasedání:
1. Úvod a kontrola zápisu
2. Informace o závěrech RVVI –jednání 26.10. a 30. 11. 2012
3. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013 -diskuse
4. Výsledky III. etapy hodnocení výsledků -informace
5. Různé

Ad 1)
Zápis z minulého jednání byl bez připomínek schválen. Členové souhlasili s programem zasedání.

Ad 2 + Ad 3)
Předseda podal informace o jednání RVVI, která probíhají i na pracovních setkáních Rady; informace se týkaly a) Principů Metodiky 2013, b) Návrhů změn v novele zákona 130/2002 Sb., c) Aktualizace Národní politiky, d) Principů tvorby státního rozpočtu (SR) na VaVaI.

Ad a)
Ipn projekt Metodika (zkratka Integrované projekty národní), s podporou evropských dotací, v gesci MŠMT, který probíhá souběžně s tvorbou Metodiky Rady, nezahrnuje aplikovaný výzkum. Hodnocení chce postavit hlavně na peer review, měla by platit od r. 2017. Rada žádá, aby dále běžela i tvorba její Metodiky, vzniklo memorandum o spolupráci KHV a Ipn. Proto se Metodika 2013 dále zpracovává. K tomu vznikla diskuse:

Dotaz (prof. Moos), jak vyústila debata k III. pilíři, kde prof. Haňka navrhuje, aby se zde hodnotily pouze licence, nikoliv patenty atd.? Prof. Moos zdůraznil, že toto je pro techniky špatně, komise KHV (prof. Psutka) podala lepší návrh. Odpověď – Haňkův návrh nebyl přijat, usnesení Rady uložilo KHV přepracovat pilíř III a po provedení modelových výpočtů na reálných datech jej předložit Radě ke schválení. Dalším návrhem je, že poskytovatel sám vyznačí, co považuje za excelenci. Vše je potřeba ověřit na větším rozsahu. Ing. Kašpar sdělil, že Asociace výzkumných organizací, zaměřená na aplikovaný výzkum, podala zásadní připomínky, které však nebyly akceptovány. Debata k I. pilíři - (prof. Hradil)- je malá míra odpovědnosti při zadávání výsledků do databáze, je třeba provádět sankce , nastává inflace počtu bodů, proč neprochází také výsledek Jimp strojovou verifikací? Prof. Hořejší: je zde řada absurdit, nic není řečeno jasně. Nejvíc mám na mysli případy velkých mezinárodních kolaborací, kde vychází třeba 100 publikací a pak tam vyjde např. 1/10 pro autora, zatímco jinde jen 1/40. Měla by být deklarovaná autorská kolaborace. Je nutné hodnotit také přímo, jako to dělá AV. Je možné také přijmout jednoduché pravidlo, že v těchto velkých kolaboracích se nastaví průměr asi 2 publikace

Předseda podtrhl, že zatím je KHV jakožto poradní orgán Rady i Metodika platná platforma. Mezinárodní spolupráce přispívá ke konkurenceschopnosti ČR tím, že se získávají zakázky, které jsou indikovány vědeckým výzkumem. Prof. Moos požádal, aby na jednání OK NŽP byl pozván předseda KHV prof. Málek. Navržen termín-17. ledna 2013 ve 14. hod. na ČVUT. Ing. Kašpar podotkl, že zákon stanoví, že výzkumné organizace jsou hodnoceny za všechny 4 složky –výzkum, aplikaci, publikaci, inovaci. Obává se, že III. pilíř může dopadnout nevhodně. Prof. Lemr připomněl, že např. v USA aplikace a inovace dostávají přímé finance, v rámci peněz na výzkum by to bylo bráno jako nedovolená podpora.

Ad b)
K novele vznikla poslanecká iniciativa, která řeší méně podstatné úpravy, ale neřeší zásadní věci a jde o spor, zda se bude jednat o malou novelu nebo zda zpracovat velkou novelu, kde je třeba také zohlednit evropské infrastruktury. Nyní je souběžná snaha vřadit do zákona zřízení nové zdravotnické agentury (obdoba GAČR či TAČR), ta však vyvolává některé pochybnosti.

Ad c)
Aktualizace NP VaVaI je zpracovávána, termín předložení byl prodloužen na březen 2013. Je nutnost provázat aktualizovanou NP VaVaI s dokumenty určujícími principy využívání fondů EU pro nadcházející období kohezní politiky v letech 2014-2020. V této souvislosti se jedná zejména o operační programy spadající do gescí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu a jejich náplň bude připravována právě v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013. Prof. Haňka bude na lednovém zasedání Rady hovořit také o implementaci Priorit orientovaného výzkumu. Informace byla OK NŽP přijata.

Ad d)
Dnes je pro tvorbu SR hlavní neznámou položka na investice ze strukturálních fondů. Na úrovni EU se dospělo k částce 75 miliard na VaVaI. Jednání se účastnili Ing. Daniel Braun, MA, 1. náměstek ministra z MMR a vrchní ředitel Sekce řízení OP VaVpI Ing. Jan Kříž z MŠMT. Není jasné, zda budou prostředky na udržitelnost infrastruktur. Spoluúčast ze strukturálních fondů se počítá 25 %. Je snaha mít možnost použít peníze nejen na infrastruktury (což se např. podařilo vyjednat Polsku). Jsou varianty 80% ku 20%, nyní je to 70% ku 30%. Hovořilo se také o tom, zda je efektivní na základě hodnocení strhávat např. 100 milionů v miliardových položkách, když proces hodnocení je tak složitý a pracný.

Ad 4)
Radě byly předány zpracované návrhy na vyřazení podle provedeného Hodnocení výsledků a připomínek poskytovatelů, na prosincové jednání Rady bude proveden definitivní výpočet. OK NŽP vzala informaci na vědomí.

Ad 5)
Předseda se vrátil k problematice implementace Priorit, členové komise chtějí znát scénář, pokud možno již na jednání 17.1.2013. Jedná se hlavně o to, aby věděli, jak komise svou činností bude smysluplně zapojena do tohoto procesu. Opětovně byl kritizován fakt, že na tvorbě Priorit se členové nemohli podílet. V souvislosti s tím je zásadní otázkou, jaké je poslání komise. Členové odmítají být pouze v roli kontrolorů v procesu hodnocení výsledků. Předseda vyslovil s tímto názorem souhlas.

Příští zasedání se uskuteční 17. ledna 2013, pokud bude termín vhodný i pro prof. Málka.

Zapsala: M. Dosoudilová, ověřil Ing. Doležal

Sdílejte na: