Zápis z jednání odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVVI

Jednání se konalo dne 19. září 2013 v 14.00 hod. Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Sekretariát RVVI: Ing. Pavel Jaroš

Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Program jednání:
1. Informace ze zasedání RVVI dne 30. 8. 2013
2. Vyhodnocení provedených kontrol v NTK
3. Projednání zprávy o činnosti komise r. 2013
4. Různé

Úvodem předseda přivítal členy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „komise“) a omluvil nepřítomné členy. Informoval, že komise je usnášeníschopná.

Uvedl jednotlivé body programu. Všichni přítomní členové komise odsouhlasili body programu.

Ad 1)
Předseda informoval členy komise o průběhu a závěrech ze zasedání Rady vlády pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „rada“) ze dne 30. srpna 2013. Sdělil usnesení rady k jednotlivým bodům programu. Otevřela se diskuze kolem bodu zasedání rady A6) Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut.
Ing. Doležal připomněl také mimořádné zasedání rady konané 10. září 2013 na Úřadu vlády České republiky, které se týkalo výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) v roce 2014 a rozpočtového výhledu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na roky 2015 a 2016. Bylo zjištěno, že projekty v celkové výši cca 650 mil. Kč neměly žádný výstup.

Ad 2)
Předseda rady poděkoval všem za jejich odvedenou práci při verifikacích v roce 2014 a vyzval Ing. Kašpara k vyhodnocení průběhu verifikací výsledků.
Ing. Kašpar rovněž připojil svůj dík členům komise a upozornil na některé problémy, které se během verifikací objevily. Ukázalo se, že komise není svým expertním zaměřením schopna pokrýt všechny obory, což vedlo k tomu, že hodnotitelé posuzovali i knihy z příbuzných oborů. Výstup z verifikací byl zaslán Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Celková čísla: V oborech, které měla komise na starosti, bylo celkem uplatněno 411 knih: z toho 189 byly české knihy v oborech 04, 22 bylo v českých v oborech 07, 164 zahraničních knih v oborech 04 a 36 zahraničních knih v oborech 07. Zahraniční knihy nebyly hodnoceny, protože nebyly zpřístupněny, ani k verifikacím nebyly vydány pokyny. Ze 189 verifikovaných knih bylo 66 doporučeno k hodnocení. Vyřazené knihy byly především učebními texty, konferenčními příspěvky, nebo byly špatně oborově začleněny. 38knih nebylo k dispozici Předseda oznámil, že komise svůj úkol splnila.
Prof. Lemr se dotázal, zda se počítá s uplatněním sankcí u vyřazených knih. Na jeho otázku odpověděl Ing. Doležal. Problematikou sankcí by se měla rada zabývat na svém říjnovém zasedání. Prof. Ripka sdělil svůj postřeh z průběhu verifikací. Upozornil na přítomnost lektorského posudku v některých hodnocených knihách, což svědčilo o připravenosti autorů publikací na novou metodiku.
Prof. Bittnar navázal na problematiku sankcí a vyjádřil jisté obavy, že by případné postihy poskytovatelů mohly vést i k soudům. Ing. Kalbáč upozornil, že se autoři proti vyřazení publikace mohou odvolat. Dále se vedla obecná rozprava o systému verifikací. Prof. Bittnar vyzdvihnul systém peer-review a spolu s prof. Lemrem nastínil jeho fungování v Grantové agentuře České republiky. Předseda Ing. Doležal vyjádřil pochybnost nad možností uplatnění tohoto systému v celorepublikovém měřítku.
Doc. Homola a Ing. Kašpar sdělili komisi své zkušenosti s verifikacemi. Poté komise obecně diskutovala o vědecko-výzkumné povaze článků a knih se závěrem, že nové vědecké poznatky autoři obvykle publikují v článcích, avšak knihy mají v oblasti vědy rovněž své opodstatnění.
Dále si přítomní kladli otázky, jak se pracuje s výsledky, které komise připravila a jaký mají tyto vliv na financování VaVaI.

Ad 3)
Komise projednala a jednohlasně schválila zprávu o činnosti komise za rok 2013.

Ad 4)
Komise diskutovala o problematice příjmů výzkumných organizací za výsledky typu kniha. Přítomní se dohodli na termínu dalšího jednání – 21. listopadu ve 14.00 hod. v místnosti 104 na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Zapsal: Ing. Pavel Jaroš
Ověřil: Ing. Jaroslav Doležal

Sdílejte na: