Zápis z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVVI

Jednání se konalo dne 19. září 2013 v 11.00 hod. v ředitelně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přítomni: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., Ing. Martin Hájek, Ph.D., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Sekretariát RVVI: Ing. Pavel Jaroš, Ing. Jan Marek, CSc., PhDr. Zdeněk Roll, CSc.

Omluveni: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Program jednání:
1. Úvod, informace z RVVI
2. Obecná diskuze o verifikacích
3. Diskuze o verifikacích výsledků typu kniha
4. Diskuze o verifikacích výsledků typu článek v recenzovaném časopise
5. Diskuze o verifikacích výsledků typu zahraniční kniha
6. Diskuze o formování seznamu recenzovaných časopisů
7. Různé

Ad 1)
Předseda OK SHV doc. Oliva uvítal všechny účastníky jednání a představil přítomné členy sekretariátu Rady. Přednesl návrh programu, s tím, že vytyčil zásadní body, které si žádají stanovisko komise.

Ad 2) + Ad 3)
Předseda informoval o aktuálním stavu verifikací a požádal o vyjádření sekretariátu k této věci. Slova se ujal doc. Münich, který upozornil na problémy s logistickou podporou a komunikací ze strany sekretariátu v procesu verifikací. Na připomínku reagoval za sekretariát Ing. Marek, jenž vysvětlil vzniklou situaci s odvoláním na opožděné schválení metodiky, personální změny v sekretariátu a roztříštěnost komunikace členů komise se sekretariátem. Požádal členy komise, aby veškerou komunikaci se sekretariátem nadále vedli výhradně přes tajemníka pro odborné komise Ing. Jaroše. Dále doporučil kroky k řešení situace a požádal komisi o konkrétní návrhy a požadavky na sekretariát.
Komise se sekretariátem dohodla na dalším postupu u verifikací výsledku typu kniha. Členové komise, s výjimkou doc. Münicha a prof. Turečka, opětovně pošlou své výsledky verifikací v Excelu doplněné o chybějící záznamy (jméno, důvod vyřazení) sekretariátu. Sekretariát zpracuje kompletní tabulku za všechny verifikující a pošle ji předsedovi.

Ad 4)
Doc. Münich sdělil, že u verifikací výsledků typu článek v recenzovaném časopise bylo již dříve na základě usnesení RVVI rozhodnuto, že bude kontrolován pouze každý desátý výsledek, případně další články označené členy komise. Zredukovaný seznam článků k verifikaci byl sekretariátem dodán 5. září 2013 a články určené k verifikaci nebyly v Národní knihovně zpřístupněny.
Nastala diskuse s cílem vyřešení situace. Prof. Frömel vyjádřil pochybnost nad smyslem verifikací tohoto typu. Upozornil na výrazný nepoměr mezi časem nutným k provedení verifikace knihy, resp. článku, a bodovým ohodnocením těchto typů výsledků. Kvalita a výzkumný charakter článků by se podle prof. Frömela lépe zajistily, pokud by za tyto byly odpovědné výzkumné organizace. Verifikace mají smysl pouze v případě, že budou uplatněny sankce. Doc. Oliva komisi informoval, že Rada uplatnění sankcí zvažuje. Prof. Tureček upozornil na možnou soudní dohru, pokud by sankce byly uplatněny.
Doc. Oliva navrhnul několik možností, jak bude komise dále ve verifikacích u výsledků typu článek v recenzovaném časopise postupovat. Myšlenka na provádění kontrol pouze prostřednictvím abstraktů nebyla přijata. Členové komise se shodli, že požádají Radu pro RVVI o zproštění úkolu provádět verifikaci u výsledků typu Jrec. Prof. Frömel upozornil na to, že verifikace výsledků typu Jrec je pochybná také proto, že články v časopisech, které sice jsou uvedeny v databázi Scopus, ale ještě nedosáhly potřebného počtu čísel, z hodnocení vypadly, a tedy nejsou bodovány, přičemž bodování za články v časopisech ze seznamu Jrec (tedy potenciálně méně kvalitních) se realizuje.

Ad 5)
Zahraniční knihy doposud nebyly sekretariátem zpřístupněny k provedení verifikace, protože OK SHV v termínu do 15. července 2013 (viz pokyn zaslaný 19. června 2013 všem předsedům OK) nesdělila, které knihy budou předmětem kontroly (sekretariát obdržel seznam zahraničních knih pouze od doc. Münicha). Tento seznam je podmínkou pro to, aby sekretariát mohl knihy vyžádat k předložení prostřednictvím příslušných poskytovatelů. Komise se dohodla, že verifikace uskuteční, pokud sekretariát Rady zajistí jejich zpřístupnění. Žádá sekretariát o kontaktování velkých poskytovatelů s požadavkem na zapůjčení vybraných zahraničních knih.

Ad 6)
Předseda komise požádal členy, aby se pro provedení kontrol u časopisů rozdělili do oborů obdobně jako u verifikací knih s tím, že některé obory budou kontrolovat externisté. Členové komise by předsedovi měli zaslat své návrhy časopisů k vyřazení do konce září. Doc. Münich a prof. Tureček předsedovi sdělili objektivní důvody, proč tak neučiní.

Ad 7)
Komise žádá sekretariát o informaci, zda má provádět verifikaci nepublikačních výsledků, a o sdělení výsledku verifikací článků v impaktovaných časopisech (Jimp). Termín dalšího jednání komise určí v nebližších dnech.

Zapsal: Ing. Pavel Jaroš
Ověřil: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Sdílejte na: