Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy za rok 2012

Odborná komise Rady pro společenské a humanitní vědy (dále jen „OK SHV“) pracovala do května 2012 pod vedením předsedy doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D. Po změně Statutu Rady, schváleného usnesením vlády ze dne 18. dubna 2012 č. 286, kde se stanovuje, že předsedou odborného a poradního orgánu je člen Rady, byl na 273. zasedání Rady dne 25. května 2012 jmenován předsedou doc. RNDr. Karel Oliva. Dr.

Složení komise:
Předseda: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. - do 25. května 2012
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. - od 25. května 2012
Místopředseda: doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Členové: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc.Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Činnost komise:

Komise pracovala prostřednictvím e-mailové korespondence a na zasedáních. Zápisy z jednání jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

1. Zásadní úkol, kterým se komise zabývala podle usnesení vlády ze dne 13. 6. 2012 č. 411 k úpravě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, bylo provedení namátkové kontroly výsledků nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Kontrola proběhla v souladu s kritérii, popsanými v kapitole IV Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků.

2. Výsledky kontrol, které zjistili jednotliví členové, signalizovaly, že namátková kontrola není dostačující. Komise proto doporučila Radě, aby se v kontrolách výsledků VaV dodaných za období r. 2011 pokračovalo, ideálně tak, že se stanou předmětem kontrol dle připravované Metodiky 2013.

3. Komise se zabývala diskusí o přípravě nové verze Metodiky (materiál Koncept zásad metodiky hodnocení 2013) hodnocení tak, aby kritéria lépe vystihovala potřeby oborů, zastupovaných OK SHV. V těchto otázkách spolupracovala prostřednictvím svých předsedů s Komisí pro hodnocení výsledků.

4. Téma, jemuž komise věnovala pozornost, byla tvorba Národní priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti společenských a humanitních věd.

5. Komise diskutovala problematiku implementace Národní priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, výhledy institucionálního hodnocení, Závěry Ipn Audit.

6. V rámci projednávané problematiky Radou se komise v případě potřeby vyjadřovala k materiálům prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení. Podávala i koncepční doporučení Radě.

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.                                                                                                                                                    V Praze 25. září 2012 předseda komise

Sdílejte na: