Zpráva o činnosti Odborné komise RVVI pro vědy neživé přírody a inženýrství za rok 2013

Odborná komise RVVI pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „OK NŽP“) pracovala v r. 2013 pod vedením předsedy Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr.h.c.

Složení komise:

Předseda: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.
Místopředseda: doc. Ing. Jiří Homola, CSc.
Členové: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
Rezignace: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (k 28. 2. 2013)
prof. Ing. Petr Moos, CSc. (k 29. 5. 2013)

Činnost komise:

Komise pracovala prostřednictvím e-mailové korespondence a na zasedáních. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

1. Zásadní úkol, kterým se komise zabývala podle usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 definujícím Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015), (dále jen „Metodika“), bylo provedení kontroly výsledků nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Kontrola proběhla v souladu s upřesněním postupu verifikace dle usnesení předsednictva Rady ze dne 12. července 2013.
2. Výsledky kontrol, které zpracovali jednotliví členové, komise prodiskutovala a vytvořila souhrn svých zjištění, které poskytla správci IS VaVaI a také Komisi pro hodnocení výsledků (dále „KHV“).
3. Komise se zabývala diskusí o finalizaci přípravy nové verze Metodiky tak, aby kritéria lépe vystihovala potřeby oborů, zastupovaných OK NŽP. V těchto otázkách dávala podněty a spolupracovala prostřednictvím svého předsedy s komisí KHV.
4. Téma, které bylo v centru pozornosti komise, byla implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti techniky. Bylo konstatováno, že potenciál komise mohl být v tomto ohledu více využit.
5. Komise připravila některé podněty pro Aktualizaci národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009-2015 s výhledem do roku 2020.
6. V rámci projednávané problematiky Radou se komise v případě potřeby vyjadřovala k materiálům prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení. Podávala i koncepční doporučení Radě.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.
předseda komise

V Praze 19. září 2013

Sdílejte na: