Zpráva o činnosti Odborné komise RVVI pro vědy živé přírody za rok 2013

Odborná komise Rady pro vědy živé přírody (dále jen „OK ŽP“) pracovala v roce 2013 pod vedením předsedy prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Místopředseda: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Členové: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Činnost komise:

Komise pracovala prostřednictvím e-mailové korespondence a na zasedání. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

1. Zásadní úkol, kterým se komise zabývala podle usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 definujícím Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, platnou pro léta 2013 až 2015 (dále jen „Metodika“), bylo provedení kontroly výsledků nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Kontrola proběhla v souladu s upřesněním postupu verifikace dle usnesení předsednictva Rady ze dne 12. července 2013.
2. Výsledky kontrol, které zpracovali stanovení členové, komise prodiskutovala a vytvořila souhrn svých zjištění, které poskytla také Komisi pro hodnocení výsledků (dále „KHV“).
3. Komise se zabývala diskusí o přípravě nové verze Metodiky (materiál Koncept zásad metodiky hodnocení 2013) hodnocení tak, aby kritéria lépe vystihovala potřeby oborů, zastupovaných OK ŽP.
4. V rámci projednávané problematiky Radou se komise v případě potřeby vyjadřovala k materiálům prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
předseda komise

V Praze 30. září 2013

Sdílejte na: